Pää­su­lin­nu akor­dio­nis­tid olid rah­va­muu­si­ka­peol teist kor­da

29
Aru­kü­la Pää­su­lin­nu akor­dio­nis­tid te­gid lau­päe­va hom­mi­kul en­ne esi­ne­mist proo­vi Roo­sik­rant­si tä­na­val en­di­ses Har­ju maa­va­lit­su­se hoo­nes. Pil­dil II­RIS AUS, ju­hen­da­ja EVE VENDT, SIIM LEHT­MA, GRE­TE RO­SEN­BERG, KA­DI MIA PIR­RUS, LAU­RA-LII­SA BACH, RO­BERT OT­SING, ARON SA­LO­NEN ja KAS­PAR ALEKS VEL­LING. Pil­dilt puu­dub Kärt So­ko­lov.

Tal­lin­nas Va­ba­du­se plat­sil toi­mu­nud rah­va­muu­si­ka­peol „Pä­ri­selt“ esi­ne­sid lau­päe­val, 1. juu­nil Aru­kü­la hu­vi­alakeskuse Pää­su­lind akor­dio­niõ­pe­ta­ja Eve Vend­ti 7 õpi­last ning an­samb­lis te­gid kaa­sa te­ma kaks en­dist õpi­last Jõe­läht­me muu­si­ka- ja kuns­ti­de­koo­list. Osad Pää­su­lin­nu akor­dio­nis­ti­de an­samb­li män­gi­ja­test esi­ne­sid ka 2019. aas­ta üld­lau­lu­peo pil­li­peol, too­kord oli Aru­kü­la akor­dio­nis­tid rah­va­muu­si­ka­peol esi­mest kor­da.

Eve Vendt kir­jel­das, et tä­na­vu­se­le pil­li­peo­le mi­nek läks loo­mu­lik­ku ra­da: „Eel­mi­sel ke­va­del moo­dus­ta­ti Ees­ti noor­te akor­dio­nior­kes­ter, kus män­gi­vad noo­red vä­ga pal­ju­dest muu­si­ka­koo­li­dest. Seal osa­le­vad küm­me meie noort, peaae­gu sa­ma selts­kon­na­ga esi­ne­si­me ka pil­li­peol. An­samb­li liik­med on 11-19aas­ta­sed.“

Akor­dio­nis­ti­de re­per­tuaa­ri koh­ta mär­kis ta, et lood olid rah­va- ja pä­ri­mus­muu­si­ka su­ge­me­te­ga, aga vä­ga tõ­si­selt teh­tud sea­ded: „Pa­la­de par­tiid olid pi­gem ras­ked, mit­te ker­ge­te kil­last. Ole­me üp­ris pal­ju vae­va näi­nud ja koos har­ju­ta­nud. Kee­ru­li­ne oli ka see, et kõik pa­lad pi­did ole­ma peas. Lood olid vä­ga ilu­sad ja hu­vi­ta­vad.“

Rah­va­muu­si­ka­peo peap­roov oli ree­del. Lau­päe­va hom­mi­kul har­ju­ta­sid esi­ne­jad es­malt Va­ba­du­se plat­si lä­he­dal Roo­si­krant­si tä­na­val asu­vas hoo­nes, mil­les va­rem oli Har­ju maa­va­lit­sus.

Eve Vendt on akor­dio­niõ­pe­ta­ja ol­nud 47 aas­tat, Aru­kü­las õpe­ta­nud 27 aas­tat. Ees­ti Akor­dio­ni­liit on te­da tun­nus­ta­nud aas­ta te­gi­ja 2018 tiit­li­ga ja Ees­ti kul­tuur­ka­pi­ta­li he­li­kuns­ti siht­ka­pi­tal pa­ri­ma muu­si­kaõ­pe­ta­ja pree­mia­ga aas­tal 2019.

Pil­li­peol esi­nes ka Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li akor­dio­nis­ti­de an­sam­bel, keda ju­hen­dab Je­ka­te­ri­na Ki­vi­meis­ter. Kuu­sa­lu akor­dio­nis­tid olid rah­va­muu­si­ka­peol sa­mu­ti teist kor­da.

Pil­li­pi­du al­gas „Kuu­sa­lu pul­ma­mars­si­de­ga“, mil­le esi­ta­sid kand­le­män­gi­jad, nen­de seas olid Pää­su­lin­nu kan­nel­da­jad Pi­ret Stern­ho­fi ju­hen­da­mi­sel. Ne­mad olid rah­va­muu­si­ka­peol kol­man­dat kor­da.

Eelmine artikkelUKU AAS­RAND ja MII­KAEL VA­TU­NEN tant­si­sid noor­te­peol, laul­sid, män­gi­sid pil­li
Järgmine artikkelKRIS­TI RU­SE viis tant­su­peo­le Kol­ga koo­li 2. klas­si lap­sed