Ülejõe linnaosa ja küla ning Lilli saavad vee ja kanalisatsiooni

1267

KIK eraldab Velko AVle 1,32 miljonit eurot.

Eelmise aasta lõpus sai OÜ Velko AV teada, et Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on otsustanud toetada Ülejõe linnaosa, Ülejõe küla ja Lilli küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustamist.  Kolme küla ÜVK rajamise kogumaksumus on 1,56 miljonit eurot, sellest 85 protsenti annab KIK, ülejäänud on Velko AV omaosalus.

„Kasutame omavahendeid, võib-olla peame võtma ka laenu – see selgub, kui oleme viinud läbi ehitushanked ning tööde graafikud on selged,“ sõnas Velko AV juhataja Rain Oks.

Ülejõe linnaosas ja külas puudub praegu ühisveevärk ja -kanalisatsioon täiesti, KIKi toel saavad kõik sealsed majapidamised tsentraalse joogivee ja -kanalisatsiooni, rajatakse tuletõrjehüdrandid. Lilli külas on ühisveevärk ja -kanalisatsioon olemas, need rekonstrueeritakse ja laiendatakse, ka tuletõrje veehoidla rekonstrueeritakse.

„Massilist laienemist Lillis ei tule. Praegu on seal paaril majal vesi tänavakaevus. Nemad saavad eraldi liitumispunkti krundi piirile ehk võimaluse viia vesi majja ning ka ühiskanalisatsiooni,“ selgitas Velko AV juht.

Kokku rajatakse kolmes asumis 4,9 kilomeetrit vee- ja 4,3 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikku. Ülejõe linnaossa ja külla ehitatakse reoveepumplad, joogivett hakkavad sealsed elanikud saama Kehra veetöötlusjaamast. Kokku saab tsentraalse joogivee ja kanalisatsiooni sadakond majapidamist.

Ehitushanked on kavas läbi viia jaanuaris iga asumi kohta eraldi. Rain Oks arvas, et Ülejõe linnaosa ning Ülejõe ja Lilli küla ÜVK valmib 2012. aasta lõpuks.
See oli ka esialgne plaan – alguses pidid asumid saama ühisveevärgi koos Kehra ja selle ümbruskonnaga Ühtekuuluvusfondi (ÜF) projekti raames, kuid jäid välja, kuna hange läks kavandatust palju kallimaks.

„Nüüd võib öelda, et kõik planeeritu saab tehtud, vaid raha tuleb kahest erinevast kohast,“ märkis Rain Oks.

Vee saamiseks tuleb teha liitumisavaldus
Rain Oks soovis inimestele meelde tuletada – kui nende krundi piirile tehakse liitumispunkt, siis vee ja kanalisatsiooni majja saamiseks tuleb tegutseda neil endil. See kehtib nii ÜFist rahastatava Kehra piirkonna ÜVK kohta, kui ka Ülejõe linnaosa ja küla elanikele.

Kõigepealt tuleb esitada Velko AV klienditeenindusse liitumisavaldus koos kinnistu omandiõigust tõendava dokumendiga –  liitumisavalduse vorm ja lepingute näidised on Velko AV kodulehel.

Velko AV väljastab 14 päeva jooksul liitumistingimused. Seejärel koostab või tellib kinnistu omanik ehitusprojekti, vajadusel ehitab koha ka veemõõtjale. Veemõõtjat ostma ei pea, selle paigaldab Velko AV oma kulul. 

Projekt tuleb esitada Velko AVle kooskõlastamiseks. Seejärel sõlmib Velko AV kliendiga liitumislepingu, kus on kirjas ka liitumiseks vajalikud tööd. Kui leping sõlmitud ning vallavalitsuselt saadud ehitusluba või nõusolek, saab klient alustada torustiku rajamist liitumispunktist majja. Kui see on tehtud, koostab Velko AV esindaja torustiku ülevaatuse akti ning kinnistu torustik ühendatakse ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga. Seejärel sõlmib Velko AV müügilepingu, klient saab hakata teenust kasutama.

Rain Oks soovitas hakata tegema ühisvee ja -kanalisatsiooni saamiseks ettevalmistusi. Kes ei leia ehitajat krundisisesele torustikule, võib pöörduda Velko AV poole. Veel rõhutas ta – ÜVKga liitumine on tasuta.

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Kuusalu vallas
Järgmine artikkelKuusalu valla tänupeol sai kultuuripreemia MENDA KIRSMAA ja spordipreemia AGO KATVEL