Türr­Fest tõi kok­ku esi­va­ne­ma­te vaim­se pä­ran­di hoid­jad

378
Kontserdi Kadarpiku talu küünis juhatas sisse Lüü-Türr: ANDRUS RÄHNI, JAAN PALU, ERIK SIKK, JAKO REINASTE, KALMER KAASIKU, TIIT SAARE, GUIDO LIISKMANN, OLEV RÄHNI ja TIIT REEDER. Foto Marika Ahven

Lau­päe­val Aru­kü­las Ka­dar­pi­ku ta­lus kor­ral­da­tud Türr­Fes­til pa­ku­ti head muu­si­kat, õpi­tu­be ja la­he­dat mee­leo­lu.

Pil­li­män­gi­jad ja laul­jad esi­ne­ma ning kä­si­töö­meist­rid ja oma ala as­ja­tund­jad õpi­tu­be lä­bi vii­ma kut­su­nud peo­pe­re­mees Ja­ko Rei­nas­te jäl­gis rõõm­sal il­mel, kui­das rah­va­hulk pi­sut pä­rast kel­la seit­set õh­tul ala­nud kont­ser­dist ala­tes ta­sa­pi­si suu­re­nes, ju­tu­selts­kon­da­des­se ja­gu­nes, söö­ke mait­ses ja joo­ke rüü­pas.

„Päev al­gas ra­hu­li­kult, aga läks kii­reks, kui koh­vi­ku­te­päev Aru­kü­las lõp­pes ja ini­me­sed meie tal­lu sam­mud sead­sid,” rää­kis võõ­rus­ta­ja.

Lüü-Tür­ri lau­lud ju­ha­ta­sid Ka­dar­pi­ku küü­nis kont­ser­di sis­se, ri­bu­ra­da esi­ne­sid nai­san­sam­bel Pä­ri­mus­lau­lu Selt­sing, Ar­hai­li­sed Me­hed Jär­va­maalt, Kan­nel­kond ja Tar­tus te­gut­sev se­to mees­te­lau­lu­koor Lii­nat­su­raq ehk ees­ti­kee­les lin­na­me­hed. Muusikat tegid ka Ülemakstud Rentslihärrad ning kui Tallinna tantsuklubi pillimeeste mängu saatel ja Jaan Sarve eestvedamisel tantsuhoog üles võeti, kestis pidu üle südaöö.

Üle­maks­tud Rents­li­här­ra­des as­tus üles an­samb­li­ga Met­sa­töll tun­tust ko­gu­nud Lau­ri Õu­na­puu, Ar­hai­li­se Mees­te­lau­lu Selt­si asu­ta­ja­lii­ge, kel­lelt Ja­ko Rei­nas­te sõ­nul ka Lüü-Tür­ri liik­med on õp­pi­nud: „Ole­me osa­le­nud Lau­ri töö­tu­ba­des, ta hoiab pä­ri­mus­muu­si­kat elus, uu­rib lau­le ar­hii­vi­des. Õh­tu jook­sul käis la­val sõp­rus­kond, kus lau­lud lii­gu­vad ja koos esi­ta­des sel­ge­maks saa­vad.”

Hea­meelt tun­dis võõ­rus­ta­ja ka teis­te muu­si­ku­te ko­ha­le­tu­le­kust: „Lii­nat­su­ra­qi mees­te­ga olen mit­mes pai­gas koh­tu­nud, nüüd täi­tus unis­tus nä­ha neid en­da pool laul­mas. Ar­hai­lis­te Mees­te­ga ole­me lau­luas­ja aru­ta­nud ja koos esi­ne­nud. Pä­ri­mus­laulu Selt­sin­gus­se kuu­lub hea tut­tav Liis Burk. Kand­le­män­gi­jad Tuu­le Kann ja Lean­ne Bar­bo Kan­nel­kon­nast on oma ala ti­pud ja head laul­jad, ka nen­de­ga on Lüü-Türr koos esi­ne­nud. Pä­ri­mus­muu­si­ku­te seas on kõik kõi­gi­ga seo­tud ja selts­kond lä­bi põi­mu­nud.”

Türr­Fes­ti kor­ral­da­mist toe­ta­sid Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­tal ja Raa­si­ku vald, pi­le­teid fes­ti­va­li­le ei müü­dud. Ko­roo­na­vii­ru­se pan­dee­miast põh­jus­ta­tud esi­ne­mis­pii­ran­gu­te tõt­tu oli Ja­ko Rei­nas­te sõ­nul vä­ga va­ja muu­si­kuid ta­sus­ta­da: „Küll nad olek­sid tul­nud ko­ha­le ka ta­su­ta, aga nä­gi­me vae­va, et nei­le esi­ne­mi­se eest maks­ta.”

Ku­lu­de ja tu­lu­de ta­sa­kaa­lu saa­mist ei pi­da­nud peo­pe­re­mees kõi­ge olu­li­se­maks.

Pä­ri­mus­muu­si­ka on Lüü-Tür­ri mees­te ho­bi, mis ar­gi­päe­va ri­kas­tab: „Oli­me küm­ne­ke­si ter­ve päe­va rak­kes, ko­gu aeg lei­dus igaü­he­le mi­da­gi te­ha, ol­gu siis kõrt­sis või kus­kil mu­jal. Li­ha küp­se­ta­sid sõb­rad, koo­ke val­mis­ta­sid emad ja nai­sed, märjukest tõi Raa­si­ku Õlu.”

Pä­ri­mus­lau­lu Selt­sin­gu eest­ve­da­ja Ene Luk­ka-Je­gik­jan pi­das es­ma­kord­sest fes­ti­va­lil osa­le­mi­sest lu­gu: „Lüü-Türr koos­neb äge­da­test te­ge­las­test, me­hed la­se­vad sõ­na­del jõu­li­selt voo­la­ta. Laul­mi­ne on en­nast toe­tav te­ge­vus, ta­sa­kaa­lus­tab vai­mu, ke­ha ja hin­ge.”

Uudistajad õpitubades
Ro­land Burk La­he­maa Pä­ri­mus­ko­jast õpe­tas pui­dust lu­si­ka ja noa meis­ter­da­mist: „Kas­ke on hea voo­li­da ja sel­le pin­da po­le va­ja kaua vii­mist­le­da. Ka pär­na on hea voo­li­da, aga vii­mist­lus nõuab roh­kem vae­va.”

Pin­gi­le pan­dud pui­dust pul­mae­se­med olid teh­tud Ees­ti Rah­va­ Muu­seu­mi näi­dis­te jär­gi. „Kir­ja­de­ga kau­nis­ta­tud vöö­mõõ­ga tei­nud peiu­poiss näi­tas pruu­di­le en­da kä­si­tööos­kust. Mul­le meel­dib ka­he pea­ga lu­si­kas, mil­le ka­su­ta­mi­sel pi­did peig ja ämm saa­ma koos hak­ka­ma,” rää­kis Ro­land Burk, kes tut­vus­tas ka mus­ta päs­si­ku ka­su­lik­kust ja joo­gi val­mis­ta­mist.

Kõr­val viis töö­tu­ba lä­bi La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja pe­re­nai­ne Liis Burk: „En­ne kui tun­ti ku­du­mist ja hee­gel­da­mist, val­mis­ta­ti vil­la­sed ese­med nõel­teh­ni­ka­ga. Ka­su­tan oma lam­mas­te vil­la. Tu­li­me siia Rõu­ge mui­nas­kü­la laag­rist, kus kol­mas õp­pe­päev oli töö­võit, sest nai­sed said aru, kui­das aa­sa­sid te­gid.”

Reede õh­tul Lä­ti pii­ri ää­res 200 õpi­la­se­le loo­dus­koo­li­tu­se lõ­pe­ta­nud MTÜ Est­lan­de­r juht Er­ki Vaik­re Kol­gast küp­se­tas lõk­kel lõ­het ja bee­bi­fo­rel­le: „Lüü-Tür­ri­ga ühen­dab meid esi­va­ne­ma­te vaim­ne pä­rand. Met­sa­rah­va­ ja Eu­roo­pa põ­lis­rah­va­na ole­me loo­du­se­ga ol­nud ti­he­dalt seo­tud. Ei saa ol­la el­lu­jää­mi­se inst­ruk­tor, süü­vi­ma­ta ini­me­se ja loo­du vaim­se­tes­se seos­tes­se. Sa­mas ei saa ol­la pä­ran­di eden­da­ja, süü­vi­ma­ta loo­du­ses­se.”

Vei­di ee­mal muist­seid lõk­ke te­ge­mi­se vii­se ja sel­leks va­ja­lik­ke töö­riis­tu tut­vus­ta­nud Pe­re­ga­loo­du­ses.com eest­ve­da­ja Al­var Sõ­me­rit ise­loo­mus­tas Er­ki Vaik­re kui kõi­ge kõ­ve­mat lõk­ke­meist­rit: „Ta val­dab prak­ti­kaid ük­si­kas­ja­de­ni, vaiel­da­ma­tu Ees­ti tipp.”

Luua met­san­dus­koo­lis mat­ka­ju­hiks õp­piv An­ton Neid­re, kes vii­bib Est­lan­de­ris prak­ti­kal, kir­jel­das män­ni, ka­se, vaht­ra, nõ­ge­se, tee­le­he, an­ger­vak­sa ja mit­me tei­se tai­me ka­su­lik­kust: „Kui tea­da põ­hitõ­de­sid, mis juurt kõl­bab süüa ja mar­ja su­hu pis­ta, siis on met­sas ker­gem hak­ka­ma saa­da.”

Lüü-Türr soovib festivali korraldada ka 2022, lootes kujundada traditsiooni.

Eelmine artikkelVaba­taht­li­kud pääst­jad on olu­li­ne osa tur­va­li­se elu­kesk­kon­na ta­ga­mi­sel
Järgmine artikkelKohvikutepäevad liidavad kogukonda