Aeg­vii­du koo­li di­rek­to­ri ko­ha­le 9 soo­via­val­dust

189
Aegviidu kool

Ani­ja val­la­va­litsus kor­ral­das kon­kur­si Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaia ja seal­se põ­hi­koo­li ühen­da­mi­sel loo­da­va Aeg­vii­du koo­li di­rek­to­ri ko­ha­le. Kon­kur­si täh­ta­jaks 1. maiks esi­ta­ti 9 soo­via­val­dust. Ne­li kan­di­daa­ti ot­sus­ta­ti kut­su­da vest­lu­se­le. Kon­kur­si­ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad val­la­va­nem Rii­vo Noor, ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­juht Tii­na Si­lem, las­teaia ja koo­li lap­se­va­ne­ma­te esin­da­ja Ai­ri Noor, koo­li töö­ta­ja­te esin­da­ja Rutt Tü­li ning las­teaia töö­ta­ja­te esin­da­ja Dia­na-Kirs­ti Kel­ler. „Kui pä­rast vest­lu­si ilm­neb, et ko­mis­jo­nil on üks kin­del fa­vo­riit, tee­me ot­su­se ko­mis­jo­ni­ga. Kui jääb sõe­la­le mi­tu kan­di­daa­ti, suu­na­me nad Fon­te­se ju­hi pro­fii­li ana­lüü­si, see tä­hen­dab vest­lu­si ja tes­te, nende alusel saa­me ra­por­ti, mil­le põh­jal lan­ge­ta­da parim va­lik,“ sel­gi­tas Tii­na Si­lem. Per­so­na­liot­sin­gu­fir­ma Fon­tes ai­tas Ani­ja val­la­va­lit­su­sel ka Aeg­vii­du koo­li­ju­hi kon­kur­si­kuu­lu­tust koos­ta­da ja tu­run­da­da ning ju­hen­das ko­mis­jo­ni liik­meid, kui­das kõi­ge efek­tiiv­se­malt viia lä­bi vest­lu­si koo­li­ju­hi vär­ba­mi­seks. Aeg­vii­du ühen­da­su­tu­se juht peaks töö­le asu­ma 1. juu­lil. Samast päevast alustab tegevust Aegviidu lasteaia ja põhikooli ühendamisega loodud Aegviidu kool.

Eelmine artikkel„Avas­ta Kuu­sa­lu val­da“ on läi­nud hoo­ga käi­ma
Järgmine artikkelÜle-möö­du­nud nä­da­lal lõp­pes noor­te kok­ku­saa­mi­ne Aru­kü­las vä­ga traa­gi­li­selt. Kas ja kui­das hoiab po­lit­sei noor­te ko­gu­ne­mis­koh­ta­del sil­ma peal?