Ühi­se Ko­du vo­li­ni­kud lah­ku­sid ko­mis­jo­ni­de juht­koh­ta­delt

856

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Kau­po Par­ve va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du esi­tas aval­du­se en­da va­bas­ta­mi­seks sot­siaal­ko­mis­jo­ni asee­si­me­he ko­halt. Ka soo­vib ame­ti­ko­halt lah­ku­da vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­mees Ur­mo Ris­ti­saar va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du.

Kau­po Par­ve sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, ta ei pea õi­geks, et eel­mi­se või­mu­lii­du liik­med jät­ka­vad juht­po­sit­sioo­ni­del, kui val­las on moo­dus­ta­tud uus või­mu­liit: „Uus koa­lit­sioon saab nüüd oma mees­kon­nast pan­na ini­me­se ko­mis­jo­ni esi­meest asen­da­ma. Saa­vad oma po­lii­ti­kat el­lu viia il­ma eel­mi­se või­mu­lii­du osa­lu­se­ta. Sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­mees In­geld­rin Aug kü­sis, kas liik­me­na jät­kan, ko­mis­jo­ni kuu­luk­sin mee­lel­di eda­si.“

Ur­mo Ris­ti­saar täi­tis pea­le ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­me­he ka ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni asee­si­me­he üle­san­deid. Ta üt­les, et ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni ju­hi ko­halt taan­dab en­nast, kuid ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni asee­si­me­heks esial­gu veel jääb, et mit­te ta­ki­sta­da Kuu­sa­lu val­la aren­guks va­ja­li­ke ot­sus­te vas­tu­võt­mist: „Ma ei ta­ha Kuu­sa­lu val­la elu pi­dur­da­da, lä­hi­ajal on va­ja aru­ta­da nii Kuu­sa­lu koo­li moo­du­li­te kui ka hoo­le­kan­de­ma­ja­ga seon­du­vaid kü­si­mu­si. Edas­pi­di kind­las­ti as­tun ka asee­si­me­he ko­halt ta­ga­si, kuid mit­te ko­he prae­gu.“

Vas­ta­valt ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­du­se muu­da­tu­se­le tu­leb ko­mis­jo­ni­de esi­me­hed ja asee­si­me­hed va­li­da koos, et an­da ka opo­sit­sioo­ni­le või­ma­lus ko­mis­jo­ni­de töös kaa­sa rää­ki­da. Kui esi­mees või asee­si­mees ko­hast loo­bub, on ko­mis­jon au­to­maat­selt juh­ti­de­ta ja töö­või­me­tu ning tu­leb va­li­da kor­ra­ga uus esi­mees ja asee­si­mees, kin­ni­ta­da uues­ti ka ko­mis­jo­ni liik­med.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Mait Kröönst­röm kom­men­tee­ris, et sea­dus on and­nud või­ma­lu­se opo­sit­soo­ni esin­da­ja­tel kuu­lu­da ko­mis­jo­ni­de juh­tor­ga­ni­tes­se, kuid Ühi­se Ko­du vo­li­ni­kud on kuul­da­vas­ti ot­sus­ta­nud neilt koh­ta­delt ta­ga­si as­tu­da. Vo­li­ko­gu järg­mi­ne is­tung toi­mub au­gus­ti lõ­pus, siis tu­leb kor­ral­da­da sot­siaal­ko­mis­jo­ni ja ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni, sa­mu­ti ha­ri­dus­ko­mis­jo­ni esi­mees­te ja asee­si­mees­te va­li­mi­sed. Ha­ri­dus­ko­mis­jo­ni asee­si­mees Su­lev Vald­maa EK­RE ni­me­kir­jast pea­tas oma vo­li­tu­sed volikogus aas­ta al­gu­ses, nüüd kuu­lub ta val­la­va­lit­sus­se, ta vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na on taas pea­ta­tud. Ha­ri­dus­ko­mis­jon on ol­nud mi­tu kuud juh­ti­de­ta, koo­so­le­kuid po­le toi­mu­nud.

Va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du juht, Kuu­sa­lu eel­mi­ne val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kin­ni­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et nen­de va­li­mis­liit on ot­sus­ta­nud ko­mis­jo­ni­de juh­tor­ga­ni­tes mit­te osa­le­da, kuid jät­ka­tak­se osa­le­mist ko­mis­jo­ni­de töös.

Ur­mas Kirt­si va­li­ti Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se isi­ku­man­daa­di­ga. Esial­gu ei soo­vi­nud ta ko­he vo­li­ko­gus­se min­na pä­rast val­la­va­ne­ma ko­halt umb­u­sal­da­mist 30. mail – nii üt­les ka Sõ­nu­mi­too­jas il­mu­nud usut­lu­ses. Hil­jem mõt­les üm­ber, esi­tas aval­du­se oma vo­li­tus­te taas­ta­mi­seks ja vaid­lus­tas Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni te­ge­vu­se. Val­la va­li­mis­ko­mis­jon taas­tas ta vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na 8. juu­nil. Va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le esi­ta­tud aval­du­ses selgitas ta, et oli aas­ta al­gu­ses esi­ta­nud aval­du­se oma vo­li­tus­te pea­ta­mi­seks 16. jaa­nua­rist ku­ni 15. mai­ni 2018. Kui 30. mai is­tun­gil osa­les veel val­la­va­ne­ma­na, siis 6. juuni is­tun­gil, kui va­li­ti uut val­la­va­ne­mat, oleks pi­da­nud ole­ma vo­li­ko­gus te­ma, mit­te asen­dus­lii­ge Kris­ti Ve­te­maa. Ur­mas Kirt­si lei­dis, et te­ma vo­li­tu­sed tul­nuks taas­ta­da il­ma uue aval­du­se­ta, võt­tes alu­seks aas­ta al­gu­ses esi­ta­tud aval­du­se. Ta soo­vis, et vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na jõus­tuk­sid ta­ga­siu­la­tu­valt 4. juu­nist.

Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­me­he asen­da­ja Lee­lo Kon­ton ja Ur­mas Kirt­si olid 18. juu­nil kut­su­tud va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le sel­gi­tu­si ja­ga­ma. Va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jon ei ra­hul­da­nud Ur­mas Kirt­si kae­bust põh­jen­da­des, et vo­li­ko­gu lii­ge ei saa oman­da­da vo­li­tu­si ta­ga­siu­la­tu­valt. Sa­mas mär­kis va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jon, et Ur­mas Kirt­si oli pä­rast 15. maid val­la­va­nem, val­la va­li­mis­ko­mis­jon oleks pi­da­nud pä­rast se­da kuu­päe­va tu­vas­ta­ma te­ma vo­li­ko­gu liik­me vo­li­tus­te pea­ta­mi­se alu­se muu­tu­mi­se ehk te­ge­ma uue ot­su­se, et vo­li­tu­sed on pea­ta­tud seo­ses val­la­va­ne­ma ame­ti­ko­hus­tus­te­ga, mit­te isik­li­ku aval­du­se alu­sel. Sel ajal juh­tis Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni veel val­la­sek­re­tär Mai­re Link, kes jäi pen­sio­ni­le 25. maist.

Ur­mas Kirt­si üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, ta vaid­lus­tas val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni 8. juu­ni ot­su­se sel­leks, et sel­geks saa­da, kas pi­di vo­li­tus­te taas­ta­mi­seks esi­ta­ma aval­du­se või mit­te.

Eelmine artikkelSpordiuudised
Järgmine artikkelAru­kü­la mi­niar­va­mus­fes­ti­va­lil de­fi­nee­ri­ti tu­ge­va ko­gu­kon­na mõis­tet