Vaba­taht­li­kud pääst­jad on olu­li­ne osa tur­va­li­se elu­kesk­kon­na ta­ga­mi­sel

170

MAIT KRÖÖNSTRÖM,
Lok­sa pääs­te­ko­man­do pea­lik

Tä­na­päe­val on va­ba­taht­li­kud pääs­te­ko­man­dod nii maal kui me­rel vä­ga suur abi kut­se­lis­te­le ko­man­do­de­le – se­da nii väl­ja­kut­se­te­le rea­gee­ri­mi­sel kui ka en­ne­tus­töö te­ge­mi­sel. Kuu­sa­lu val­las kut­se­list pääs­te­ko­man­dot küll po­le, kuid val­las te­gut­se­vad kok­ku 5 va­ba­taht­lik­ku maa- ja me­re­pääs­te ko­man­dot: Kuu­sa­lu maa- ja me­re­pääs­te ko­man­do, Kol­ga pääs­te­ko­man­do, Sal­mis­tu me­re­pääs­te ko­man­do, Ju­min­da pool­saa­re me­re­pääs­te ko­man­do ja Pä­ris­pea me­re­pääs­te ko­man­do.

Kuu­sa­lu val­la pu­hul on te­gu Ees­ti mand­rio­sa ühe pi­ki­ma me­re­pii­ri­ga val­la­ga, mil­lest tu­le­ne­valt on ka val­las ena­mu­ses me­re­pääs­te­ga te­ge­le­vad va­ba­taht­li­kud pääs­te­ko­man­dod – Sal­mis­tul, Kuu­sa­lus, Ju­min­dal ja Pä­ris­peal. Nen­dest va­ni­m on Ju­min­da me­re­pääs­te ko­man­do, mil­le asu­ta­mi­sest 130 aas­ta möö­du­mist ja taa­sa­su­ta­mi­sest 10 aas­ta möö­du­mist tä­his­ta­si­me 16. juu­lil.

Val­da lä­bib üks täht­sa­maid tran­siit-tee­sid, mis esi­tab pääst­ja­te­le vä­ga eri­ne­vaid väl­ja­kut­seid liik­lu­sa­va­rii­de, met­sa- ja ku­lu­põ­len­gu­te, elu­hoo­ne­te tu­le­kah­ju­de, vee­pääs­te ja teis­te pääs­te­sünd­mus­te näol. Sel­leks, et ta­ga­da ko­gu­kon­nas pääs­te­tee­nu­se kii­re ko­ha­le­jõud­mi­ne, on­gi kut­se­lis­te­le pääst­ja­te­le suur abi, kui on ole­mas va­ba­taht­li­kud pääs­te­ko­man­dod.

Li­saks pääs­te­sünd­mus­te­le rea­gee­ri­mi­se­le, mi­da möö­du­nud aas­tal oli Kuu­sa­lu val­las kok­ku 139, te­ge­le­vad selt­sid ak­tiiv­selt ka en­ne­tus­töö­ga. Ik­ka sel­leks, et muu­ta meie elu­kesk­kond tur­va­li­se­maks ja vä­hen­da­da tu­les ning vees huk­ku­nu­te ar­vu.

Uue as­ja­na veeo­hu­tu­se alal pai­gal­da­ti pi­lootp­ro­jek­ti raa­mes käe­so­le­va aas­ta juu­nikuu lõ­pus meie piir­kon­na Lok­sa ja Pä­ris­pea ran­na me­rea­la­le oranžid „Tõm­ba hin­ge“ poid sel­leks, et hät­ta­sat­tu­nu­tel oleks või­ma­lik nen­dest kin­ni hoi­des pu­ha­ta ja va­ja­du­sel abi kut­su­da.

Ku­na va­ba­taht­li­ke te­ge­vus on seo­tud nii teh­ni­ka kui ruu­mi­de­ga, siis nõuab see li­saks nende va­ba aja pa­nus­ta­mi­se­le ka ra­ha. Siin on se­ni ol­nud vä­ga suur roll ko­ha­li­kul oma­va­lit­su­sel, kes on igal aas­tal leid­nud val­laee­lar­vest või­ma­lu­se vabatahtlike pääst-j­ate te­ge­vu­se toe­ta­mi­seks. Loo­da­me, et see jät­kub nii ka tu­le­vi­kus, sest vae­valt, et üks­ki va­ba­taht­lik te­ge­vus suu­dab ol­la jät­ku­suut­lik, kui need, kes oma va­ba ae­ga sel­les­se pa­nus­ta­vad, pea­vad ise hak­ka­ma ka ruu­mi­de ja teh­ni­ka ning va­rus­tu­se­ga seo­tud ku­lu­sid kand­ma.

Pääs­tea­me­ti üks foo­kus on va­ba­taht­li­ke kaa­sa­mi­ne eri­ne­va­tes­se te­ge­vus­tes­se, näi­teks en­ne­tus- ja in­fo­päe­vad ning pi­de­valt ühi­ses in­fo­väl­jas ole­mi­ne. Meil on ole­mas või­ma­lus osa­le­da ühi­ses val­ve­tee­nis­tu­ses, kus va­ba­taht­li­kud ning kut­se­li­sed toi­me­ta­vad ühes­koos, ning va­ba­taht­li­ke­le on see kind­las­ti suu­r mo­ti­vat­sioon – kõi­ge pa­re­mi­ni õpe­tab ik­ka reaal­se­tel pääs­te­sünd­mus­tel osa­le­mi­ne. Ühes­koos ai­ta­me tõs­ta ko­gu­kon­na tead­lik­kust krii­si­de­ga seo­ses, kus hea näi­de on ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku oh­ja­mi­ne. Va­ba­taht­li­ke ri­da­de­ga on oo­da­tud lii­tu­ma iga val­lae­la­nik, ke­da val­la tur­va­li­sus kõ­ne­tab. Sel­leks po­le tar­vis te­ha muud, kui võt­ta ühen­dust Lok­sa pääs­te­ko­man­do­ga ning see­jä­rel alus­ta­me väl­jaõp­pe ja koo­li­tus­te­ga.

Eelmine artikkelIsa ees­ku­ju mee­li­tas Ka­ha­la tüd­ru­ku vee­mo­tos­por­ti
Järgmine artikkelTürr­Fest tõi kok­ku esi­va­ne­ma­te vaim­se pä­ran­di hoid­jad