Ukrai­na õpi­la­sed Keh­ra, Kuu­sa­lu ja Lok­sa koo­lis

145

Keh­ra güm­naa­siu­mis õpib prae­gu­seks 14 õpi­last, kes on saa­bu­nud sõ­ja­põ­ge­ni­ku­na Uk­rai­nast. Lok­sa güm­naa­siu­mis on õpin­guid alus­ta­nud 13 hil­ju­ti Uk­rai­nast saa­bu­nud õpi­last ja Kuu­sa­lu kesk­koo­lis 7.

Keh­ras õpi­tak­se ka­hes gru­pis
Di­rek­tor Kai­do Krein­taa­li sõ­nul on Keh­ra koo­lis õpin­guid alus­ta­nud 14 õpi­last ja­ga­tud kah­te grup­pi – noo­re­mad ja va­ne­mad. Güm­naa­siu­miast­mes ei ole põ­ge­ni­ke­na saa­bu­nud uk­rain­la­si, neist va­ni­mad on 9. klas­sis. Õpi­la­si ju­hen­da­vad kaks uk­rain­lan­nat, kes ela­vad Keh­ras va­ra­se­mast ajast, os­ka­vad nii uk­rai­na kui ka ees­ti keelt.

„Me la­hen­da­si­me olu­kor­ra sel vii­sil, sest mõt­le­si­me, las­tel on se­da­si liht­sam. Ja tun­dub, et see so­bib, nad saa­vad ke­nas­ti hak­ka­ma. Keh­ra väi­ke­ses koo­li­ma­jas on mõ­le­mal gru­pil omaet­te klas­si­ruum. Osad neist õpi­vad oma Uk­rai­na koo­li dis­tant­sõp­pel ja osad Ees­ti ha­ri­dus­mi­nis­tee­riu­mi va­hen­da­tud e-õp­pe abil,“ üt­les di­rek­tor.

Ku­ni õp­peaas­ta lõ­pu­ni sõ­ja­põ­ge­ni­ke ju­hen­da­ja­teks töö­le võe­tud uk­rain­lan­nad ei ole pro­fes­sio­naal­sed pe­da­goo­gid, kuid saa­vad di­rek­to­ri hin­nan­gul noor­te­ga ke­nas­ti hak­ka­ma. Üks neist õpe­tab las­te­le ees­ti keelt. Ha­ri­dus­mi­nis­tee­rium on lu­ba­nud kom­pen­see­ri­da sõ­ja­põ­ge­ni­ke koo­li­ku­lu­sid õpi­la­se koh­ta 506 eu­ro­ga kuus.

Kai­do Krein­taal: „Kor­ral­da­me Uk­rai­na las­te­le bus­sieks­kur­sioo­ne, mõ­le­mad gru­pid on koos ju­hen­da­ja­te­ga käi­nud Aeg­vii­dus ja Ani­ja mõi­sas. Tal­lin­na­ga tut­vu­ma sõi­da­vad ron­gi­ga. Õh­tu­ti osa­levad Uk­rai­na lap­sed spor­di­hoo­nes ker­ge­jõus­ti­ku tree­nin­gu­tes, seal suht­le­vad ko­ha­li­ke noor­te­ga.“

Ne­li­jär­ve puh­ke­kes­ku­ses­se ma­ju­ta­tud laste kohta sõnas di­rek­tor: „Ole­me kut­su­nud sealt lap­si Keh­ra koo­li õp­pi­ma või õh­tu­ti spor­di­hoo­nes­se spor­ti­ma, aga po­le tul­dud.“

Kuu­sa­lus ju­hen­dab Uk­rai­na pe­da­goog
Ida-Har­ju koo­li­dest asus sõ­ja­põ­ge­ni­ke lap­si esi­me­se­na õpe­ta­ma Kuu­sa­lu kesk­kool. Märtsi teisel nädalal alus­ta­sid seal õpin­guid kolm noort, neid hak­kas abis­ta­ma Uk­rai­nast sõ­ja eest Kuu­sal­lu ela­ma tul­nud algk­las­siõ­pe­ta­ja. Nüüd on te­ma ju­hen­da­mi­sel koo­lis 7 õpi­last. Uk­rai­na noo­red tee­vad en­da­va­nus­te klas­si­ga kaa­sa ke­ha­li­se kas­va­tu­se, muu­si­ka- ja kuns­ti­õpe­tu­se, kä­si­töö, va­ne­mad õpi­la­sed ka ma­te­maa­ti­ka ja ing­li­se kee­le tun­di­des. Li­saks sel­le­le õpi­vad nad koos oma ju­hen­da­ja­ga ees­ti keelt. Va­ja­du­sel an­na­vad koo­li õppetoe meeskonna töö­ta­jad psüh­ho­loo­gi­list tu­ge. Uk­rai­na noo­red on ka ha­ka­nud käi­ma tree­nin­gu­tes ja muu­des hu­vi­rin­gi­des.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ai­li Kon­tus rää­kis, et kõi­ge noo­rem sõ­ja­põ­ge­ni­kest õpib 3. klas­sis ja va­nim 11. klas­sis: „Nad on häs­ti kas­va­ta­tud ja tub­lid noo­red. Adap­tee­ru­vad ke­nas­ti, ko­gu koo­li­pe­re on abi­val­mis ja sõb­ra­lik, püüa­me ai­da­ta nii pal­ju, kui on või­ma­lik. Osa­sid õp­peai­neid õpi­vad nad dis­tant­sõp­pel uk­rai­na kee­les.“

Õpe­ta­ja Pil­le Pürg kir­jel­das, kui­das õpe­tab 11. klas­sis Uk­rai­na neiu­le ees­ti kee­les ma­te­maa­ti­kat: „Uk­rai­nas lõ­pe­ta­tak­se kesk­kool 11. klas­sis, seal on ta jõud­nud lõ­puk­las­si. Meie 11. klass veel oman­dab uu­si tead­mi­si, te­ma väi­dab, et need tee­mad on ta jaoks õpi­tu kor­da­mi­ne. Ka­su­ta­da saab di­gi­va­hen­deid. Teks­tü­le­san­ne­te pu­hul ai­tab in­ter­net – Goog­le tõl­ge. Ku­van ees­ti­keel­se teks­tü­le­san­de ar­vu­tist tahv­li­le, siis tõl­gin Goog­le abil uk­rai­na keel­de, ka see on ku­va­tud tahv­li­le. Kui la­hen­da­me õpi­kust, tõl­gib Uk­rai­na neiu teks­ti nu­ti­te­le­fo­ni abil.“

Lok­sal nii ees­ti kui ve­ne klas­si­des
Lok­sal said Uk­rai­nast tul­nud lap­se­va­ne­mad va­li­da, kas lap­sed hak­ka­sid õp­pi­ma koos oma­va­nus­te­ga ees­ti õp­pe­kee­le­ga klas­sis, varajases kee­le­kümb­lusk­las­sis (1., 2. klass) või osalises kee­le­kümb­lusk­las­sis (3.-9. klas­si­d). Alg­klas­si­des on 5 uk­rain­last, põ­hi­koo­lis 8. Kesk­koo­li osas sõ­ja­põ­ge­nik­ke õp­pi­mas se­ni po­le.

Lok­sa kooli õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Val­vi Joa­vä­li loet­les, et Uk­rai­na algk­las­siõ­pi­las­tel on nä­da­las 4 ees­ti kee­le tun­di, põ­hi­koo­li õpi­las­tel 8. Os­ku­sai­ne­tes na­gu ke­ha­li­ne kas­va­tus, muu­si­ka, kuns­tiõ­pe­tus, kä­si­töö, ka mõ­nes võõr­kee­le tun­nis õpi­tak­se tun­nip­laa­ni­järg­selt koos klas­si­ga. Üle­jää­nud tun­di­de ajal on neil di­fe­rent­see­ri­tud te­ge­vus – osa õpi­la­si on oma ko­du­maa koo­li­ga ühen­du­ses ja dis­tant­sõp­pel, osad on mõ­nes ai­nes dis­tant­sõp­pel ja üle­jää­nud osas õpi­vad koos ve­ne­keel­se klas­si­ga, osa on re­gist­ree­ru­nud uk­rai­na­keel­se­te­le on­li­ne-kur­sus­te­le, se­da in­ter­ne­ti­le­he­kül­ge soo­vi­tas Ees­ti ha­ri­dus­mi­nis­tee­rium. In­di­vi­duaal­seid õpiü­le­san­deid täi­da­vad Uk­rai­na noo­red koo­li raa­ma­tu­ko­gus.

Eelmine artikkelRannakülade veevärgid
Järgmine artikkelAni­ja val­la aas­ta et­te­võ­te VANA WAKSAL sul­geb uk­sed