Üle La­he­maa kul­gev tu­ris­mi­mars­ruut nu­ti­te­le­fo­ni – ka­vas on koos­ta­da rah­vus­par­gi tu­ris­miäpp

1754
MTÜ Öko­kul­ler juht KAI­SA LIN­NO ja kesk­kon­naa­me­ti loo­dus­ka­su­tu­se spet­sia­list KUL­DAR PÄRN tut­vus­ta­vad kaar­di­le kan­tud või­ma­lik­ke tu­ris­mi­mars­ruu­te.

Tu­ris­miet­te­võt­jad soo­vi­vad asu­ta­da La­he­maa tu­ris­miü­hin­gu.

„Igal tu­ris­mi­mars­ruu­ti lü­li­ta­tud La­he­maa kü­lal või piir­kon­nal peaks ole­ma oma tee­juht, kel­le poo­le saaks rah­vus­par­ki kü­las­tav tu­rist pöör­du­da. Kui tu­le­vi­kus on üle­la­he­maa­li­se tu­ris­mi­mars­ruu­di di­gi­ra­ken­dus hu­vi­lis­te­le kät­te­saa­dav ning loo­dud ka vas­tav tu­ris­miäpp nu­ti­te­le­fo­ni, saab kü­la­li­ne te­da hu­vi­ta­va ra­ja ise pai­ka pan­na ja leiab kon­tak­tid, kel­le­ga ko­ha­li­kest su­hel­da,“ nii tut­vus­ta­sid kesk­kon­naa­me­ti Lää­ne-Vi­ru­maa kesk­kon­na­ha­ri­du­se spet­sia­list En­ri Uus­na ja Põh­ja re­gioo­ni loo­dus­ka­su­tu­se spet­sia­list Kul­dar Pärn Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas La­he­maa koos­töö­ko­gu koo­so­le­kul, kui­das peaks loo­dav in­te­rak­tiiv­ne kaar­di­ra­ken­dus töö­ta­ma.

Üle­la­he­maa­li­se tu­ris­mi­mars­ruu­di idee pak­kus paar aas­tat ta­ga­si Kol­ga­kü­la Selts, kui seo­ses La­he­maa rah­vus­par­gi kait­se­kor­ral­dus­ka­va ava­li­kus­ta­mi­se­ga sai esi­ta­da et­te­pa­ne­kuid eda­sis­teks te­ge­vus­teks. En­ri Uus­na ja Kul­dar Pärn hak­ka­sid mul­lu sü­gi­sel tu­ris­miäp­pi väl­ja töö­ta­ma. La­he­maa kü­las­tus­kes­ku­se di­gi­taal­se kaar­di­ra­ken­du­se baa­sil on prae­gu­seks saa­dud üle 200 ob­jek­ti, mi­da tu­ris­ti­de­le in­te­rak­tiiv­selt tut­vus­ta­da – öö­bi­mis-, toit­lus­tus- ja uju­mis­ko­had, vaa­ta­mis­väär­su­sed. Lõ­puks on va­ja lei­da IT-spet­sia­lis­tid, kes sel­le­le vii­ma­se lih­vi an­na­vad.

„Esial­gu oleks in­te­rak­tiiv­ne kaart lei­tav vee­bib­rau­se­ris, edas­pi­di töö­taks väl­ja ka nu­ti­te­le­fo­nis ka­su­ta­mi­se või­ma­lu­se,“ sel­gi­ta­sid nad ja tõ­de­sid, et ra­has­tust kõi­ge jaoks veel po­le, kuid eel­tööd saab ära te­ha.
Di­gi­taal­ne tu­ris­mi­kaart an­naks La­he­maa kü­la­li­se­le või­ma­lu­se tu­ris­mi­mars­ruut soo­vi kor­ral kaar­di­na väl­ja prin­ti­da. Kui kaart saa­dak­se val­mis ka te­le­fo­ni jaoks, on kü­las­ta­jal või­ma­lik oma lii­ku­mist nu­ti­te­le­fo­ni­ga pi­de­valt jäl­gi­da.

Olu­li­ne on, et sel­li­ne tu­ris­miäpp an­nab ko­ha­li­ke­le või­ma­lu­se pak­ku­da kü­las­ta­ja­te­le uu­si tee­nu­seid ja neid rek­laa­mi­da. In­fot saaks li­sa­da ja ma­ha võt­ta ker­ge vae­va­ga – vas­ta­valt sel­le­le, mil­li­sed tee­nu­sed on pa­ras­ja­gu kät­te­saa­da­vad. Kaar­di­ra­ken­dus peaks töö­ta­ma mit­mes kee­les.

Kõi­ge sel­le eel­dus on, et La­he­maa kü­lad-piir­kon­nad tee­vad koos­tööd, kok­ku tu­leks pan­na ko­gu La­he­maad lä­biv mars­ruut, tõ­de­sid nad.

Koo­so­lek lõp­pes sel­le­ga, et rah­vas ja­ga­ti kol­me grup­pi ja koos pan­di pai­ka või­ma­li­kud mat­ka­ra­jad lä­bi kü­la­de. Ühes gru­pis olid Kuu­sa­lu val­la La­he­maa piir­kon­na ran­na­kü­la­de ini­me­sed, tei­ses Kuu­sa­lu val­la maa­kü­la­de rah­vas ja kol­man­das La­he­maa kü­la­de esin­da­jad Lää­ne-Vi­ru­st Hal­ja­la val­last.

Kü­la­de ja MTÜ­de koos­töö
„Mit­mel pool maail­mas on aru saa­dud, et kait­sea­la va­jab tu­ris­mi ja tu­rism va­jab kait­se­ala­sid. Eri­ti olu­li­ne on kait­sea­la­del sääs­tev tu­rism ehk ar­ves­ta­da tu­leb kul­tuu­ri­pä­ran­di ja kesk­kon­na­ga, aus­ta­da ko­ha­lik­ku ko­gu­kon­da ja te­ha nii, et ka­su ei lä­heks ühe rei­si­kor­ral­da­ja tas­kus­se, vaid jao­ta­taks õig­la­selt – ko­ha­li­kud saak­sid oma osa sel­le eest,“ kom­men­tee­ris koos­töö­ko­gu koo­so­le­kul MTÜ Öko­kul­ler ja MTÜ Kol­ga­kü­la Selts te­gev­juht Kai­sa Lin­no.

Ta tu­le­tas meel­de, et kaks aas­tat ta­ga­si oli Kol­ga­kü­las tu­ris­mi­tee­ma­li­ne kok­ku­saa­mi­ne ning kõ­la­ma jäi mõ­te, et tu­ris­tid sõi­da­vad sa­ge­li Kuu­sa­lu val­last lä­bi, oma ra­ha val­da ei jä­ta, ko­ha­li­kud ini­me­sed ei pa­ku ra­ha ku­lu­ta­mi­seks li­sa­või­ma­lu­si: „Prae­gu saa­vad ka­su Ees­ti ja ka vä­lis­maa tu­ris­mi­fir­mad, aga kui ise ole­me pii­sa­valt tu­ge­vad, siis ole­me ka kon­ku­ren­ti­de jaoks ole­mas.“

Kai­sa Lin­no õp­pis paar aas­tat Maaü­li­koo­lis loo­dus­tu­ris­mi ning te­gi nüüd üle­vaa­te oma ma­gist­ri­tööst „Ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na kaa­sa­tus La­he­maa rah­vus­par­gi tu­ris­mi­kor­ral­dus­se“.

Ta uu­ris La­he­maa rah­vus­par­gi ka­he oma­va­lit­su­se aren­gu­ka­va­sid ja muid aren­gu­do­ku­men­te ku­ni rii­gi­ta­san­di­ni, in­terv­juee­ris 12 ko­ha­lik­ku tu­ris­miet­te­võt­jat, in­ter­ne­ti­põ­hi­se­le an­kee­di­le vas­ta­sid 27 kü­la­va­ne­mat või MTÜ juh­ti.

Sel­gus, et rii­gi ja rah­vus­par­gi ta­san­dil on sääs­tev tu­rism aren­gu­ka­va­des­. Aga La­he­maa ka­hest omavalitsusest si­sal­da­sid Vi­hu­la val­la aren­gu­do­ku­men­did tu­ris­mi ja ko­ha­li­ke kaa­sa­mist olu­li­selt roh­kem kui Kuu­sa­lu val­lal. Sa­mas on Kuu­sa­lu val­la La­he­maa kü­la­de aren­gu­ka­va­des ni­me­ta­tud tu­ris­mi põ­hi­li­se et­te­võt­lus­või­ma­lu­se­na, on plaa­ni­tud te­ha mat­ka­ra­du ja pai­gal­da­da in­fo­tahv­leid.

Vas­ta­nu­test ena­mik oli sei­su­ko­hal, et ko­ha­lik­ke on tu­ris­mi­kor­ral­dus­se kaa­sa­tud vä­he. Kü­si­mu­se­le, kas nen­de kü­la võiks ol­la üks osa La­he­maad lä­bi­vast tu­ris­mi­mars­ruu­dist, vas­ta­sid val­dav osa kü­sit­le­tud kü­la­va­ne­ma­test ja MTÜ­de juh­ti­dest jaa­ta­valt.

Kaisa Linno mär­kis, et Kuu­sa­lu vald võiks võt­ta ees­ku­ju en­di­selt Vi­hu­la val­lalt, kes lii­tu­s Hal­ja­la val­la­ga – tu­rism oli Vi­hu­la val­la aren­gu­do­ku­men­ti­des suu­relt väl­ja too­dud. Kuu­sa­lu val­la aren­gu­ka­vas on tu­ris­mi ka­hes ko­has – osa­le­da tu­ris­mi­mes­si­del ja tä­his­ta­da tu­ris­miob­jek­tid.

Ma­gist­ri­töö et­te­pa­ne­kud on: riik võiks luua rah­vus­par­ki­de süs­teem­se tu­ris­mi­kor­ral­du­se, rah­vus­par­gi va­lit­se­jal tuleks koos­tada sääst­va tu­ris­mi st­ra­tee­gia, et­te­võt­jatel luua võr­gus­ti­k koos­töös amet­kon­da­de­ga, oma­va­lit­sus peaks ka­su­ta­ma ära Kuu­sa­lu val­la tu­ris­mi­po­tent­siaa­li ja ko­gu­kond vil­je­le­da ko­gu­kon­na­tu­ris­mi.

„Kõik osa­poo­led on La­he­maal val­mis ko­gu­kon­na ena­maks kaa­sa­mi­seks tu­ris­mi­kor­ral­dus­se ja –te­ge­vus­tes­se, aga puu­dub aru­saam, kes ja kui­das se­da peaks te­ge­ma,“ on ma­gist­ri­töö üks jä­rel­dus.

Kai­sa Lin­no: „Pa­lu­sin hin­nan­gut ka eks­per­ti­delt. Nen­de sei­su­koht on, et tar­vis oleks La­he­maa tu­ris­mi­võr­gus­tik­ku, ku­hu kuu­luk­sid li­saks tu­ris­miet­te­võt­ja­te­le veel oma­va­lit­su­se ja kesk­kon­naa­me­ti esin­da­jad ning ak­tiiv­sed ela­ni­kud. EAS ta­haks La­he­maa tu­ris­mi­vald­kon­na ini­mes­te­ga roh­kem su­hel­da, sel­lest te­kik­sid uued ra­has­tus­või­ma­lu­sed, aga po­le konk­reet­set or­ga­ni­sat­sioo­ni.“

Tu­ris­miü­hin­gul 15 po­tent­siaal­set asu­ta­jat
Kai­sa Lin­no tea­tas koo­so­le­kul, et teeb al­ga­tu­se asu­ta­da La­he­maa tu­ris­miü­hing, ning pa­lus koo­so­le­ku­le tul­nud tu­ris­miet­te­võt­ja­tel, MTÜ­de eest­ve­da­ja­tel ja kesk­kon­naa­me­ti töö­ta­ja­tel end kir­ja pan­na, kui on hu­vi­ta­tud al­ga­tu­se­ga lii­tu­mi­sest. Koo­so­le­kul ol­nud li­gi 40 ini­me­sest and­sid all­kir­ja 15. Le­pi­ti kok­ku, et asu­ta­jaid võib edas­pi­di li­san­du­da. Ühing on ka­vas amet­li­kult asu­ta­da sü­gi­sel, kui tä­na­vu­ne tu­ris­mi­hooaeg saab lä­bi.

Ta üt­les, et es­malt on plaan ja­ga­da La­he­maa 5 piir­kon­naks, kor­ral­da­da tut­vus­ta­vaid koo­s­ole­kuid, et ko­ha­lik­ke ela­nik­ke veel roh­kem kaa­sa­ta, ka neid, kes se­ni ei ole tu­ris­mi­ga te­ge­le­nud, kuid võik­sid või ta­hak­sid.

„Koos­tasin pro­jek­ti­taot­luse Lea­der-prog­ram­mi. Li­saks koo­so­le­ku­te­le võiks käia hu­vi­lis­te selts­kon­na­ga näi­teks Lä­tis, Gau­ja piir­kon­nas. Se­da on too­dud ees­ku­juks, koos­töö ja en­da tut­vus­ta­mi­ne pi­di Lä­tis vä­ga häs­ti toi­mi­ma. Kor­ral­daks ka gii­di­de­le ehk kü­la­de tee­juh­ti­de­le kur­su­sed, et an­da alg­tead­mi­si gii­di­mi­sest,“ rää­kis ta Sõ­nu­mi­too­ja­le.

MTÜ Aren­dus­ko­da tä­na­vu­sed Lea­der-voo­rud olid ava­tud kol­ma­päe­va, 14. veeb­rua­ri­ni. Mil­li­seid pro­jek­te ra­has­ta­tak­se, sel­gub su­ve al­gu­seks.