Umbu­sal­du­sa­val­dus

691

Ala­tes 31. maist Kuu­sa­lu val­las või­mul olev koa­lit­sioon on oma te­ge­vu­se­ga jõud­nud:
• lam­mu­ta­da val­la­va­lit­su­se kui or­ga­ni­sat­sioo­ni, mi­da on eri­ne­vad po­lii­ti­li­sed jõud eel­käi­ja­te teh­tut aus­ta­valt 27 aas­tat jär­je­pi­de­valt ehi­ta­nud;
• hä­vi­ta­da se­ni­se po­lii­ti­li­se kul­tuu­ri – pi­da­des po­lii­ti­li­si de­bat­te mit­te vo­li­ko­gus ja ko­mis­jo­ni­des, vaid sot­siaal­mee­dias;
• ge­ne­ree­ri­da ja le­vi­ta­da va­le­sid ning kül­va­ta se­ga­dust. Ni­me­ta­gem siin­ko­hal vaid amo­raal­selt suurt maa­mak­su­tõu­su pal­ju­de­le val­lae­la­ni­ke­le; val­la­va­ne­ma ebap­ro­port­sio­naal­selt kõr­get töö­ta­su ning te­ma ju­hus­lik­ku vii­bi­mist val­la­ma­jas; aru­saa­ma­tu­si Kol­ga koo­li staa­dio­ni ehi­ta­mi­sel; sot­siaal­ma­ja ehi­ta­mi­se­ga taht­lik­ku ve­ni­ta­mist, mil­le tu­le­mu­se­na on ehi­tusp­ro­jekt kao­ta­nud suu­re osa oma funkt­sio­naal­su­sest ja es­tee­ti­kast;
• püü­da suu­kor­vis­ta­da ko­ha­lik­ku aja­kir­jan­dust.
Se­da loe­te­lu võiks jät­ka­ta veel ja veel.

Prae­gu­ne koa­lit­sioon on ko­gu oma või­mul ole­ku aja te­ge­le­nud ai­nult lam­mu­ta­mi­se, lai­ma­mi­se ning süüd­las­te ot­si­mi­se­ga. Nen­de all­kir­jas­ta­tud nii-öel­da „koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu“ võib lu­ge­da val­las või­mu haa­ra­mi­se ning ame­ti­koh­ta­de oma ini­mes­te­ga täit­mi­se het­kest käe­so­le­va aas­ta juu­ni­kuus teos­ta­tuks, sest üh­te­gi aren­da­vat ideed või val­lae­lu po­si­tiiv­ses suu­nas eda­si vii­vat et­te­pa­ne­kut sel­les „le­pin­gus“ ei ole. Ega ole neid ka vo­li­ko­gu liik­me­te­le või laie­ma­le ava­lik­ku­se­le vii­ma­se viie kuu jook­sul tut­vus­ta­tud.

Käe­so­le­va sam­mu­ga soo­vi­me:
• tun­nis­ta­da val­la­va­lit­su­se amet­ni­ke ning val­lae­la­ni­ke peal käi­vi­ta­tud inim­kat­sed – pi­lootp­ro­jek­ti „maat­riks­juh­ti­mi­ne” – nur­ju­nuks ning lõ­pe­ta­tuks;
• väär­tus­ta­da val­la ta­sa­kaa­lus­ta­tud ja sta­biil­set aren­gut ning lõ­pe­ta­da prae­gu­ne ju­hus­lik, il­ma plaa­ni­ta eks­le­mi­ne, mil­le tu­le­mu­se­na on vii­ma­se aas­ta jook­sul seis­ku­nud iga­su­gu­ne areng val­las;
• tuua val­la­va­lit­sus­se ta­ga­si töö­ra­hu ja kom­pe­tent­su­se;
• taas­ta­da val­la­või­mu hoo­li­vu­se ning aus­tu­se Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke hu­vi­de suh­tes.

Ülal­too­dut ar­ves­se võt­tes an­na­me tea­da, et meie, al­la­kir­ju­ta­nud, ole­me sõl­mi­nud koos­töö­lep­pe Kuu­sa­lu val­la aren­da­mi­seks ja juh­ti­mi­seks ee­lo­le­val kol­mel aas­tal ning seo­ses muu­tu­nud po­lii­ti­li­se olu­kor­ra­ga val­la­vo­li­ko­gus esi­ta­me um­bu­sal­du­sa­val­du­sed:
1. vo­li­ko­gu asee­si­me­he­le Mar­ti Hää­le­le,
2. vo­li­ko­gu esi­me­he­le Mait Kröönst­rö­mi­le,
3. val­la­va­ne­ma­le Mo­ni­ka Sa­lu­le,
4. val­la­va­lit­su­se liik­me­le Rei­jo Roo­si­le,
5. val­la­va­lit­su­se liik­me­le Hei­no Ju­no­lai­ne­ni­le,
6. vo­li­ko­gu ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni esi­me­he­le And­res Hein­ve­ri­le,
7. vo­li­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­me­he­le In­geld­rin Au­gi­le.

Seo­ses um­bu­sal­du­sa­val­dus­te­ga ning soo­vi­ga ta­ga­da või­ma­li­kult kii­res­ti val­la­va­lit­su­ses töö­ra­hu ja sta­biil­sus, pa­lu­me vo­li­ko­gu esi­me­hel li­sa­da järg­mi­se vo­li­ko­gu is­tun­gi päe­va­kor­da järg­ne­vad päe­va­kor­ra­punk­tid:
1. Um­bu­sal­du­se aval­da­mi­ne vo­li­ko­gu asee­si­me­he­le Mar­ti Hää­le­le.
2. Um­bu­sal­du­se aval­da­mi­ne vo­li­ko­gu esi­me­he­le Mait Kröönst­rö­mi­le.
3. Vo­li­ko­gu esi­me­he va­li­mi­ne.
4. Vo­li­ko­gu asee­si­me­he va­li­mi­ne.
5. Um­bu­sal­du­se aval­da­mi­ne val­la­va­ne­ma­le Mo­ni­ka Sa­lu­le.
6. Um­bu­sal­du­se aval­da­mi­ne val­la­va­lit­su­se liik­me­le Rei­jo Roo­si­le.
7. Um­bu­sal­du­se aval­da­mi­ne val­la­va­lit­su­se liik­me­le Hei­no Ju­no­lai­ne­ni­le.
8. Um­bu­sal­du­se aval­da­mi­ne vo­li­ko­gu ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni esi­me­he­le And­res Hein­ve­ri­le.
9. Um­bu­sal­du­se aval­da­mi­ne vo­li­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­me­he­le In­geld­rin Au­gi­le.
10. Val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne.
11. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se liik­me­te ar­vu ja koos­sei­su kin­ni­ta­mi­ne.
12. Val­la­va­ne­ma töö­ta­su suu­ru­se ja hü­vi­tis­te mää­ra­mi­ne.
13. Kuu­sa­lu Val­la­vo­li­ko­gu 8.11.2017 ot­su­se nr 59 „Vo­li­ko­gu ala­tis­te ko­mis­jo­ni­de moo­dus­ta­mi­ne“ muut­mi­ne.
14. Kuu­sa­lu Val­la­vo­li­ko­gu ala­tis­te ko­mis­jo­ni­de esi­mees­te ja asee­si­mees­te va­li­mi­ne.

Käe­so­le­va­le aval­du­se­le on li­sa­tud:
1. Seits­me um­bu­sal­du­sa­val­du­se teks­tid (igaüks 10 val­la­vo­li­ko­gu liik­me all­kir­ja­ga).
2. Vo­li­ko­gu is­tun­gi kut­se eel­nõu.
3. Kok­ku 14 eel­nõud vo­li­ko­gu is­tun­gil hää­le­tu­se­le pan­da­va­tes kü­si­mus­tes.

Mar­gus Soom
Vär­ner Loots­mann
Ur­mas Kirt­si
Kau­po Par­ve
Kal­mer Märt­son
Mart Sest­verk
Il­vard Ee­rik­soo
Ur­mo Ris­ti­saar
Kris­ti Ve­te­maa
Enn Kirs­man
Kiius, 27. no­vemb­ril 2018. a

Eelmine artikkelKuu­sa­lu tüd­ru­ku­te­le esi­koht koo­li­de­va­he­lis­tel meist­ri­võist­lus­telt uju­mi­ses
Järgmine artikkelUus võimuliit esitas Kuusalu volikogu istungil 7 umbusaldusavaldust