URMAS KIRT­SI: „An­nan üle heas kor­ras Kuu­sa­lu val­la.“

328
Kuu­sa­lu eks­val­la­va­nem UR­MAS KIRT­SI: „Muu­tun su­la­sest pe­re­me­heks, kel­lel on vo­li­ko­gus rah­va man­daat.“

UR­MAS KIRT­SI, pa­ni­te möö­du­nud nä­da­lal Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma ame­ti ma­ha, kui­gi ole­te vo­li­ko­gu ja ka koa­lit­sioo­ni suu­ri­ma esin­da­tu­se­ga va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du kok­ku­pa­ni­ja ja eest­ve­da­ja. Ole­te val­la­va­ne­maks va­li­tud viiel kor­ral: aas­ta­tel 1993, 2009, 2013, 2018 al­gu­ses ja 2018 lõ­pus, se­da tööd tei­nud aas­taid. Miks nüüd sel­li­ne ot­sus?
„Olen tões­ti ol­nud Kuu­sa­lu val­la­va­nem pik­ka ae­ga. Hea on mõt­tes pilk ta­ga­si hei­ta ja mõel­da, mil­li­ne oli Kuu­sa­lu vald 1993. aas­tal, kui mind es­ma­kord­selt val­la­va­ne­maks va­li­ti, ja mil­li­ne on see tä­na. Nii na­gu ko­gu meie riik on muu­tu­nud või­me­ka­maks, kor­ras­ta­tu­maks ja ilu­sa­maks, on pal­ju muu­tu­nud ka me vald.

Mul on elus ol­nud kolm pik­ka kar­jää­ri: loo­maars­ti­na, äri­ju­hi­na ja val­la­va­ne­ma­na. Rii­gi-
a­met­ni­ku ko­ge­mus se­ni puu­dus. Ar­ves­ta­des töö­kaa­re po­tent­siaal­set pik­kust oli mul vii­ma­ne aeg proo­vi­da tuua el­lu muu­tust ning see on uus ja olu­li­ne väl­ja­kut­se.“

Saat­si­te kü­la­va­ne­ma­te­le, all­a­su­tus­te juh­ti­de­le, va­li­mis­lii­du liik­me­te­le tä­nu­kir­ja, kus üt­le­te, et see on pi­kalt kaa­lut­le­tud, mit­te liht­ne ot­sus, kuid va­hel on va­ja te­ha kan­na­pöör­deid, et elu­ga eda­si min­na. Opo­sit­sioo­ni­lii­der Mar­ti Hääl ar­vas hil­ju­ti­ses in­terv­juus, et pool aas­tat ta­ga­si loo­dud koa­lit­sioo­ni ter­vis on ni­gel, kui ju­ba ära lä­he­te.
„Va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du, EK­RE ja Kes­ke­ra­kon­na koa­lit­sioo­ni­ga on kõik häs­ti. Sa­mu­ti on kõik häs­ti va­li­mis­lii­du­ga Ühi­ne Ko­du. Va­li­mis­lii­du­le ei tul­nud mi­nu lah­ku­mi­ne ül­la­tu­se­na. Ko­he pä­rast uue­le ame­ti­ko­ha­le kan­di­dee­ri­mi­sa­val­du­se saat­mist in­for­mee­ri­sin sel­lest va­li­mis­lii­tu kuu­lu­vaid vo­li­ko­gu­liik­meid. Kü­si­sin nen­de ar­va­must ja nõu­so­le­kut, kas võik­sin kon­kur­sil osa­le­mi­se­ga jät­ka­ta. Va­li­mis­lii­du liik­med and­sid oma nõu­so­le­ku. Mi­nu jaoks oli see nõu­so­lek äär­mi­selt olu­li­ne. Kon­ku­ree­ri­mi­sest loo­bu­mi­ne oleks vas­ta­sel ju­hul ol­nud täies­ti loo­mu­lik as­ja­de käik, se­da enam, et kon­kur­si või­du­ni oli veel pikk maa min­na.

In­for­mee­ri­sin vo­li­ko­gu esi­meest Vär­ner Loots­man­ni Kes­k­era­kon­nast ja asee­si­meest Su­lev Vald­maad EK­REst, et koa­lit­sioon võiks jät­ka­ta ku­ni järg­mis­te ko­ha­li­ke va­li­mis­te­ni sa­mas koos­sei­sus.

Ma ei ole val­la­va­ne­ma­na töö­ta­mi­se ajal va­rem kor­da­gi ku­hu­gi kan­di­dee­ri­nud, kuid see­kord ot­sus­ta­sin proo­vi­da. Ilm­selt osu­tu­sin va­li­tuks, ku­na oman pik­ka töö­ko­ge­must nii era- kui ava­li­kus sek­to­ris ja mul on ame­ti põ­hi­te­ge­vu­si toe­tav ha­ri­dus.“

Kas see ei näi ot­se­kui reet­mi­se­na – oli­te Ühi­se Ko­du val­la­va­ne­ma kan­di­daat, Ühist Ko­du kut­su­tak­se Kirt­si va­li­mis­lii­duks?
„Ma ei tea kui­das meie vali­mis­lii­tu kut­su­tak­se, kuid va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du ei ole ku­na­gi ol­nud kel­le­gi ni­me­li­ne va­li­mis­liit. Va­li­mis­te­le läk­sid 2017. aas­tal 40 ini­mest, kes esin­da­sid va­li­mis­lii­du prog­ram­mis too­dud mõt­teid ja sei­su­koh­ti, ning said 41 prot­sen­di va­li­mis­tel osa­le­nu­te poo­le­hoiu. See­ga on Ühi­ne Ko­du mi­ni­maal­selt nen­de 1241 ini­me­se va­li­mis­liit. Va­li­mis­lii­du olu­kor­da mi­nu lah­ku­mi­ne olu­li­selt ei mõ­ju­ta, ku­na Ühi­sest Ko­dust vo­li­kok­ku va­li­tu­te hul­gas po­le täht­sa­maid või vä­hem ­täht­said isi­kuid, ka po­le meil ku­na­gi ol­nud üht kin­dalt juh­ti. Kõik ot­su­sed on kol­le­giaal­sed, kok­ku­le­pi­tud kõ­nei­si­kuid on ne­li. Kui kee­gi va­li­mis­lii­du liik­me­test min­gil het­kel pa­nus­tab töös­se vä­hem, tee­vad tei­sed sel­le võr­ra roh­kem, nii on jät­ku­suut­lik­kus kind­lus­ta­tud. Val­la juh­ti­mi­sel on olu­li­ne vo­li­ko­gu liik­me­te toe­tus ja val­la­va­ne­ma os­kus neid kuu­la­ta.

Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du kan­di­dee­rib aas­ta pä­rast järg­mis­tel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel taas, sel­les po­le kaht­lust. Meil on mõt­teid nii tä­na­seks kui ka va­li­mis­te­le mi­ne­kuks. Va­li­mis­lii­dus on uu­si noo­ri liik­meid, kuid sa­mas on ak­tiiv­sest po­lii­ti­kast loo­bu­nud mi­tu staažikat lii­get. Uu­te liik­me­te tu­lek näi­tab lii­du elu­jõu­li­sust. Ole­me val­mis va­li­ja­te­le taas pak­ku­ma või­ma­lust va­li­da kom­pe­tent­si ja ta­sa­kaa­lu­kust. Po­pu­lis­mil ei ole meie va­li­mis­lii­dus ol­nud ku­na­gi koh­ta.

Ka­vat­sen lä­hia­jal taas­ta­da oma vo­li­ko­gu liik­me man­daa­di. Kui pilt­li­kult öel­des on vo­li­ko­gus rah­va esin­da­jad nii-öel­da pe­re­me­hed ja val­la­va­lit­su­ses su­la­sed, kes pe­re­mees­te plaa­nid teoks tee­vad, siis lii­tu­des uues­ti vo­li­ko­gu­ga muu­tun taas su­la­sest pe­re­me­heks ja püüan pa­ri­ma­te os­kus­te­ga ai­da­ta, et Kuu­sa­lu vald are­neks.“

Tä­nu­kir­jas mär­gi­te, et tõm­ba­te joo­ne al­la vä­ga olu­li­se­le ja õpet­li­ku­le, 14 aas­tat kest­nud pea­tü­ki­le oma elus. Mil­li­sed need aas­tad on ol­nud?
„Olen õp­pi­nud ko­gu aeg. Po­le ol­nud häid ega hal­bu si­tuat­sioo­ne, kee­ru­li­sed olu­kor­rad õpe­ta­vad roh­kem kui prob­lee­mi­tud.“

Mis on ol­nud kõi­ge kee­ru­li­sem?
„Kõi­ge ras­kem oli val­la­va­ne­ma­na töö­ta­da pä­rast vii­ma­seid ko­ha­lik­ke va­li­mi­si jaa­nua­rist 2018 ku­ni mai lõ­pu­ni. Siis olid va­li­mis­lii­dud Ühi­ne Ko­du, Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu vald sõl­mi­nud ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­lep­pe.

Val­da saab juh­ti­da, kui on ole­mas po­lii­ti­li­ne toe­tus. Meil se­da ei ol­nud. Olid va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du 8 häält, val­la aren­da­mi­seks oli va­ja roh­kem.“

Kuid Teid va­li­ti vo­li­ko­gus val­la­va­ne­maks 10 hää­le­ga ehk vo­li­ko­gu ena­mu­se toel?
„Ma ei ta­ha sel tee­mal lä­he­malt pea­tu­da. Üt­len nii, et mi­nu­le an­tud kaks li­sa­häält oli ilm­selt tak­ti­ka­li­ne käik. Hää­le­ta­mi­ne oli sa­la­ja­ne, kes need hää­led an­dis, ei tea. Järg­ne­nud kuud näi­ta­sid, et te­ge­li­kult ei ol­nud küm­met toe­ta­jat.

Val­la aren­gus oli see ma­ha­vi­sa­tud aeg, elu sei­sis. Õn­neks see pa­ra­noi­li­ne olu­kord lõp­pes ju­ba 2018 mai lõ­pus mi­nu um­bu­sal­da­mi­se­ga. Si­su­li­selt ei läi­nud elu eda­si ka siis, kui Kuu­sa­lu val­da va­lit­ses järg­mi­sed pool aas­tat va­li­mis­lii­tu­de Üks Kuu­sa­lu Vald, Are­nev Kuu­sa­lu Vald, Re­for­mie­ra­kon­na ja EK­RE või­mu­liit.

Ala­tes 2018. aas­ta lõ­pust ku­ni ap­ril­li­ni 2020 on val­da juh­ti­nud va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du ja Ees­ti Kes­ke­ra­kond koos Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­na­ga ja vii­ma­sed kuus kuud koos EK­RE­ga. Hoo­li­ma­ta pla­nee­ri­tust olu­li­selt lü­he­mast te­gut­se­mi­sa­jast saa­me hak­ka­ma ena­mi­ku va­li­mis­lu­ba­dus­te­ga, üht-teist suu­da­me enam­gi.“

Mi­da ole­te el­lu vii­nud?
„Lu­ba­si­me, et tee­me jõu­pin­gu­tu­si Kiiu-Kä­li jalg­tee val­gus­ta­mi­seks, nüüd ehi­tus käib, la­ter­na­pos­tid on pai­gal­da­tud, no­vemb­ri tei­ses poo­les on tee val­ge. Kol­ga­kü­las saab spor­di­baas uue val­gus­tu­se, Kuu­sa­lus val­gus­ta­me Laa­ne tä­na­va, li­sa­me val­gust Pä­ris­peal, Vii­nis­tul, Kol­ga­kü­las. Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mi­ne ja Kuu­sa­lu koo­li­le juur­dee­hi­tu­se te­ge­mi­ne olid meie lu­ba­du­sed. Sal­mis­tul ehi­ta­mi­ne käib, koo­li­le ha­ka­tak­se juur­dee­hi­tust ra­ja­ma mõ­ne kuu pä­rast. Kol­ga Rah­va Ma­ja tee­me ka­su­ta­ta­vaks, Kol­ga staa­dion on lõ­pe­ta­tud, Kuu­sa­lus pal­lip­lats val­mis ja Kol­gas val­mib ke­va­deks. Kuu­sa­lu TET-ma­jas on saa­nud vä­ga head kor­te­rid 12 ini­mest. Ole­me toe­ta­nud olu­li­selt Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­dust ja MTÜd Lau­rent­siu­se Selts, et Kuu­sa­lu ki­ri­ku pas­to­raat taas ka­su­tu­se­le võt­ta.

Jät­ka­ta tu­leb val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se, Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se tei­se eta­pi ka­van­da­mi­se­ga. Uuel val­la­va­ne­mal on, mil­le­ga te­ge­le­da.

An­nan heas kor­ras val­la va­lit­se­da hea­des­se kä­tes­se. Õi­ge­mi­ni ajas­tu­le vas­ta­valt heas kor­ras val­la, ko­roo­nak­rii­si aeg on jät­nud oma jäl­je.

Järg­mi­se aas­ta nii-öel­da sõi­dup­laan ehk ee­lar­ve pro­jekt on koos­ta­tud. Sel­les ole­me mak­su­de lae­ku­mist ka­van­da­nud pi­sut ta­ga­si­hoid­li­ku­malt võr­rel­des käe­so­le­va aas­ta­ga. Kär­pi­nud ole­me ma­jan­dus­ku­lu­sid, pal­ga­tõu­suks po­le pla­nee­ri­tud. Ala­ti on hea te­ha po­si­tiiv­seid li­saee­lar­veid ja li­sa­da või­ma­lu­si in­ves­tee­rin­gu­teks ja ka ku­lu­deks. Loo­dan, et val­la­va­lit­sus asub esi­mest li­saee­lar­vet koos­ta­ma ju­ba jaa­nua­ris.“

Mil­lal uues ame­tis töö­le asu­te?
„Alus­tan 16. no­vemb­ril pro­jek­ti­ju­hi­na, et se­ni­sed kaks ame­tit aas­ta al­gu­sest käi­vi­ta­da uue ame­ti­na. Et te­ge­vus jät­kuks jaa­nua­ris su­ju­valt, on eel­nev töö va­ja ära te­ha. Et­te­val­mis­tu­si on mi­nis­tee­rium ja mõ­le­ma ek­sis­tee­ri­va ame­ti ju­hid tei­nud ju­ba ko­gu aas­ta.

Olen val­la­va­ne­ma ame­ti kõr­valt püüd­nud lei­da ae­ga, et en­nast kurs­si viia nii põl­lu­ma­jan­dus-, ve­te­ri­naar- kui ka toi­du-a­me­ti väär­tus­te ja ees­mär­ki­de, se­ni­se töö­kor­ral­du­se­ga. Al­gin­fo on ole­mas, sel­le­le tu­gi­ne­des saab uus amet alus­ta­da. Ame­ti st­ruk­tuur on pai­gas ja ole­mas töö­ta­jad. En­ne uut al­gust soo­vin mõ­ne päe­va ka­su­ta­da puh­ka­mi­seks.

Tä­nan Kuu­sa­lu rah­vast või­ma­lu­se eest, et on lu­ba­nud mul ol­la nen­de val­la­va­nem. On ol­nud suur au juh­ti­da Ees­ti kõi­ge ilu­sa­mat ja mit­me­külg­se­mat val­da, kus ela­vad head, tar­gad ja toi­me­kad ini­me­sed.“

Eelmine artikkelPikavere kooli fassaadiremont
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­lava­lit­sus: jät­ta jõu­lu­laa­dad siseruumides ära