UKU AAS­RAND ja MA­RIEL­LA SOOM esin­da­sid Kuu­sa­lu val­da Gruu­sias noor­te­foo­ru­mil

28
Gur­jaa­ni noor­te­foo­ru­mi vä­lis­de­le­gat­sioon sõp­ru­so­ma­va­lit­sus­test. Kes­kel Gur­jaa­ni lin­na­pea. Va­sa­kult kuues MA­RIEL­LA SOOM ja pa­re­malt viies UKU AAS­RAND Kuu­sa­lu val­last.

Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gus­se hil­ju­ti ta­ga­si va­li­tud Uku Aas­rand Kol­ga­kü­last ja Ma­riel­la Soom Sõit­me kü­last tu­lid möö­du­nud nä­da­la tei­si­päe­val Gruu­siast. Nad käi­sid Kuu­sa­lu val­la sõp­ru­so­ma­va­lit­su­ses Gur­jaa­nis, kus toi­mus rah­vus­va­he­li­ne noor­te­foo­rum.

Mõ­le­mad kü­las­ta­sid Gruu­siat esi­mest kor­da. Reis kes­tis koos sin­na ja ta­ga­si len­du­de­ga 20.-25. juu­li­ni. Gruu­sias olid nad kok­ku ne­li päe­va, mil­lest ühe päe­va osa­le­sid noor­te­foo­ru­mil. Foo­ru­mi põ­hi­tee­ma oli po­si­tiiv­ne mõt­le­mi­ne, ene­se-areng ja -üle­tu­sed.

Kuu­sa­lu noor­te­vo­li­ko­gu uus esi­mees Uku Aas­rand rää­kis, et foo­ru­mil oli osa­le­jaid paar­sa­da, neist ena­mik ko­ha­li­kud. Gur­jaa­ni sõp­ru­so­ma­va­lit­sus­test Eu­roo­past osa­le­sid 11 noort va­nu­ses 18-26 aas­tat – Ees­tist, Lee­dust, Itaa­liast, Poo­last, Slo­vak­kiast ja Prant­sus­maalt.

Foo­rum koos­nes ka­hest osast, esi­me­ses poo­les tu­li pi­da­da viie­mi­nu­ti­li­ne kõ­ne en­da edust ja mo­tii­vi­dest. Kõ­ne­võist­lu­sel oli sünk­roon­tõl­ge. Ühes ka­te­goo­rias võist­le­sid rah­vus­va­he­li­sed kü­la­li­sed ing­li­se kee­les, tei­ses gru­sii­nid oma ema­kee­les. Ees­tist kõ­ne­les Uku Aas­rand.

„Rää­ki­sin Kuu­sa­lu noor­te­vo­li­ko­gu tööst ja edu­sam­mu­dest ning näi­ta­sin fo­to­sid me et­te­võt­mis­test. Sain vä­ga head ta­ga­si­si­det,“ lau­sus ta Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Foo­ru­mi tei­ses osas ja­gu­ne­ti töö­rüh­ma­des­se, kus arut­le­ti noo­ri puu­du­ta­va­tel tee­ma­del.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­s­esin­du­se pre­si­den­di ame­tit pi­da­nud Ma­riel­la Soom kir­jel­das, et tee­mad olid noor­te va­ra­ne abiel­lu­mi­ne, hüd­roe­ner­gia toot­mi­se plus­sid ja mii­nu­sed ning pur­jus­päi au­to­ga sõit­mi­ne: „Töög­rup­pi­des oli gru­sii­ni­de üle­kaal, ne­mad rää­ki­sid oma kee­les, mei­le kõr­valt tõl­gi­ti. Noor­te va­ra­ja­se abiel­lu­mi­se tee­mal ei osa­nud me mi­da­gi kaa­sa rää­ki­da. Imes­ta­si­me, et miks sel­li­ne tee­ma, aga sel­gi­ta­ti, et see on Gruu­sias prob­leem, roh­kem tu­leb et­te maa­piir­kon­da­des. Pur­jus­päi au­to­roo­li is­tu­mi­se tee­mal os­ka­si­me roh­kem rää­ki­da.“

Muu­del päe­va­del kor­ral­da­ti vä­lis­kü­la­lis­te­le ühi­seid ring­sõi­te. Käi­di Gur­jaa­ni kloost­ris, muu­seu­mis ning kut­se­koo­lis, kus õpi­ti val­mis­ta­ma Gruu­sia rah­vus­lik­ke toi­te. Tut­vu­ti Sigh­nag­hi ja Te­la­vi lin­na­ga, sa­mu­ti pea­lin­na Tbi­li­si­ga. Öö­bi­ti Gur­jaa­nis ho­tel­lis.

Vä­lis­kü­la­lis­te­le kor­ral­da­tud õh­tu­söö­gil koh­tu­ti Gur­jaa­ni lin­na­pea ja vo­li­ko­gu liik­me­te­ga. Kuu­sa­lu noo­red and­sid nei­le ja teis­te rii­ki­de noor­te­le üle val­la­ma­jast kaa­sa saa­dud mee­ned – Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na must­ri­ga sok­ke, pas­tap­liiat­seid, vol­di­kuid. Lin­na­pea on Gur­jaa­nis va­he­tu­nud, te­ma po­le Kuu­sa­lu val­las käi­nud, ent Gur­jaa­ni lin­na­va­lit­su­se töö­ta­ja­te seas oli noor­te sõ­nul ka neid, kes tead­sid Kuu­sa­lut.

Ma­riel­la Soom: „Sai­me avas­ta­da Gruu­siat, seal­set söö­gi- ja laua­kul­tuu­ri. Mei­le öel­di, et kor­ral­da­jad ta­hak­sid järg­mi­se aas­ta foo­ru­mil te­ha vä­lis­kü­la­lis­te ar­vu poo­le suu­re­maks, kut­su­da ta­ga­si meid ja igast sõp­ru­so­ma­va­lit­su­sest ka uu­si noo­ri. Eks näe­me, kas te­hak­se nii. Meie sai­me oma selts­kon­na­ga hea­deks sõp­ra­deks ja lep­pi­si­me kok­ku, et tu­le­val su­vel koh­tu­me Lee­dus.“

Kuu­sa­lu noor­te len­nu­ku­lud Gruu­sias­se ta­sus val­la­va­lit­sus, seal­sed ku­lud kat­sid võõ­rus­ta­jad.

Uku Aas­rand ja Ma­riel­la Soom lõ­pe­ta­sid ke­va­del Kuu­sa­lu kesk­koo­li, mõ­le­mad lä­he­vad eda­si õp­pi­ma Tar­tu Üli­koo­li – Uku Aas­rand ma­jan­dus­tea­dust ja Ma­riel­la Soom klas­si­õpe­ta­jaks.

Kü­si­mu­se­le, kui­das jõua­vad ko­du­kan­dist kau­ge­mal ol­les Kuu­sa­lu noor­te­vo­li­ko­gus te­gut­se­da, vas­tas Ma­riel­la Soom: „Noor­te­vo­li­ko­gu eel­mi­ses­se koos­sei­su kuu­lu­nud Klaa­ra Saar õp­pis Tar­tus ja sai hak­ka­ma, saa­me meie ka.“

Eelmine artikkelMän­gu­fil­mi „Frank“ võt­ted al­ga­sid Kuu­sa­lus ja jät­ku­sid Keh­ras
Järgmine artikkelTreial VIL­MAR SAKS – teh­ni­ka­võ­lur, pil­li­mees, kunst­nik, mõ­tisk­le­ja