Ühe­kord­sed toe­tu­sed kul­tuu­ri-, ko­gu­kon­na- ja spor­diü­ri­tus­te­le Kuu­sa­lu val­las

312
Kuusalu vald.

Ko­gu­kon­naü­ri­tus­te jaoks ja­ga­ti 11 035 eu­rot, kul­tuu­riü­ri­tus­te­le 5922 eu­rot ja
spor­diü­ri­tus­te­le 6500 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 2019. aas­ta sü­gis­voo­ru taot­lus­te alu­sel MTÜ­de­le eral­da­ta­vad toe­tus­ra­had üri­tus­te kor­ral­da­mi­seks 2020. aas­tal. Toe­ta­ta­vaid kul­tuu­ri-, ko­gu­kon­na- ja spor­diü­ri­tu­si on kok­ku 36, nen­de el­lu­vii­mi­seks an­tak­se see­kord val­laee­lar­vest 23 457 eu­rot. Taot­lus­te esi­ta­mi­se täh­taeg oli 15. sep­tem­ber. Val­la­va­lit­sus läh­tus toe­tus­sum­ma­de mää­ra­mi­sel Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku­test. Es­malt vaa­tas taot­lu­sed lä­bi ko­mis­jon – ko­mis­jo­ni­liik­med and­sid nei­le hin­ded, mil­lest moo­dus­tus pin­ge­ri­da.

Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­mees Ur­mo Ris­ti­saar kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et sü­gis­voo­ru taot­lus­te­le ja­ga­tak­se ra­ha pä­rast se­da, kui uue aas­ta val­laee­lar­ve on vo­li­ko­gus vas­tu võe­tud, ja nii oli ka tä­na­vu. Ku­na taot­lu­si oli suh­te­li­selt vä­he ja kü­si­tud sum­mad üle­ta­sid val­laee­lar­ves­se ka­van­da­tut vä­he­sel mää­ral, said ena­mik taot­le­jaid toe­tu­se kü­si­tud ma­hus, vaid mõ­ne­de üri­tus­te osas ot­sus­tas ko­mis­jon toe­tus­sum­mat vä­hen­da­da.

Ka sel ­korral oli taot­le­ja­tel või­ma­lus oma ra­ha­taot­lust ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni koo­so­le­kul lä­he­malt tut­vus­ta­da, osa­de MTÜ­de esin­da­jad ka­su­ta­sid se­da.

Suu­ri­mad sum­mad lau­rit­sa­päe­va jook­su ja pur­je­ta­mis­võist­lu­se jaoks
Spor­diü­ri­tus­te ra­has­ta­mi­seks on val­laee­lar­ves sü­gis­voo­rust ja­ga­mi­seks 6500 eu­rot, toe­tu­sed ja­ga­ti täp­selt sa­mas ma­hus. Kok­ku ka­hek­sa­le võist­lu­se­le an­tak­se toe­tust kü­si­tud sum­mas. MTÜ Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi saab Mar­gus Keer­ma mä­les­tus­võist­lus­te ja Kuu­sa­lu val­la ker­ge­jõus­ti­ku meist­ri­võist­lus­te kor­ral­da­mi­seks 700 eu­rot ning väi­ke­las­te ker­ge­jõus­ti­ku­päe­va jaoks 400 eu­rot. MTÜ Ae­ro­bi­ke Cyc­ling Agen­cy toe­tus­sum­ma on 1000 eu­rot – Fil­ter maan­tee­ka­ri­ka­sar­ja 1. eta­piks ja Kuu­sa­lu rat­ta­ral­liks. Ka­ra­tek­lu­bi­le IVL an­tak­se 700 eu­rot Kuu­sa­lu val­la lah­tis­te meist­ri­võist­lus­te lä­bi­vii­mi­seks ka­ra­tes ning Kei­la Swimc­lu­bi­le 225 eu­rot uju­mis­võist­lus­teks.

MTÜ Kol­ga Pal­lik­lu­bi toe­ta­tak­se Kuu­sa­lu val­la meist­ri­võist­lus­te kor­ral­da­mi­sel: 120 eu­ro­ga sulg­pal­lis, 150 eu­ro­ga võrk­pal­lis ja 100 eu­ro­ga ran­na­võrk­pal­lis.

Kü­si­tud sum­mast väik­se­mad, kui­gi võr­rel­des teis­te­ga suu­ri­mad toe­tus­sum­mad saa­vad MTÜ Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi lau­rit­sa­päe­va­jook­su kor­ral­da­mi­seks ja MTÜ Ha­ra Sei­la­mi­se Selts Kuu­sa­lu val­la lah­tis­te meist­ri­võist­lus­teks el­lu­vii­mi­seks – mõ­le­ma­le 1400 eu­rot. Lau­rit­sa­jook­suks kü­si­ti 1700 eu­rot ja pur­je­võist­lu­seks 2000 eu­rot. Ka MTÜ Ela­mus­ma­ra­to­nid taot­les toe­tust 2000 eu­rot, kuid saab La­he­maa ke­pi­kõn­ni- ja käi­mis­ma­ra­to­ni, Kõr­ve­maa ke­pi­kõn­ni- ja käi­mis­ma­ra­to­ni ning kä­ru­ma­ra­to­ni jaoks 305 eu­rot.

Ko­gu­kon­naü­ri­tu­si kõi­ge enam – 15
Ko­gu­kon­naü­ri­tus­te jaoks on val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves 13 650 eu­rot. Taot­lu­si oli 16, nen­de ko­gu­sum­ma oli 14 952 eu­rot. Ko­mis­jon ot­sus­tas, ku­na eel­ar­ve on pii­ra­tud, siis täies ula­tu­ses ra­hul­da­da 8 ja vä­hen­da­tud sum­ma­ga 7 taot­lust.

Val­la­va­lit­sus nõus­tus ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku­ga. Kok­ku ot­sus­ta­ti ja­ga­da 11 035 eu­rot 15 taot­lu­se­le. Toe­tust ei an­tud MTÜ-le Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter, kes kü­sis 1200 eu­rot A3 vär­vi­prin­te­ri ost­mi­seks.

Kü­si­tud sum­ma ula­tu­ses saab Kuu­sa­lu Val­la Kü­la­de Ühing 1200 eu­rot ki­hel­kon­na mai­laa­da jaoks, Triin Põll­maa 580 eu­rot Kol­ga le­go­päe­va kor­ral­da­mi­seks, MTÜ Kuu­sa­lu Las­te­kait­se Selts 600 eu­rot pro­jek­tiks „Puh­ke­päev pe­re­ga“, MTÜ La­he­maa Me­rek­lu­bi 950 eu­rot noor­te sur­fi­laag­riks, MTÜ Pa­rim Paik Suur­peal 500 eu­rot me­re­päe­vaks, MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees 500 eu­rot La­he­maa ka­ja­ki­ma­ra­to­ni ja õp­pu­se jaoks. MTÜ Po­hi­ran­na saab 160 eu­rot Ees­ti-tee­ma­lis­teks mä­lu­män­gu­deks ning 295 eu­rot vä­li­lau­da­de ja pin­ki­de ost­mi­seks Lee­si rah­va­ma­ja­le.

Kü­si­tust väik­se­mad toe­tus­sum­mad on: 1200 eu­rot La­he­maa Me­rek­lu­bi­le Ka­ha­la jär­ve Jää­ka, 1000 eu­rot MTÜ-le Est­lan­der fes­ti­va­li Bushc­raft jaoks, 600 eu­rot MTÜ-le Val­ge­jõe Selt­si­ma­ja Va­na­kü­la/Val­ge­jõe/Park­si sün­ni­päe­vaks, 800 eu­rot MTÜ-le Kol­ga­kü­la Selts Kol­ga­kü­la kok­ku­tu­le­kuks, 250 eu­rot MTÜ-le Mäe­pea Kü­la­selts in­fo­tahv­li jaoks, 1200 eu­rot MTÜ-le Kol­ga Aren­dus Kol­ga jõu­lu­laa­daks ning 1200 eu­rot ka Kuu­sa­lu Mat­ka­selt­si pro­jek­ti­le „Kuu­sa­lu val­la rah­vas loo­du­ses­se lii­ku­ma“.

Kul­tuu­riü­ri­tus­te ra­ha 10 taot­lu­se­le
Kul­tuu­riü­ri­tus­te toe­ta­mi­seks esi­ta­ti mul­lu sep­temb­ris 11 taot­lust ko­gu­sum­mas 8142 eu­rot. Val­laee­lar­ves on sel­leks 6500 eu­rot, ja­ga­mi­se­le lä­heb 5922 eu­rot. Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon ot­sus­tas ja val­la­va­lit­sus nõus­tus, et soo­vi­tud sum­ma­ga toe­ta­tak­se 8 üri­tust. MTÜ-le Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts an­tak­se 1000 eu­rot näi­tu­seks „Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na aja­loo­li­sed kaar­did“, 500 eu­rot nii „Jõu­lu­maa“ kui ka „Te­re ke­vad“ ko­gu­pe­re­päe­va jaoks, 300 eu­rot Mihk­li­päe­va mat­kaks. Kol­ga­kü­la Selts saab 200 eu­rot kuns­ti­laag­riks ja 990 eu­rot aja­loo­kon­ve­rent­siks „Kuu­sa­lu ki­hel­kond 800“, Val­ge­jõe Selt­si­ma­ja 369 eu­rot las­te spor­di­päe­vaks, Hea Tu­ju Es­mas­päe­va 563 eu­rot Vii­mi Jaz­zil osa­le­mi­seks.

Kü­si­tust vä­hem ot­sus­ta­ti eral­da­da toe­tus­ra­ha Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri­le ja MTÜ-le Isa­de Meel. Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter kü­sis 1220 eu­rot Kuu­sa­lu val­la har­ras­tus­teat­ri­te fes­ti­va­liks, saab 1000 eu­rot. Isa­de Meel taot­les 1000 eu­rot an­samb­li Uu­ri­kad ori­gi­naal­lu­gu­de, muu­si­ka­vi­deo­te ja lau­lu­de sal­ves­ta­mi­seks.

Di­ri­gent Taa­vi Es­ko taot­les 1500 eu­rot pro­jek­ti „Kuu­sa­lu noo­red vii­vad Vel­jo Tor­mi­se muu­si­ka Gruu­sias­se“ toe­tu­seks. Val­la­va­lit­sus on sel­le sum­ma ka­van­da­nud val­la tä­na­vu­se esi­me­se li­saee­lar­ve pro­jek­ti.

Eelmine artikkelKuusalu vald on vabatahtlike toetaja
Järgmine artikkelIdee­kor­je Sood­la har­ju­tus­väl­ja ümb­ru­se ela­ni­ke­le