Kuu­sa­lu nais­ko­du­kaits­jad toit­lus­ta­sid noor­te­peo tant­si­jaid ja laul­jaid

25
Nais­ko­du­kait­se Har­ju ring­kon­na esi­nai­ne EL­BE LU­MIS­TE toit­lus­tus­toim­kon­nas. Fo­to Eli­sa Jak­son

Kuu­sa­lu nais­ko­du­kaits­jad, Har­ju ring­kon­na esi­nai­ne El­be Lu­mis­te ja toit­lus­tu­sinst­ruk­tor Ii­vi Rool ning Kuu­sa­lu jaos­kon­na liik­med Kris­ti Leed­järv, Me­ri­ke Üts, Lii­na Luup, Siiri Blank ja Eli­na Sa­lus töö­ta­sid noor­te­peo toit­lus­tus­toim­kon­nas. Vä­li­söök­la oli üles sea­tud Ka­le­vi staa­dio­ni juu­res, lau­päe­vaks-pü­ha­päe­vaks ko­li­ti sealt osa söök­last lau­lu­väl­ja­ku­le.

El­be Lu­mis­te ju­tus­tas, et te­gut­ses va­ba­taht­li­ku­na ning oli toit­lus­ta­ja­na suu­rel peol es­ma­kord­selt, se­ni on osa­le­nud laul­ja ja tant­si­ja­na: „Ei osa­nud en­ne nä­ha, mil­li­sed taus­ta­jõud töö­ta­vad, et pi­du õn­nes­tuks. Hea oli ko­ge­da, kui­das kõik olid mo­ti­vee­ri­tud, et an­da pa­nus nii olu­li­se et­te­võt­mi­se jaoks – et esi­ne­ja­tel ja nen­de saat­ja­tel ning peo­kor­ral­da­ja­tel oleks kõht täis ja tun­nek­sid end häs­ti.“ Ta sõ­nas, et oli vä­li­köö­gis ot­se­kui Hunt Kriim­silm seits­mes ame­tis. Tei­si­päe­val viis koos au­to­ju­hi­ga lõu­na­su­pi ja toi­du­nõud Pi­ri­ta­le har­ju­tus­väl­ja­ku­le, kus te­gid proo­vi üle 600 tant­si­ja. Kõi­ge­pealt tu­li toit­lus­tus­liin üles pan­na, toi­tu ja­ga­da. Lõ­puks kõik kok­ku pak­ki­da, ära pes­ta. Kol­ma­päe­val viis lõu­na­toi­du Pae tä­na­va har­ju­tus­väl­ja­ku­le, kus oli li­gi 1300 tant­si­jat.

„Nel­ja­päe­val ai­ta­sin Ka­le­vi staa­dio­ni juu­res lii­ni­del – tõin lei­va-saia kas­te ja söö­gi­nõu­sid juur­de, and­sin toi­du­ja­ga­ja­te­le puh­ke­pau­se ning jäl­gi­sin, et po­tid olek­sid su­le­tud, kui söö­gi­ja­ga­mist ei ol­nud. Ree­del ja lau­päe­val vas­tu­ta­sin Ka­le­vi staa­dio­nil toi­du­ja­ga­mi­se eest. Siis oli töö muu­tu­nud in­ten­siiv­se­maks, sest osa köö­gist ja töö­ta­ja­test läk­sid lau­lu­väl­ja­ku­le, töö­kor­ral­dus tu­li üm­ber mõel­da. Lau­päe­va hi­li­sõh­tul pe­sin ko­dus kõik põl­led puh­taks ja trii­ki­sin, sest pü­ha­päe­val oli­me lau­lu­väl­ja­kul ja põl­led pi­did taas ke­nad väl­ja nä­ge­ma,“ kir­jel­das El­be Lumiste.

Ta li­sas: „To­re oli ka see, et toit­lus­tus­toim­kon­nas oli nais­ko­du­kaits­jaid üle Ees­ti ning vah­va oli tut­ta­vaid nä­ha il­ma lai­gu­li­se vä­li­vor­mi või pa­raad­vor­mi­ta. Kui kut­su­tak­se, olen val­mis ka edas­pi­di suu­rel peol vä­li­köö­gis ai­ta­ma.“

 

Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia kokk, nais­ko­du­kaits­ja II­VI ROOL kee­tis nii ree­del kui lau­päe­val 1800 liit­rit sup­pi. Fo­to El­be Lu­mis­te

Li­gi 20 aas­tat nais­ko­du­kait­ses ol­nud Ii­vi Rool oli peol vä­li­kokk – kee­tis sup­pi. Ta töö­tab Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaias ko­ka­na, noor­te­peo­le ap­pi­mi­ne­kuks võt­tis puh­ku­se. Noor­te­peo toit­lus­tus­toim­kon­nas oli ta kol­man­dat kor­da. Üld­tant­su­pi­du­del on osa­le­nud nais­rüh­ma Vii­mi­kud tant­si­ja­na, nüüd tant­sib va­nae­ma­de rüh­mas Tiiu.

Es­mas­päe­val sead­sid toit­lus­ta­jad vä­li­köö­gi Ka­le­vi staa­dio­ni juu­res pai­ka. Kol­meo­sa­li­se kat­la iga pott ma­hu­tab 150 liit­rit. Tei­si­päe­val kee­tis kaks kor­da, kok­ku 900 liit­rit fri­ka­del­li­sup­pi, kol­ma­päe­val sa­ma pal­ju köö­gi­vil­ja-nuud­li­sup­pi. Nel­ja­päe­val te­gi sup­pi kolm kor­da, kok­ku 1350 liit­rit sel­jan­kat, ree­del nel­ja kor­ra­ga 1800 liit­rit värs­ke­kap­sa­borš­ši ning lau­päe­val 1800 liit­rit ka­na­borš­ši. Kait­se­liit­la­sed ai­ta­sid va­he­ta­da põ­le­teid ning tõst­sid su­pi­ter­mo­seid.
Ii­vi Rool: „Põlt­sa­maa kon­ser­vi­te­ha­ses teh­tud su­pi­põh­jad olid kol­me­liit­ris­tes pur­ki­des. Ko­ka roll oli vett li­sa­da ja supp val­mis kee­ta, mait­ses­ta­ma ei pi­da­nud. Ühe kat­la­täie keet­mi­seks ku­lus pool­teist tun­di. Hom­mi­ku­ti kell 8.45 pi­di­me ka­tel­de juu­res ko­hal ole­ma, ve­si siis ju­ba kees, vee pa­ni­me õh­tul val­mis. Ree­del ja lau­päe­val jõud­sin ko­ju õh­tul kel­la seits­me pai­ku. Olid vä­si­ta­vad päe­vad, aga kõik toi­mis ja kui kut­su­tak­se, lä­hek­sin tei­ne­kord­ki.“

Eelmine artikkelKRIS­TII­NA RE­BA­NE Kuu­sa­lust esi­nes rah­va­muu­si­ka­peol to­ru­pil­li­ga
Järgmine artikkelUKU AAS­RAND ja MII­KAEL VA­TU­NEN tant­si­sid noor­te­peol, laul­sid, män­gi­sid pil­li