Uju­mis­võist­lu­se Kuu­sa­lu Ke­vad 2018 tu­le­mu­sed

1137

Lau­päe­val, 21. ap­ril­lil toi­mu­nud uju­mis­võist­lu­sel Kuu­sa­lu Ke­vad 2018 osa­le­sid 66 last. Võis­tel­di kol­mel alal – va­ba-, se­li­li- ja rin­nu­liu­ju­mi­ses. Las­teaia­lap­sed ja 1.-2. klas­si lap­sed uju­sid 25 meet­rit, va­ne­ma­te dis­tant­sid olid 50 meet­rit pi­kad.

25 meet­ri va­bau­ju­mi­se või­tis las­teaia­pois­test Ju­lius En­no Nai­ris­mä­gi (30,38 se­kun­dit) Ke­vin Kal­do­ja (34,45) ja Klaus Evald Nai­ris­mä­gi (42,83) ees. Tüd­ru­ku­test oli kii­reim He­li­na Hap­sa­lo (35,60), järg­ne­sid Tee­le El­ler­maa (37,02) ja Ron­ja Mir­le Praks (47,40).

1.-2. klas­si pois­te kõi­gil kol­mel dis­tant­sil või­tis Karl Se­bas­tian Aun. Va­bau­ju­mi­se 25 meet­rit lä­bis ta 18,28 se­kun­di­ga, se­li­li 22,86 se­kun­di­ga ja rin­nu­li 26,78 se­kun­di­ga. Va­bau­ju­mi­ses järg­ne­sid tal­le Ro­met Ra­ja­vä­li (20,67) ja Mar­kus Laar (21,12), se­li­liu­ju­mi­ses Si­mon Loo­tus (24,74) ja Ro­met Ra­ja­vä­li (24,91) ning rin­nu­liu­ju­mi­ses Ri­co Kir­sis­te (33.62) ja Ar­co Kir­sis­te (35.37).

1.-2. klas­si tüd­ru­ku­te va­ba­uju­mi­se kolm kii­re­mat olid He­le­na Hap­sa­lo (20,55), Kir­ke Klem­mer (21,74) ja Kar­men Rek­ka (23.56), se­li­li­uju­mi­se või­tis Kir­ke Klem­mer (22,69) Ree­li­ka Viil­maa (24,75) ja Kar­men Rek­ka (25,98) ees ning rin­nu­li­dis­tant­si He­le­na Hap­sa­lo (32,06) Kir­ke Klem­me­ri (32,56) ja Ma­riel Mok­si (41,79) ees.

3.-4. klas­si pois­te kõik kolm dis­tant­si või­tis Kas­par Klem­mer. Va­bau­ju­mi­se 50 meet­rit lä­bis ta aja­ga 34,42 se­kun­dit, se­li­li 42,78 se­kun­di­ga ja rin­nu­li 52,17 se­kun­di­ga. Va­ba- ja se­li­liu­ju­mi­ses järg­nes tal­le Mar­kus Koe­mets (45,71 ja 51,88), rin­nu­liu­ju­mi­ses Lau­ri Loit Leht­mets (1.29,82).

3.-4. klas­si tüd­ru­ku­te va­bau­ju­mi­ses ja­ga­sid võrd­se aja­ga 33,98 se­kun­dit esi­koh­ta Em­ma So­fia Loo­tus ja Jo­han­na Sü­da, kol­mas oli Bir­git Moks (44,06). Se­li­liu­ju­mi­ses oli Em­ma So­fia Loo­tus ai­nu­võit­ja (39,73), Jo­han­na Sü­da tu­li tei­seks (41,66) ja Bir­git Moks oli taas kol­mas (49,54). Rin­nu­liu­ju­mi­ses edes­tas Jo­han­na Sü­da (47,61) oma­kor­da Em­ma So­fia Loo­tust (49,32), 3. ko­ha ujus väl­ja Emi­ly Lau­rend (1.08,58).

5.-6. klas­si pois­te va­ba­uju­mi­se kii­reim oli Mikk Kir­si­maa (33,39), tal­le järg­ne­sid Kul­dar Sü­da (34,52) ja Ar­ti Hein­maa (35,56). Se­li­li­dis­tant­si või­tis Ar­ti Hein­maa (41,28) Kul­dar Sü­da (41,32) ja Mikk Kir­si­maa (42,80) ees ning rin­nu­liu­ju­mi­se sa­mu­ti Ar­ti Hein­maa (46,65) Mikk Kir­si­maa (51,79) ja Karl-Mar­tin Lau­ren­di (1.00,90) ees.

5.-6. klas­si tüd­ru­ku­te va­bau­ju­mi­se või­tis Lau­ra Mu­rel (31,72), järg­ne­sid Maar­ja Kat­he­ri­ne Link (32,28) ja An­ni Ma­ri Laup­maa (32,75). Se­li­liu­ju­mi­se või­tis Maar­ja Kat­he­ri­ne Link (36,34) Lau­ra Mu­re­li (38,21) ja An­ni Ma­ri Laup­maa (39,28) ees ning rin­nu­liu­ju­mi­se Kir­si­ka Ki­vi­mäe (41,91) Maar­ja Kat­he­ri­ne Lin­gi (43,51) ja An­ni Ma­ri Laup­maa (49,97) ees.

7.-9. klas­si noor­mees­te kõik kolm dis­tant­si või­tis Ja­kob Mat­tias Oja. Va­bau­ju­mi­ses oli te­ma 50 meet­ri või­duaeg 28,01 se­kun­dit, rin­nu­liu­ju­mi­ses 35,35 se­kun­dit ja se­li­liu­ju­mi­ses 33,74 se­kun­dit. Va­ba- ja rin­nu­liu­ju­mi­ses järg­ne­sid Fred­dy Gu­nin (29,29 ja 39,02) ja Mar­tin-Eric Lipp (31,26 ja 41,32), se­li­liu­ju­mi­ses oli Mar­tin-Eric Lipp tei­ne (34,09) ja Fred­dy Gu­nin kol­mas (35,44).

7.-9. klas­si nei­du­de kõik kolm uju­mist või­tis Gi­ze­la Gu­nin, va­bau­ju­mi­se 31,56 se­kun­di­ga, se­li­liu­ju­mi­se 36,11 se­kun­di­ga ja rin­nu­liu­ju­mi­se 42,70 se­kun­di­ga. Kõi­gil dis­tant­si­del sai 2. ko­ha Kers­tin Trei (ajad vas­ta­valt 38,52, 44,34 ja 52,24 se­kun­dit).

Eelmine artikkelRiik re­mon­dib su­vel Raa­si­ku val­las teid
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­da 121 732 eu­rot Lea­der-ra­ha