Ani­ja val­la aas­ta et­te­võ­te VANA WAKSAL sul­geb uk­sed

551
Iirlasest kokk KEVIN PURCELL on koos eestlasest abikaasa PIRET PURCELLIGA pärast Eestisse kolimist Aegviidus pidanud menukat restorani Vana Waksal neli aastat. Restoran on avatud veel juuni lõpuni.

Kol­mel aas­tal Ani­ja val­la pa­ri­maks et­te­võt­teks va­li­tud Aeg­vii­du res­to­ran Va­na Wak­sal andis tea­da, et lõ­pe­tab te­ge­vu­se.

Li­gi ne­li aas­tat Aeg­vii­dus te­gut­se­nud res­to­ra­ni Va­na Wak­sal Fa­ce­boo­ki le­hel il­mus pü­ha­päe­val oma­ni­ke Pi­ret ja Ke­vin Pur­cel­li tea­de, et sul­ge­vad pe­re­res­to­ra­ni ala­tes juu­li­kuust. Nad kir­ju­ta­sid, et tões­ta­sid en­da­le, res­to­ra­ni ava­mi­ne oli Aeg­vii­du­le olu­li­ne ning nad võe­ti seal ava­sü­li vas­tu, nad on res­to­ra­ni pi­da­mist nau­ti­nud, kuid elus on tööst veel täht­sa­maid as­ju.

„Meie elus on vä­ga olu­li­sed meie arm­sad lap­sed ja en­da ter­vis. Elu tu­leb ela­da oma pe­re­le, et las­tel oleks nen­de elu­teel kõr­val ema ja isa,“ kir­ju­ta­sid nad.

Pi­ret Pur­cell üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ot­sus res­to­ra­ni sul­ge­mi­sest ei ol­nud ker­ge. Suu­re sü­da­me­va­lu­ga sün­di­nud ot­sus võe­ti vas­tu paar kuud ta­ga­si ning eel­kõi­ge oma kol­me koo­liea­li­se lap­se hu­ve sil­mas pi­da­des. Ta sel­gi­tas, et ka­he­ke­si res­to­ra­ni pi­da­mi­se­le on ku­lu­nud nii te­ma kui abi­kaa­sa suur osa ener­giast ja ajast.

„Et­te­võt­tel lä­heb vä­ga häs­ti, nõud­lus on ala­ti ol­nud suur, res­to­ra­ni tul­lak­se ko­gu Ees­tist ja ka vä­lis­maalt. Ole­me ava­tud ree­dest pü­ha­päe­va­ni, päe­vas käib vä­ga pal­ju ini­me­si. Kuid ka­he­ke­si me kõi­ke ei jõua, pe­ree­luks ae­ga ei jää ning ole­me vä­si­nud ja pea­me mõt­le­ma ka oma ter­vi­se­le,“ sõ­nas ta.

Pi­ret Pur­cell li­sas, et on res­to­ra­ni töö­ta­jaid ot­si­nud mi­tu kuud, kuid see pole olnud kerge. Noored, keda on koolitatud, on olnud tublid, kuid saanud restoranis abiks olla vaid suvekuudel, siis on jätkanud õpinguid ja läinud mujale.

Vana Waksal asub Aegviidu 1870. aastal ehitatud jaamahoones, mis alates suvest ootab uut omanikku.

Va­na Wak­sal on ava­tud ree­dest pü­ha­päe­va­ni juu­ni­kuu lõ­pu­ni. Kes soo­vib res­to­ra­ni kü­las­ta­da, peab ko­ha eel­ne­valt bro­nee­ri­ma, suur osa nä­da­la­va­he­tus­test on Va­na Wak­sal ju­ba bro­nee­ri­tud.

Pä­rast res­to­ra­ni sul­ge­mist lä­heb pe­re ta­ga­si Ii­ri­maa­le. „Võ­ta­me kõi­ge­pealt aja ma­ha ja puh­ka­me,“ sõ­nas Pi­ret Pur­cell.

Aeg­vii­du jaa­ma­hoo­ne oo­tab ala­tes su­vest uut oma­nik­ku: „Loo­da­me, et kee­gi jät­kab sel­le pi­da­mist ning hoiab jaa­ma­hoo­net ko­gu­kon­na sü­da­mes. An­na­me ma­ja ost­ja­le ka kõik oma ret­sep­tid.“

Ani­ja val­la ela­ni­kud on Aeg­vii­du Va­na Wak­sa­li hin­na­nud aas­ta­te 2018, 2019 ja 2021 Ani­ja val­la pa­ri­maks et­te­võt­jaks.

„Ole­me vä­ga tä­nu­li­kud kõi­gi­le, kes nen­de nel­ja aas­ta jook­sul meie res­to­ra­ni kü­las­ta­sid ja tun­nus­ta­sid,“ lau­sus Pi­ret Pur­cell.

Eelmine artikkelUkrai­na õpi­la­sed Keh­ra, Kuu­sa­lu ja Lok­sa koo­lis
Järgmine artikkelSpor­dip­ree­miad Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­da