Män­gu­fil­mi „Frank“ võt­ted al­ga­sid Kuu­sa­lus ja jät­ku­sid Keh­ras

203
Fil­mi „Frank“ režis­söör TÕ­NIS PILL hoiab käes tald­ri­kut, mil­le lõi järg­mi­sel het­kel pu­ruks. Fo­to Ivo Felt

Keh­rast pä­rit režis­söö­ri TÕ­NIS PIL­LI sõ­nul oli kok­ku­sat­tu­mus, et ta ko­du­linn so­bis olu­li­seks võt­te­ko­haks.

Eel­mi­se nä­da­la tei­si­päe­val ja kol­ma­päe­val olid Kuu­sa­lus ale­vi­kus ki­ri­ku ta­ga Lau­rit­sa plat­sil laa­da­tel­gid ning pal­ju rah­vast, sest toi­mu­sid män­gu­fil­mi „Frank“ mas­si­võt­ted. Fil­mi­ti väi­ke­lin­na su­ve­laa­ta.

Tei­si­päe­val, 25. juu­lil. Kuu­sa­lu Lau­rit­sa plat­sil oli fil­mi­võ­te­teks püs­ti pan­dud ri­da laa­da­tel­ke. Fo­tod Raul Val­gis­te

Fil­mis­tuu­dio All­film kut­sus Fa­ce­boo­ki kau­du ko­ha­lik­ku rah­vast mas­sist­see­ni­des­se, riie­tu­da pa­lu­ti vas­ta­valt aas­ta­le 2006. Võ­te­te­le saa­bu­nuid oli pool­sa­da, kõi­gi taus­ta­näit­le­ja­te ni­med pan­di kir­ja, sõl­mi­ti kon­fi­dent­siaal­su­se le­ping. Riie­tus ja soeng vaa­da­ti üle. Osa­del soo­vi­ta­ti ja­la­nõud ja rõi­vad võt­ta stuu­dio too­dud va­li­kust.

Fil­mi­mist pil­dis­ta­mas käi­nud Raul Val­gis­te Kuu­sa­lu Kroo­ni­kast jääd­vus­tas ka sel­le, kui­das fil­mi­rah­va tra­dit­sioo­ni­de ko­ha­selt võe­ti pä­rast esi­me­se kaad­ri fil­mi­mist tald­rik, ku­hu võt­teg­ru­pi liik­med kir­ju­ta­sid oma ni­med, ning režis­söör lõi sel­le vas­tu kaa­me­ra sta­tii­vi pu­ruks. Kil­lud kor­ja­ti kok­ku ja hoi­tak­se al­les ku­ni võt­te­pe­rioo­di lõ­pu­ni.

Pea­le laa­da­me­lu fil­mi­ti Lau­rit­sa plat­sil ka pois­te jalg­pal­li­võist­lust, ku­hu kut­su­ti ko­ha­lik­ke jalg­pal­lu­reid. Võist­le­ja­te rol­lis olid võt­teg­ru­pi­ga kaa­sas ol­nud poi­sid ning küm­me noor­meest jalg­pal­lik­lu­bi Kuu­sa­lu Ka­lev U13 ja U16 võist­kon­da­dest. Kuu­sa­lu Ka­le­vi tree­ner San­der Pii­be­mann oli ühe pois­tet­ree­ne­ri rol­lis.

San­der Pii­be­mann kir­jel­das Sõ­nu­mi­too­ja­le, et jalg­pal­li­võist­lust fil­mi­ti ka­hel päe­val: „Ka­su­ta­ti meie jalg­pal­lik­lu­bi va­rus­tust, pois­te võist­lus­vor­mid olid fil­mi­ja­telt. Män­gi­da tu­li kind­la plaa­ni jär­gi. Pal­ju­de­le meie jalg­pal­li­pois­te­le oli fil­mi­mi­ne es­ma­ne ko­ge­mus. Al­gu­ses oli neil hu­vi­tav, aga lõ­puks üt­le­sid, et igav. Oo­ta­mis­pau­sid on­gi fil­mi­võ­te­te ajal iga­vad. Vih­ma hak­kas sa­da­ma. Kui oli tu­ge­vam vihm, siis teh­ti paus. Kui sa­das vä­hem, siis fil­mi­ti.“

Esial­gu kut­sus All­film võ­te­te­le ka Kuu­sa­lu tüd­ru­kuid, kuid lõ­puks lei­ti so­bi­vad kolm tüd­ru­kut Tal­lin­nast.

Keh­ra an­sam­bel Käsi: MADIS KUUSE, IND­REK AGAR ja KENN-EERIK KANNIKE. Joob­nud laa­da­kü­la­li­se rol­lis on VEN­NO VÄLK Kuu­sa­lust.

Laa­dal esi­ne­nud an­sam­bel on Keh­rast. Kui fil­mi­ti kont­ser­di osa, võe­ti kü­la­joo­di­ku rol­li ko­ha­lik noor­mees Ven­no Välk.

TÕ­NIS PILL: „Fil­mi­mi­se­le eel­nes mit­meaas­ta­ne et­te­val­mis­tus­pe­riood.“
Noor­te­fil­mi „Frank“ režis­söör ja st­se­na­rist Tõ­nis Pill üt­les, et te­ma on võ­te­tel osa­le­nud bän­di Käsi trum­mar, see­kord oli trum­mi­de ta­ga Ind­rek Agar.

Tõ­nis Pill rää­kis, et „Frank“ on ta esi­me­se täis­pikk män­gu­film, se­ni on ta kuu­lu­nud režis­söö­ri tii­mi­des­se Ees­ti fil­mi­de „Tõ­de ja õi­gus“ ja „Ka­lev“ ning Hol­ly­woo­di fil­mi „Te­net“ juu­res. En­da fil­mi võ­te­te­le on te­ma sõ­nul eel­ne­nud kuue-seits­meaas­ta­ne et­te­val­mis­tus­pe­riood. Kui pak­kus ideed All­fil­mi­le ja see so­bis stuu­dio­le, võt­tis ae­ga st­se­naa­riu­mi kir­ju­ta­mi­ne ja ra­has­tu­se ot­si­mi­ne.

„Fil­mi­le so­bi­vaid võt­te­koh­ti ot­si­si­me Har­ju­maalt, et oleks Tal­lin­nast ku­ni tun­nia­ja­se au­to­sõi­du kau­gu­sel. Kuu­sa­lu va­li­kul laa­da­ko­haks sai mää­ra­vaks põ­hi­tin­gi­mus, et oleks ajas­tu­truu paik, 2006. aas­ta hõn­gu­ga ja kõr­val jalg­pal­lip­lats. Keh­ras fil­mi­me mit­mes paigas. Näiteks peaosalise ko­duks leid­si­me so­bi­va ma­ja Las­te tä­nav 5, mis asub ku­na­gi­se klu­bi­hoo­ne kan­dis. See oli kok­ku­sat­tu­mus, et fil­mi­me Keh­ras, aga siin on häid võt­te­koh­ti,“ kõ­ne­les ta.

Keh­ras võe­tak­se üles kol­man­dik fil­mi ma­hust, esi­me­sed võt­ted olid möö­du­nud nä­da­lal nel­ja­päe­val ja ree­del. Režis­söör kom­men­tee­ris, et see oli kihvt ko­ge­mus: „Hoid­si­me liik­lust kin­ni, oo­da­ti sõb­ra­li­kult, oli ka uu­dis­ta­jaid. Suu­rem osa Keh­ra võ­te­test tu­le­vad au­gus­ti kes­kel või lõ­pus. Siis saa­bub mees­kond va­rem ko­ha­le. Plaa­nis on ka kok­ku­lep­pel oma­ni­ke­ga mõ­ne ma­ja sei­nu üle vär­vi­da ja ha­ka­ta möö­bel­da­ma – mis fil­mi ajas­tu­le ei so­bi, tõs­ta­me väl­ja, mi­da­gi too­me juur­de.“

LII­NA TALTS ja LIIS BURK Uu­ri kü­last män­gi­sid Kuu­sa­lu võ­te­tel laa­da­müü­jaid.

Võt­teg­rupp on suur, li­gi­kau­du 50 ini­mest. Kuu­sa­lu mas­sist­see­ni­des osa­le­nud rää­ki­sid, et seal su­ju­sid võt­ted ül­la­ta­valt vaik­selt, ra­hu­li­kult ja sõb­ra­li­kult, eel­da­ti lär­ma­ka­mat ja när­vi­li­se­mat õhk­kon­da.

Tõ­nis Pill: „„Te­ne­ti“ fil­mi­mi­ne õpe­tas, mis­moo­di suu­re­mas pro­dukt­sioo­nis as­jad toi­mi­vad. Ko­ge­si­me, kui­das üks eri­ne­vus on see, et Ees­tis on kõik vaik­sem, sõb­ra­li­kum. Sa­mas on ka suur va­he, kas tii­mis on pal­ju rah­vast ning te­hak­se 200 kor­da kal­li­mat fil­mi, või üri­tad fil­mi val­mis saa­da mil­jo­ni eu­ro­ga.“

Film „Frank“ rää­gib teis­me­li­se poi­si su­vest võõ­ras lin­nas ning kiu­sa­mi­sest. Ope­raa­tor on Pe­ter Kol­la­nyi, pro­dut­sen­did Ivo Felt ja Jo­han­na Trass. Fil­mis män­gi­vad De­rek Le­hes­te, Os­kar See­man, Tõ­ru Kan­ni­mäe, Märt Pius, Priit Või­ge­mast, Tii­na Tau­rai­te, Ka­ta­rii­na Tamm, Märt Avan­di ja tei­sed. Noor­te­kam­ba liik­me rol­li on va­li­tud ka an­samb­li Uu­ri­kad akor­dio­nist Mat­tias Ko­se­mets Uu­ri kü­last Kuu­sa­lu val­last.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 26. juulil
Järgmine artikkelUKU AAS­RAND ja MA­RIEL­LA SOOM esin­da­sid Kuu­sa­lu val­da Gruu­sias noor­te­foo­ru­mil