URMAS KIRT­SI: „Loo­de­ta­vas­ti suu­de­tak­se uus või­mu­liit luua.“

1055
URMAS KIRT­SI

Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­na um­bu­sal­da­tud UR­MAS KIRT­SI, üt­le­si­te vo­li­ko­gu is­tun­gil eel­mi­se nä­da­la kol­ma­päe­val, et kõik et­te­val­mis­tu­sed on teh­tud, või­te val­la­ma­jast um­bu­sal­da­mi­se kor­ral ko­he lah­ku­da ja läk­si­te­gi ära, kui Te vas­tu hää­le­ta­sid 10 vo­li­nik­ku. Kas mi­da­gi üle ei tul­nud an­da?
„Poo­le­lio­le­vad tööd olid teh­tud, ar­ved ta­su­tud, kir­jad all­kir­jas­ta­tud, saht­lid ko­ris­ta­tud ja töö­ta­ja­te­ga ree­del hü­vas­ti jäe­tud, kui val­la­sek­re­tä­ri­na töö­ta­nud Mai­re Link pi­das seo­ses pen­sio­ni­le jää­mi­se­ga lah­ku­mis­pi­du.
Po­le mi­da­gi üle an­da, kõik ma­ter­ja­lid on in­ter­ne­tis Amp­ho­ra do­ku­men­di­re­gist­ris, pa­be­ri­pak­ke tä­na­päe­val enam ei ole. Ka val­la­va­ra on üle an­tud – val­la­le kuu­lu­va sü­lear­vu­ti jät­sin ka­bi­net­ti laua­le.“

Oma sõ­na­võ­tus vo­li­ko­gu ees ni­me­ta­si­te, et kui um­b­usal­du­sa­val­du­se et­te­hei­ted on Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­mi­ne, prob­lee­mid sot­siaal­ma­ja­ga ja koo­li­ga, siis saa­te uh­ku­se­ga või­ma­li­ku um­bu­sal­da­mi­se. Miks uh­ku­se­ga?
„See, mis tun­dus hal­vas­ti um­bu­sal­da­ja­te­le, ei tun­du mul­le ega me va­li­mis­lii­du­le Ühi­ne Ko­du. Olen töö­ta­nud sü­da­me­tun­nis­tu­se­ga. Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­mi­se eest olen saa­nud sõi­ma­ta üh­te­delt ja sa­ma­delt ini­mes­telt, aga kiit­nud on vä­ga eri­ne­vad ini­me­sed. Ees­märk oli saa­da kor­ras mõis ja sel­le me sai­me, ma­ja on ilus ja soe. Tõ­si, täh­taeg läks üle, pi­da­si­me ehi­ta­ja­ga lä­bi­rää­ki­mi­si, esi­ta­si­me sun­ni­ra­ha nõu­de.“

Miks sõl­mi­si­te ehi­ta­ja­ga le­pin­gu, kui oli sel­ge, et va­na ma­ja võib tuua ül­la­tu­si, hind ku­ju­ne­da kal­li­maks kui vo­li­ko­gu ot­su­se­ga lu­ba­tud 1 mil­jon eu­rot?
„Le­ping oli sõl­mi­tud li­gi mil­jo­ni­le eu­ro­le. Kui pal­ju ehi­ta­ja juur­de pa­neb, oli te­ma vas­tu­ta­da. Tä­na­sel päe­val võib ehi­ta­ja oma nõu­des­se li­sa­da iga­su­gu­seid töid, kuid le­pin­gus neid po­le. Suure tõe­näo­su­se­ga võib sel­lest tul­la koh­tu­vaid­lus. Kõi­ge mõist­li­kum oleks, kui Kuu­sa­lu vald loo­bub vii­vis­test ja ehi­ta­ja oma nõud­mis­test.“

Aga sot­siaal- ehk hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­ta­mi­se­ga seo­tud et­te­hei­ted?
„See pro­jekt on al­gu­sest pea­le ol­nud pin­ge­li­se ajag­raa­fi­ku­ga. Val­las on va­ja­dus sel­li­se ela­mis­pin­na jä­re­le, sot­siaal­mi­nis­tee­riu­milt an­tav li­gi 400 000eu­ro­ne toe­tus käi­vi­tas prot­ses­si. Kui pro­jek­ti et­te val­mis­ta­si­me, ei näi­nud et­te ko­gu­kon­na koo­so­le­kuid sot­siaal­ma­ja asu­ko­halt lam­mu­ta­ta­va puu­ma­ja kait­seks.
Toe­tu­se saa­mi­se kri­tee­riu­mid tin­gi­sid, et see ma­ja saab asu­da Kuu­sa­lu ale­vi­kus, kus on kaup­lu­sed, ter­vi­se­kes­kus, ap­teek, muud tee­nu­sed. Nõue on, et toe­ta­tud ela­mi­se klien­did elak­sid teis­te kes­kel, mit­te eral­da­tu­na ühis­kon­nast.
Ma­ja on ka­van­da­tud Kuu­sa­lu pea­tä­na­va äär­de, seal­sa­mas on Kesk­väl­jak 1930nda­te aas­ta­te ar­hi­tek­tuu­ri puu­ma­ja­de­ga. Asu­koht nõuab, et ei saa ehi­ta­da ta­va­list ris­tta­hu­kat, vaid te­ha mi­da­gi eri­li­se­mat. 1700eu­ro­ne ruut­meet­ri­hind on hoo­le­kan­de­ma­ja pu­hul õig­la­ne, sest igas­se väi­ke­ses­se kor­te­ris­se tu­leb te­ha du­ši­ruum ja WC, kõik kor­te­rid pea­vad ole­ma eral­di­sei­se­vad.“

Miks ju­ba va­rem po­le Kuu­sa­lu val­da ra­ja­tud sot­siaal­ma­ja, na­gu näi­teks on Ani­ja val­las Keh­ras? Sel­li­se ma­ja­ga oleks la­hen­da­nud ka toe­ta­tud ela­mi­se klien­ti­de elua­se­me­mu­red?
„Kuu­sa­lu val­las on uju­la, spor­di­hoo­ne, kor­da­teh­tud staa­dion. Olid tei­sed prio­ri­tee­did, mis nõud­sid in­ves­tee­rin­guid.“

Koo­li ruu­mi­kit­si­ku­se prob­leem?
„Võit­le­si­me 2016. aas­ta­ni sel­le ni­mel, et saa­da Kuu­sal­lu rii­gi­güm­naa­sium, see oleks la­hen­da­nud ruu­mi­va­ja­du­se. Sel­ge on, et 630 õpilast on ole­mas­o­le­va koo­li­ma­ja ku­ba­tuu­ri­le lii­ga palju. Aga sil­mas tu­leb pi­da­da, et sün­di­vus on lan­ge­nud val­las, aas­tal 2010 sün­dis aas­tas üle sa­ja lap­se, nüüd pal­ju vä­hem. Val­la jaoks on kü­si­mus, kas ela­ni­ke arv hak­kab kas­va­ma või ei. Vii­ma­se ka­hek­sa aas­ta­ga on see ol­nud ker­ges lan­gu­ses. Mis tä­hen­dab, et ühel het­kel on koo­li­ma­jas ruu­mi taas nor­maal­selt, tipp­koor­mu­se lee­ven­da­mi­seks on tar­vis aju­ti­si pin­du. Kuu­sa­lu kool va­jab sel ju­hul in­ves­tee­rin­guid, et kaa­sa­jas­ta­da nii õpi­las­te kui õpe­ta­ja­te töö­kesk­kon­da. Ar­hi­tekt Maar­ja Num­mer­ti es­kii­sid olid ha­ri­vad, loo­dan, et Kuu­sa­lu kool kaa­sa­jas­ta­tak­se.“

Kuid siis­ki, miks ka aju­ti­si la­hen­du­si ei võe­tud koo­li osas va­rem et­te?
„Val­la­va­lit­sus ja val­la­va­nem täi­da­vad vo­li­ko­gu an­tud üle­san­deid. Ühi­sel Ko­dul ja me part­ne­ril Re­for­mie­ra­kon­nal olid siia­maa­ni tei­sed prio­ri­tee­did. Koo­li­ni ole­me jõud­nud nüüd, me vii­ma­ses va­li­mis­prog­ram­mis oli koo­li­ma­ja juur­de­ehi­tus, praegu rää­gi­me
pi­gem re­konst­ruee­ri­mi­sest, mis ei vä­lis­ta juur­dee­hi­tust.“

Te vas­tas­po­lii­ti­kud kri­ti­see­ri­vad, et oli­te val­la­va­ne­ma­na pi­dur, vald ei are­ne­nud, val­la­töölt on lah­ku­tud, sest ta­kis­ta­si­te uuen­du­si?
„Jah, olen ol­nud pi­dur, kui te­ge­le­tak­se lol­lus­te­ga. Val­la­ma­jast po­le läi­nud mi­nu tea­da üks­ki töö­ta­ja, sest ei saa­nud end rea­li­see­ri­da. Pi­gem po­le ol­dud ra­hul töö­ta­su­ga või on nei­le pa­ku­tud uu­si väl­ja­kut­seid. Tä­na­seks on pal­ga­lõ­he kas­va­nud, võr­rel­des naa­be­r­oma­va­lit­sus­te­ga, um­bes 15prot­sen­di­li­seks ka pä­rast sel­le­ke­va­dist 10prot­sen­di­list tõu­su. Mi­nu vi­ga oli, et vii­ma­sel aas­tal en­ne va­li­mi­si ei pi­da­nud ee­ti­li­seks pal­ka tõs­ta, oleks mõ­ju­nud hääl­teost­mi­se­na oma töö­ta­ja­te hul­gas. Üt­le­sin, et oo­da­ke, tu­leb uus val­la­va­nem ja val­la­va­lit­sus, kül­lap pal­gad re­gu­lee­ri­tak­se, se­da po­le või­ma­lik eda­si lü­ka­ta. Ini­me­sed ar­ves­ta­sid sel­le­ga. Mõi­sa re­no­vee­ri­mi­se­ga olid pa­ra­ne­mas töö­tin­gi­mu­sed ja oo­da­ti, et pal­gad re­gu­lee­ri­tak­se tõe­näo­li­selt 2017 lõ­pus või 2018 al­gu­ses. Aga nii ei juh­tu­nud. Val­la­va­ne­ma et­te­pa­nek tõs­ta val­la­ma­ja töö­ta­ja­te pal­gad kon­ku­rent­si­või­me­li­seks ei leid­nud ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­lep­pe­ga ühi­ne­nud po­lii­ti­ku­te poo­le­hoi­du, sa­mu­ti ei tõs­te­tud val­la sot­siaal­töö­ta­ja­te, las­te­aia abi­õpe­ta­ja­te, raa­ma­tu­ko­gu­töö­ta­ja­te pal­ka­sid. Kind­las­ti on va­ja uu­tel juh­ti­del see ära te­ha, il­ma ei saa vald eda­si min­na. Ra­ha on ole­mas, on puh­talt tah­te kü­si­mus.“

Kas edas­pi­di val­la­maj­ja lä­he­te?
„Vo­li­ko­gu liik­me­na peab sin­na mi­ne­ma, aga po­le kin­del, et ko­he sel­le nä­da­la is­tun­gist osa võ­tan. Võib juh­tu­da, et tu­le­vad min­gi­su­gu­sed lii­ku­mi­sed vo­li­ko­gus, ini­me­sed pea­ta­vad vo­li­tu­si, oo­taks need aval­du­sed ära. Ko­he sel nä­da­lal ma vo­li­kogu­liik­me vo­li­tu­si ei soo­vi taas­ta­da.“

Kas mi­da­gi sai teh­tud val­la­va­ne­ma­na va­les­ti?
„Kee­gi po­le ek­si­ma­tu. Ta­gant­jä­re­le­tar­ku­se­na võib öel­da, et mõ­ne as­ja oleks või­nud te­ha tei­si­ti. Aga sai teh­tud pa­ri­mas usus sel­leag­se in­fo jär­gi ja õi­ge­tel ae­ga­del. Suu­ri proh­ma­kaid ei tu­le meel­de, on ol­nud vä­ga tub­li mees­kond, nii ini­me­sed va­li­mis­lii­dus kui ka amet­ni­kud val­la­ma­jas on ta­ga­nud sel­le, et ot­su­sed ja te­gut­se­mi­ne on ol­nud kva­li­teet­ne.
Ta­han veel se­da öel­da, et kui tõm­ma­ta pa­ral­lee­le sel­le aja­ga, kui olin es­ma­kord­selt val­la­va­nem, siis mul­le tun­dub, ole­me nüüd min­gil mää­ral lan­ge­nud sa­mas­se süü­tus­se ae­ga, kus ini­me­sed ei tea, miks tu­lid vo­li­ko­gus­se ja mi­da te­ge­ma pea­vad. Kui aas­ta­tel 1993-1996 oli see mõis­te­tav, kõik oli uus, val­lad al­les taas­loo­di, aga aas­tal 2018 on see ka­het­sus­väär­ne. Loo­de­ta­vas­ti ini­me­sed are­ne­vad ja muu­tu­vad jär­jest pa­re­ma­teks po­lii­ti­ku­teks, kõik me õpi­me ko­gu aeg.“

Kas Teie mee­lest on kee­ru­li­se po­lii­ti­li­se olu­kor­ra põh­jus sel­les, et vo­li­ko­gus on pal­ju uu­si ni­me­kir­ju ja ini­me­si?
„Jah, see ning va­nad sol­vu­mi­sed, mil­lest ei suu­de­ta üle ol­la. Kind­las­ti ka as­jao­lu, et va­li­mis­tel oli mit­mel selts­kon­nal lu­ba­dus lah­ti saa­da Kirs­ma­nist ja Kirt­sist. Se­ni ol­di täit­mi­se­ga 50 prot­sen­di peal, nüüd on sa­jap­rot­sen­di­li­selt täi­de­tud. Se­da ei saa nei­le pa­haks pan­na. Pa­ra­ku mul­le küll tun­dub, et kor­dub see, mis oli mõ­ni kuu ta­ga­si, kui­gi uues kva­li­tee­dis. Et ini­me­sed on koon­du­nud, kuid tun­dub, po­le va­lit­se­misp­rog­ram­mi. Val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne kuk­kus 30. mail si­su­li­selt lä­bi, kan­di­daa­ti pol­nud. Näib, et se­ga­dust on veel pal­ju.“

Teie um­bu­sal­da­mi­se koh­ta on ka öel­dud, et nüüd sai aas­taid toi­mi­nud poliitiline toi­tu­mi­sa­hel kat­kes­ta­tud.
„Neist ini­mes­test, kes on vo­li­ko­gus, po­le kee­gi val­la pal­gal. Me ni­me­kir­jas on val­la pal­gal ole­va­te ini­mes­te osa­kaal väi­ke. Mi­na ei ole 8 aas­ta jook­sul too­nud me va­li­mis­lii­tu üh­te­gi val­la­töö­ta­jat, vas­tu­pi­di, olen ära öel­nud, et po­le va­ja, pi­gem toe­ta­ge meid va­li­mis­tel oma hää­le­ga.“

On Teil kah­ju sel­lest ame­tist lah­ku­da?
„Kui jät­ta emot­sioo­nid kõr­va­le, siis mind on Kuu­sa­lu val­la­va­ne­maks va­li­tud nel­jal kor­ral, suu­re­mat au on ras­ke lei­da. Prae­gu­ses si­tuat­sioo­nis ei ol­nud muud la­hen­dust, kui um­bu­sal­dus lä­bi viia. Ühi­ne Ko­du oli vii­ma­sel ajal näh­tav ja vas­tu­tav, aga si­su­li­selt vo­li­ko­gu ena­mu­se toe­tust pol­nud. Loo­dan, et need 10 või 11 vo­li­nik­ku suu­da­vad kok­ku lep­pi­da ja plaa­nid pai­ka pan­na, et Kuu­sa­lu vald saaks aren­gu­ga eda­si min­na. Kui nad se­da ei suu­da, siis kes­ta­vad se­ga­du­sed me val­las veel pik­ka ae­ga.“