Umbusaldusavaldus Kuusalu vallavanemale

1098

Va­li­mis­lii­dud Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald al­ga­ta­sid val­la­vo­li­ko­gu 2. mai is­tun­gil Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma Ur­mas Kirt­si um­bu­sal­da­mi­se ning tea­ta­sid, et loe­vad Kuu­sa­lu val­la ava­tud juh­ti­mi­se le­pin­gu lõp­pe­nuks ja va­bas­ta­vad val­la­juh­ti­mi­se uu­te kok­ku­le­pe­te tek­keks.

Ka­he va­li­mis­lii­du aval­du­se lu­ges is­tun­gil et­te Mar­ti Hääl va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald. Sel­le­le on al­la kir­ju­ta­nud veel Mait Kröönst­röm, And­res Hein­ver, Kris­to Pa­lu ja In­geld­rin Aug va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald ning Ma­dis Jõ­gi ja Avo Vest va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald.

Ava­tud juh­ti­mi­se le­pin­gu all­kir­jas­ta­sid va­li­mis­lii­tu­de Üks Kuu­sa­lu Vald, Are­nev Kuu­sa­lu Vald ja Ühi­ne Ko­du vo­li­ni­kud 17. jaa­nua­ril, hil­jem lii­tus Re­for­mie­ra­kon­na vo­li­nik – 19 vo­li­ko­gu­liik­mest olid le­pin­gu­ga ühi­ne­nud 15. Um­bu­sal­du­se al­ga­ta­jad sel­gi­ta­vad aval­du­ses, et le­pe sün­dis val­gelt le­helt, mil­le­le oli kir­ju­ta­tud val­la­va­ne­ma ni­meks Ur­mas Kirt­si. Li­saks et­te­hei­de­te­le Kuu­sa­lu koo­li, sot­siaal­ma­ja, Kiiu mõi­sa in­ves­tee­ri­misp­ro­jek­ti­de et­te­val­mis­ta­mi­sel, ni­me­ta­vad nad usal­du­se kao­ta­mi­se põh­jus­te­na val­la­va­lit­su­se is­tun­gi pro­to­kol­li võlt­si­mist ja abi­val­la­va­ne­ma­te ame­ti­koh­ta­de­le vor­mis­ta­mist – ame­tis­se on ni­me­ta­tud ini­me­sed, kel­lel vall­va­ne­ma­le tea­dao­le­valt puu­dub vo­li­ko­gu ena­mu­se toe­tus val­la­va­lit­sus­se kin­ni­ta­mi­seks. Vo­li­ko­gu järg­mi­ne is­tung on 30. mail, siis on päe­va­kor­ras ka um­bu­sal­dus­hää­le­tus.

Vo­li­ko­gu 2. mai is­tun­gi päe­va­kor­ras oli uu­te abi­val­la­va­ne­ma­te Anu Kirs­ma­ni ja Tõ­nu Am­mus­saa­re val­la­va­lit­sus­se kin­ni­ta­mi­ne – poolt olid 6, vas­tu 10 vo­li­nik­ku, 1 oli era­poo­le­tu. Abi­val­la­va­ne­mad on en­di­selt ame­tis, kuid ei saa­nud val­la­va­lit­su­se liik­me­teks.

Ur­mas Kirt­si sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Võlt­si­mi­seks on hin­na­tud se­da, et val­la­va­lit­su­se is­tun­gi pro­to­kol­li jär­gi ot­sus­ta­ti moo­du­li­te rii­gi­han­ke kor­ral­da­mi­ne ühe­hääl­selt, kuid te­ge­li­kult täp­sus­ta­si­me pä­rast is­tun­git han­ke tin­gi­mus­te sõ­nas­tust ja al­les siis jõud­si­me kon­sen­su­se­le. Abi­val­la­va­ne­mad va­lis ko­mis­jon, mi­nu­ga kee­gi koos­töö­part­ne­ri­test eel­ne­valt ühen­dust ei võt­nud ega tea­ta­nud, et ei ol­da nõus neid val­la­va­lit­su­se liik­me­teks kin­ni­ta­ma.“

Kui­das eda­si?
Toi­me­tus pa­lus es­mas­päe­val, 7. mail Kuu­sa­lu val­las tek­ki­nud po­lii­ti­li­se olu­kor­ra koh­ta kom­men­taa­ri kõi­gi va­li­mis­ni­me­kir­ja­de esin­da­ja­telt.
Ur­mas Kirt­si va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du (vo­li­ko­gus 8 koh­ta): „Ava­tud juh­ti­mi­se le­ping ehk sel­li­ne juh­ti­mi­ne, mil­le­ga kõik või­vad ühi­ne­da, kõi­gil on ve­toõi­gus, sa­mas puu­du­vad sel­ged si­hid ja kok­ku­lep­ped, on anar­hia. Um­bu­sal­da­mi­se al­ga­ta­mi­ne ei ol­nud ül­la­tus, sest nel­ja kuu­ga oli sel­ge, et see koos­lus ei ol­nud või­me­li­ne koos töö­ta­ma. Val­la sta­biil­seks juh­ti­mi­seks on va­ja­lik vä­he­malt 11 vo­li­niku üks­meel. Loo­dan, et um­bu­sal­da­ja­tel on plaa­nid pee­tud ning kin­del te­ge­vus­ka­va koos Kes­ke­ra­kon­na ja EK­RE esin­da­ja­te­ga kok­ku le­pi­tud.

Va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­tud liik­med ko­gu­ne­vad sel nä­da­lal, et aru­ta­da ku­ju­ne­nud olu­kor­da ja ot­sus­ta­da, kui­das eda­si käi­tu­da.“
Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald (5 koh­ta): „Lu­ge­si­me oma um­b­usal­du­sa­val­du­se­ga Kuu­sa­lu val­la ava­tud juh­ti­mi­se le­pin­gu se­ni­ses sõ­nas­tu­ses lõp­pe­nuks, ku­na ei näi­nud aval­du­ses too­dud põh­jus­tel se­ni­se val­la­va­ne­ma­ga jät­ka­mist või­ma­li­kuks. Tun­nis­ta­me ka, et le­pe sel­li­ses koos­sei­sus ei toi­mi­nud, eel­kõi­ge isi­ku­te eri­ne­va­te juh­ti­mis­põ­hi­mõ­te­te ja nõr­ga usal­du­se tõt­tu. Mis konk­reet­selt eda­si saab, aru­ta­me oma ni­me­kir­ja liik­me­te­ga sel nä­da­lal. Kon­sul­tat­sioo­ne ole­me val­mis pi­da­ma kõi­gi ni­me­kir­ja­de­ga, väl­ja ar­va­tud Ühi­se Ko­du­ga, kui nen­de tin­gi­mus on Ur­mas Kirt­si jät­ka­mi­ne val­la­va­ne­ma­na. Uue val­la­va­ne­ma ni­me üle on sel­gelt va­ra spe­ku­lee­ri­da, üks va­riant on mää­ra­ta 30. mai is­tun­gil val­la­va­ne­ma aju­ti­ne asen­da­ja, kui um­bu­sal­dus­hää­le­tus lä­heb lä­bi. Loo­da­me mai lõ­puks saa­da sel­gust, mis või­ma­lu­sed val­la­juh­ti­mi­seks te­ki­vad.“

Madis Jõ­gi va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald (2 koh­ta): „Meie ni­me­kir­ja mõ­le­ma vo­li­ni­ku ni­med on um­bu­sal­du­se al­ga­ta­mi­se aval­du­sel ja ole­me kind­lad, et Ühi­se Ko­du­ga me või­mu­lep­pe­le ei lä­he, kui nen­de va­li­mis­lii­du sei­su­koht on en­di­selt, et val­lav­nem peab ole­ma Ur­mas Kirt­si. Sa­ma kap­te­ni­ga lae­va­juh­ti­mist me ei ta­ha, nii­gi as­tu­si­me vas­tu­meel­selt ava­tud juh­ti­mi­se le­pin­gus­se, mil­le­ga te­ma jäi val­la­va­ne­maks. Sa­mas ole­me ko­ge­mu­se eest tä­nu­li­kud, on ol­nud sil­mia­va­vad kuud.

Käe­so­le­val nä­da­lal on ees koh­tu­mi­si ja lä­bi­rää­ki­mi­si, ree­deks ole­me loo­de­ta­va­si tar­ge­mad, et kui­das eda­si. Loo­da­me po­si­tiiv­set tu­le­must. Uue või­ma­li­ku val­la­va­ne­ma osas on pa­ku­tud, et rää­ki­da võiks nen­de­ga, kes kon­kur­sil kan­di­dee­ri­sid. Meie ni­me­kir­ja fa­vo­riit on va­he­peal saa­nud Kad­ri­na val­la­va­ne­maks.“

Ran­no Pool EK­RE ni­me­kir­jast (2 koh­ta): „EK­RE rää­gib lä­bi mõ­le­ma poo­le­ga, nii Ühi­se Ko­du­ga kui ka va­li­mis­lii­tu­de­ga Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald. Meie ar­va­tes ei ole Ühi­ne Ko­du mit­te kõi­ke hal­vas­ti tei­nud, kui­gi on ol­nud as­ju, mis mei­le ei so­bi. Oo­ta­me ära, mil­li­seid ideid pa­ku­tak­se ja suun­di ta­he­tak­se võt­ta, kõi­ge roh­kem hu­vi­tab, mis Kuu­sa­lu val­las eda­si saab.

Ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­le­pe oli hu­ku­le mää­ra­tud, ko­he al­ga­sid konf­lik­tid. Soo­vi­me või­mu­lep­pes­se sel­get sih­ti ja konk­reet­sust, mit­te eks­pe­ri­men­te. An­na­me en­dast kõik, et val­lae­lu saaks kind­las­se roo­pas­se. Kui­gi ko­ha­lik po­lii­ti­ka ei ole ra­hu­lik, koos­tööd on ras­ke te­ha, pal­ju ki­pub jää­ma isik­li­ke am­bit­sioo­ni­de ta­ha, isik­li­kud suh­ted on ju­ba va­ra­se­mast ajast hal­vad ja igaüks ajab oma sih­ti. Olen EK­RE Har­ju-Rap­la ring­kon­naor­ga­ni­sat­sioo­ni ju­ha­tu­ses ja tu­leb tun­nis­ta­da, et nii kee­ru­list po­lii­ti­list olu­kor­da sel­le piir­kon­na teis­tes oma­va­lit­sus­tes ei tea­gi.“

Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast (1 koht): „Ka mi­nu ni­mi oleks või­nud ol­la um­bu­sal­du­se al­ga­ta­mi­se aval­du­sel, mõt­len sa­ma­moo­di. Ala­tes ko­ha­li­ke­le va­li­mis­te­le järg­ne­nud päe­vast, 16. ok­toob­rist olen mõel­nud, et ava­tud juh­ti­mi­se le­ping ei toi­mi, kui­gi ühi­ne­sin sel­le­ga. Po­lii­ti­ka on komp­ro­mis­si­de ja kok­ku­le­pe­te kunst, juh­ti­mi­ne ve­ne vee­tše­na ei toi­mi. Ur­mas Kirt­si sai val­la­va­ne­maks just see­tõt­tu, et val­la­va­ne­ma va­li­mi­se tei­se voo­ru eel ei le­pi­tud vo­li­ko­gus kok­ku, kui­das hää­le­ta­tak­se. Kirt­si jät­kas val­la juh­ti­mi­sel oma 8aas­tast tee­rul­li­po­lii­ti­kat, kuid oleks pi­da­nud hak­ka­ma ar­ves­ta­ma vo­li­ko­gu liik­me­te­ga.

Kui­das eda­si? Vo­li­ko­gus on pal­ju uu­si liik­meid, on ko­ge­ne­ma­tust, li­saks isik­li­kud hu­vid. Noor­po­lii­ti­ku­tel on pool aas­tat ku­lu­nud õp­pi­mi­seks. Ai­nu­la­hen­dus on pä­dev kok­ku­le­pe. Olek­si­me suut­nud koo­li ruu­mi­puu­du­se prob­lee­mi la­hen­da­da ma­jan­dus­li­kult pal­ju ka­su­li­ku­malt, kui oleks ol­nud kin­del kok­ku­le­pe. Moo­du­li­te ren­ti­mi­ne pi­ken­dab mi­nu hin­nan­gul ruu­mi­puu­du­se prob­lee­mi lõp­lik­ku la­hen­da­mist ja teeb eda­sis­te in­ves­tee­rin­gu­te või­ma­lu­se väik­se­maks.“

Vär­ner Loots­mann Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast (1 koht): „Kuu­sa­lu val­las on juh­tu­nud see, mi­da ühes­ki oma­va­lit­su­ses po­le vii­ma­se 25 aas­ta jook­sul juh­tu­nud – üle poo­le aas­ta on ko­ha­li­kest va­li­mis­test möö­das, vo­li­ko­gu osad ko­mis­jo­nid ei töö­ta ja ka val­la­va­lit­sust po­le suu­de­tud kin­ni­ta­da kok­ku­le­pi­tud koos­sei­sus. An­ge­la Mer­ke­li va­lit­sus suu­de­ti Sak­sa­maal ka kii­re­mi­ni kok­ku pan­na.

Kes­ke­ra­kon­nal oma ühe hää­le­ga ei ole Kuu­sa­lu val­la uue või­mu­lii­du loo­mi­sel het­kel ot­sus­ta­vat rol­li, meist ei ole­ne, kas poo­lik val­la­va­lit­sus jääb või lä­heb laia­li. Ühel pool on Ühi­ne Ko­du oma 8 hää­le­ga ja tei­sel pool on sa­mu­ti 8 häält – Üks Kuu­sa­lu vald, Are­nev Kuu­sa­lu vald ja Re­formierakond, ehk 5+2+1. Pi­gem on mää­rav roll EK­RE-l. Ole­neb, kum­ma­le poo­le EK­RE end sä­tib. Kind­las­ti on ka tei­si, hu­vi­ta­va­maid va­rian­te. Aga init­sia­tiiv peab ik­ka tu­le­ma „suur­telt“. Loo­da­me, et val­la­rah­va va­li­tud esin­da­jad hak­ka­vad oma an­tud lu­ba­du­si lä­hi­tu­le­vi­kus ka täit­ma.“

Eelmine artikkelArhi­tekt MAAR­JA NUM­MERT tut­vus­tas va­rian­te Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja kaa­sa­jas­ta­mi­seks
Järgmine artikkelLea­der-pro­jek­ti raa­mes val­mi­sid müügi­le­tid „Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toit“