Idee­kor­je Sood­la har­ju­tus­väl­ja ümb­ru­se ela­ni­ke­le

604
Soodla harjutusvälja võimalike ühendusteede eskiis.

Möö­du­nud nä­da­lal koh­tu­sid Ani­ja vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev ja val­la­va­nem Rii­vo Noor Sood­la har­ju­tus­väl­ja naab­ru­ses asu­va­te kü­la­de rah­va­ga. Koh­tu­mi­sel osa­le­sid küm­me­kond ela­nik­ku ja et­te­võt­jat Sood­last, Här­ma­ko­sust, Pil­la­pa­lust ja Vi­ki­pa­lust. Kok­ku­saa­mi­se pea­mi­ne ees­märk oli saa­da tea­da ela­ni­ke et­te­pa­ne­kuid ja soo­ve, kui­das ka­su­ta­da toe­tus­ra­ha, mis on Ani­ja vald saa­nud vas­ta­valt kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­ga sõl­mi­tud hea tah­te le­pin­gu­ga. Eel­mi­se ja sel­le aas­ta eest on mi­nis­tee­rium val­la­le tä­na­vu maks­nud üle 70 000 eu­ro. „Jõud­si­me jä­rel­du­se­le, et meil ei ole sel­le ra­ha ku­lu­ta­mi­se­ga kii­ret. Ar­va­si­me, et Sood­la har­ju­tus­väl­ja mõ­ju ula­tub um­bes kol­me ki­lo­meet­ri kau­gu­se­le, har­ju­tus­väl­jal toi­muv võiks mõ­ju­ta­da sel­les raa­diu­ses ela­vaid ini­me­si,“ rää­kis Rii­vo Noor. Ot­sus­ta­ti, et val­la­va­lit­sus viib seal­se­te ela­ni­ke seas lä­bi sar­na­se idee­kor­je, na­gu teh­ti sü­gi­sel Keh­ra ela­ni­ke hul­gas: „Kõi­gil on või­ma­lik pak­ku­da, kui­das saa­dud ra­ha Sood­la har­ju­tus­väl­ja ümb­ru­se jaoks ära ka­su­ta­da. Vas­ta­ta või­vad ka me val­la tei­sed ela­ni­kud. Kui­gi se­da ei saa ga­ran­tee­ri­da, et kõik pa­ku­tu el­lu vii­me.“ Idee­kor­je kuu­lu­ta­tak­se väl­ja märt­si lõ­pus või ap­ril­li al­gu­ses.

Eelmine artikkelÜhe­kord­sed toe­tu­sed kul­tuu­ri-, ko­gu­kon­na- ja spor­diü­ri­tus­te­le Kuu­sa­lu val­las
Järgmine artikkelKuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu tä­his­tab sü­gi­sel 100. sün­ni­päe­va