Tule­vast aas­tast lii­de­tak­se Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gud

889

Aru­kü­la ja Pi­ka­ve­re raa­ma­tu­ko­gud lii­de­tak­se Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu­ga, asu­tu­se ni­meks saab Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas sep­temb­riis­tun­gil pä­rast pik­ka aru­te­lu val­la al­la­su­tus­te st­ruk­tuu­ri­muu­da­tu­sed, mis raa­ma­tu­ko­gu­de jaoks tä­hen­dab, et ala­tes 1. jaa­nua­rist 2019 on val­la raa­ma­tu­ko­gul 1 di­rek­to­ri, 5,55 raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja ning 1,05 ko­ris­ta­ja koh­ta. Is­tun­gi päe­va­kor­ras oli ka Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu põ­hi­mää­ru­se muut­mi­ne. Vas­ta­valt muu­da­tus­te­le on ala­tes 1. jaa­nua­rist üks Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu, mil­lel on ha­ru­raa­ma­tu­ko­gud Aru­kü­las, Pi­ka­ve­res ja Pe­nin­gil. Pi­ka­ve­re ha­ru­raa­ma­tu­ko­gu hak­kab täit­ma ka mõi­sa­koo­li raa­ma­tu­ko­gu üle­san­deid.

Val­la­va­lit­su­se et­te­pa­nek – 1. ok­too­ber
Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor Eha Alt­mäe rää­kis vo­li­ko­gu is­tun­gil, et pä­rast hal­dus­re­for­mi on ko­gu Ees­tis ha­ka­tud ka raa­ma­tu­ko­gu­de tööd üm­ber kor­ral­da­ma ning sel­le­ga kaas­ne­vad ame­ti­koh­ta­de kär­pi­mi­sed, ko­gu­de sul­ge­mi­sed. Ta ole­tas, et ühe-ka­he töö­ta­ja­ga raa­ma­tu­ko­gu­sid enam ei jää, need lii­de­tak­se suu­re­ma­te raa­ma­tu­ko­gu­de­ga.

„On po­si­tiiv­ne, et raa­ma­tu­ko­gud hak­ka­vad töö­le suu­re­ma­te mees­kon­da­de­ga, nii saab pak­ku­da ka­su­ta­ja­te­le pa­re­mat tee­nust,“ üt­les Eha Alt­mäe.

Ku­na pä­rast raa­ma­tu­ko­gu­de ühen­da­mist ei ole Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gul enam di­rek­to­rit, vaid kaks raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jat, te­gi val­la­va­lit­sus et­te­pa­ne­ku vä­hen­da­da Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu koos­sei­sust 0,25 koh­ta. Val­la­va­lit­su­se tei­ne muu­da­tu­set­te­pa­nek oli vä­hen­da­da Pi­ka­ve­re raa­ma­tu­ko­gu koos­sei­sust täis­koh­ta vee­ran­di võr­ra, ku­na raa­ma­tu­ko­gu ei ole nä­da­las ava­tud 40, vaid 32,5 tun­di. Val­la­va­lit­sus soo­vis, et raa­ma­tu­ko­gu­de st­ruk­tuu­ri­muu­da­tu­sed jõus­tuk­sid 1. ok­toob­rist, siis saaks Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu prae­gu täit­ma­ta di­rek­to­ri ame­ti­ko­ha ase­mel kor­ral­da­da kon­kur­si raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja ko­ha­le.

Ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jon oli sei­su­ko­hal, et raa­ma­tu­ko­gu­de liitmine võik­s toi­mu­da 1. oktoobrist, kuid struktuurimuudatused 1. jaa­nua­rist. Sa­mu­ti te­gi ko­mis­jo­ni esi­mees And­res Kal­las­te et­te­pa­ne­ku, et ame­ti­koh­ti ei kin­ni­ta­taks asu­ko­ha­põ­hi­selt, vaid ot­sus­ta­taks, et raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te ame­ti­koh­ti oleks kok­ku 5,55. Maar­ja Si­kut lisas – ko­mis­jon lei­dis, et uue­le vallaraamatukogu ju­hi­le tu­leks an­da ae­ga täpselt väl­ja sel­gi­ta­da, kui pal­ju on ku­sa­gi­le töö­koh­ti va­ja.

Val­la­va­lit­su­se ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja mär­kis – kui raa­ma­tu­ko­gu­de st­ruk­tuu­ri­muu­da­tu­sed jõus­tu­vad al­les jaa­nua­ris, tu­leb va­he­peal võt­ta töö­le Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor: „Po­le mõist­lik võt­ta mõ­neks kuuks töö­le di­rek­tor, kui ka­he kuu pä­rast sel­le ame­ti­ko­ha lik­vi­dee­ri­me. See­tõt­tu võik­sid st­ruk­tuu­ri­muu­da­tu­sed jõus­tu­da ok­toob­rist. Kui juht edas­pi­di näeb veel va­ja­dust koos­sei­su­sid muu­ta, on see või­ma­lik.“

Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor toe­tas val­la­va­lit­su­se sei­su­koh­ta.

Esial­gu hää­le­tati val­la­va­lit­su­se et­te­pa­nekut muu­ta al­la­su­tus­te koos­sei­se ta­ga­siu­la­tu­valt ala­tes 1. sep­temb­rist ning raa­ma­tu­ko­gu koos­sei­su 1. ok­toob­rist. Sel­le poolt oli 6 vo­li­ko­gu lii­get, vas­tu 3 ning era­poo­le­tuid 4.

Vo­li­ko­gu liik­me­te soo­vil pa­ni esi­mees Tii­na Rüh­ka uues­ti eral­di hää­le­tu­se­le ka, kas raa­ma­tu­ko­gu uus koos­seis hak­kab keh­ti­ma 1. ok­toob­ril või 1. jaa­nua­ril. 9 lii­get toe­tas ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kut, seega hakkab raa­ma­tu­ko­gu uus st­ruk­tuur keh­tima 1. jaa­nua­rist 2019.

Ni­me­vaid­lus
Vo­li­ko­gu aru­tas ka Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu põ­hi­mää­ru­se muut­mist. Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas, et see on va­ja­lik seo­ses raa­ma­tu­ko­gu­de liit­mi­se­ga. Val­la­va­lit­su­se et­te­pa­nek oli põ­hi­mää­ru­ses­se li­sa­da, et Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu st­ruk­tuu­ri kuu­lu­vad ha­ru­raa­ma­tu­ko­gu­de­na Aru­kü­la, Pe­nin­gi ja Pi­ka­ve­re raa­ma­tu­ko­gud ning Pi­ka­ve­re raa­ma­tu­ko­gu hak­kab täit­ma koo­li­raa­ma­tu­ko­gu üle­san­net. Üht­la­si teh­ti et­te­pa­nek tun­nis­ta­da Aru­kü­la ja Pi­ka­ve­re raa­ma­tu­ko­gu­de põ­hi­mää­ru­sed keh­te­tuks.

„Vallavalitsus soovis, et muu­da­tu­sed jõus­tuk­sid 1. ok­toob­rist. Nüüd po­le see enam või­ma­lik, ka põhimääruse muudatused peavad jõus­tu­ma 1. jaa­nua­rist,“ nen­tis Ju­ta Asu­ja.

Ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jon te­gi et­te­pa­ne­ku muu­ta põ­hi­mää­ru­ses ka ko­gu ni­mi Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­guks. Val­la­va­lit­su­s se­da ei pool­da­nud, Ju­ta Asu­ja tõi näi­te, et ka naa­ber­val­da­des on Ko­se raa­ma­tu­ko­gu koos ha­ru­raa­ma­tu­ko­gu­de­ga, Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu koos ha­ru­raa­ma­tu­ko­gu­de­ga.

Eha Alt­mäe li­sas, et ni­me­muu­tu­se­ga kaas­neb pal­ju li­sa­ku­lu­tu­si, peab tel­li­ma uued temp­lid, muut­ma lo­go: „Ning ni­mi on aja­loo­li­selt vä­ga täh­tis. Si­su võib näi­teks viie aas­ta pä­rast muu­tu­da, kas siis hak­ka­me jäl­le ni­me muut­ma?“

Veel juhtis ta tähelepanu, et nimi näitab funktsiooni – Raasiku raamatukogu on valla kesk-
raamatukogu ülesannetes.

Vo­li­ko­gu 6 lii­get pool­das Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu ni­me jät­mist, 8 toe­tas uut ni­me Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu.

Ju­ta Asu­ja üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la­va­lit­sus on ot­sus­ta­nud – Aru­kül­la raa­ma­tu­ko­gu­le kol­meks kuuks juh­ti töö­le ei võe­ta, ame­ti­koht jääb täit­ma­ta ning uus töö­ta­ja võe­tak­se Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu Aru­kü­la ha­ru­raa­ma­tu­kok­ku tu­le­vast aas­tast.

„Ku­na nüüd on seal aju­ti­selt vaid üks töö­ta­ja, on Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu aas­ta lõ­pu­ni lau­päe­vi­ti su­le­tud,“ sõ­nas ta.

Eelmine artikkelAla­ve­re koo­lis riik­li­kest eri­ne­vad va­hea­jad
Järgmine artikkelMag­da­lee­na kin­nis­tu müü­gist