Ten­ni­se­män­gi­jad võt­sid Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bi taa­sa­va­tud väl­ja­kud ko­he ak­tiiv­selt ka­su­tus­se

809
MTÜ Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bi juht ja tree­ner JU­KU-KAL­LE AD­RAT.

Erio­lu­kor­ra esi­me­se lee­ven­du­se­na Kuu­sa­lu val­las on ala­tes 27. ap­ril­list lu­ba­tud ka­su­ta­da Kuu­sa­lu ten­ni­se­väl­ja­kuid.

Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bi ja­gab oma Fa­ce­boo­ki le­hel ar­tik­lit „Ten­nis on ko­roo­na­vii­ru­se suh­tes üks ohu­tu­maid spor­dia­la­sid“. See on võe­tud Ees­ti Ten­ni­se­lii­du vee­bi­le­helt ja ka­jas­tab Pos­ti­me­hes aval­da­tud üle­vaa­det Itaa­lia tead­las­te uu­rin­gust, mil­lis­tel spor­dia­la­del on väik­sem või­ma­lus ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­da. Pea­le ten­ni­se pea­vad Itaa­lia spet­sia­lis­tid kõi­ge ohu­tu­ma­teks veel pur­je­ta­mist, ava­me­re­uju­mist ja gol­fi. Ten­ni­se­män­gi­ja­tel soo­vi­ta­tak­se ol­la väl­ja­kul ka­he­ke­si, kan­da män­gi­des kin­daid, või­ma­lu­sel va­he­ta­da iga ser­vi­mi­se jä­rel pal­le.

Ar­gu­men­di­ga, et ten­nist saab män­gi­da ohu­tult, taot­les Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bi val­la­va­lit­su­selt lu­ba min­na spor­di­kes­ku­se juu­res asu­va­te­le väl­ja­ku­te­le män­gi­ma ja sai loa eel­mi­se nä­da­la es­mas­päe­val. Ehk­ki erio­lu­kor­da ja sel­le­ga seo­tud pii­ran­guid on ka Kuu­sa­lu val­las pi­ken­da­tud 17. mai­ni, an­dis val­la­va­ne­ma kor­ral­dus või­ma­lu­se ten­ni­se­väl­ja­ku­te ka­su­tus­ae­ga bro­nee­ri­da ja seal ten­nist män­gi­da. Kor­ral­du­se­le on li­sa­tud tin­gi­mus, et mak­si­maal­selt või­vad ühel väl­ja­kul kor­ra­ga ol­la kaks ini­mest.

Klu­bi ka­su­tu­ses on Kuu­sa­lus Ri­hu­mäel piir­deaia­ga ümb­rit­se­tud ten­ni­sep­lats ka­he män­gu­väl­ja­ku­ga. Plat­si hal­dab Kuu­sa­lu Spor­di­kes­kus, ten­ni­sek­lu­bi on rent­nik.

Ten­ni­se­har­ras­ta­jaid li­gi 80
MTÜ Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bi juht ja tree­ner Ju­ku-Kal­le Ad­rat üt­leb, et esi­mes­tel nä­da­la­tel pä­rast taa­sa­va­mist on saa­nud ten­ni­se­väl­ja­kut ka­su­ta­da ta­su­ta: „Hu­vi­li­si on pal­ju. Män­gi­ma on tul­nud nii meie klu­bi tree­ningug­rup­pi­de ini­me­si kui ka tei­si har­ras­ta­jaid Kuu­sa­lu val­last. Bro­nee­rin­guid tu­leb jär­jest juur­de. Ku­na ala­tes 2. maist võib spor­di­ga te­ge­le­da ku­ni küm­ne­liik­me­lis­tes grup­pi­des, tea­vi­ta­si­me ju­ba lap­se­va­ne­maid, et alus­ta­me ka tree­nin­gu­te­ga pi­da­des kin­ni 2+2 reeg­list.“

Las­te tree­nin­gu­rüh­mi on Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bil 5 ja täis­kas­va­nu­te grup­pe 3. Kok­ku käib tree­nin­gu­tes li­gi 60 last, kel­lest noo­ri­mad on viieaas­ta­sed. Las­te seas on tüd­ru­kuid vei­di roh­kem kui pois­se ja see on tree­ne­ri sõ­nul ka mu­jal sa­ma­moo­di. Täis­kas­va­nuid har­ju­tab klu­bi tree­ne­ri käe all paar­küm­mend, nai­si on roh­kem kui me­hi.

Ju­ku-Kal­le Ad­rat ju­hen­dab Kuu­sa­lus las­te tree­nin­guid koos ko­ha­li­ku ten­ni­se­har­ras­tu­se eest­ve­da­ja ja kauaaeg­se tree­ne­ri Ur­mas Kot­ka­se­ga. Tal­ve­hooa­jal män­gi­vad las­teg­ru­pid ten­nist Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se suu­res saa­lis. Su­ve­hooa­jal on las­te tree­nin­gud Kuu­sa­lus ten­ni­se­väl­ja­ku­tel. Täis­kas­va­nu­te ten­ni­se­män­guks jääb Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se saal väi­ke­seks, tal­vel käiak­se män­gi­mas Kol­ga ten­ni­se­hal­lis ja Tal­lin­nas.

„Ten­nis on hu­vi­tav spor­di­ala, mil­le õp­pi­mi­seks po­le ku­na­gi hil­ja. See spor­dia­la aren­dab li­saks füü­si­li­se­le vor­mi­le ka vaim­set poolt ning on vä­ga põ­nev viis tree­ni­mi­seks,“ kii­dab Ju­ku-Kal­le Ad­rat, kes on MTÜ Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bi juh­ti­nud ala­tes 2017. aas­tast ning peab tree­ne­ria­me­tit nüüd­seks täis­ko­ha­ga. Kol­me aas­ta­ga on tree­nin­gu­rüh­mi juur­de loo­dud ning plaan on pan­na pa­ri­ma­test noor­test män­gi­ja­test kok­ku võist­le­ja­te grupp. Ta­va­pä­ra­selt käiak­se tree­nin­gu­tes kaks kor­da nä­da­las, võist­le­ja­te­le tu­leb nä­da­las kolm tree­nin­gut.

Ten­ni­sek­lu­bi soo­vib väl­ja­kuid en­da hal­du­ses­se
Ap­ril­li kes­kel esi­tas Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bi val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­se soo­vi­ga võt­ta ten­ni­se­väl­ja­kud küm­neks aas­taks en­da hal­la­ta.

Ju­ku-Kal­le Ad­rat kom­men­tee­rib, et se­ni on klu­bi hool­da­nud ten­ni­sep­lat­sil asu­vaid kah­te män­gu­väl­ja­kut rent­ni­ku­na, ent va­ja oleks in­ves­tee­ri­da ja aren­da­da, hal­da­ja­na saab se­da te­ha kii­re­mi­ni ja liht­sa­malt.

Prae­gu on või­ma­lik ten­nist män­gi­da päe­va­sel ajal, kuid soov on pai­gal­da­da sin­na elek­ter ja te­ha val­gus­tus. Ka oleks va­ja vi­deo­kaa­me­raid, mi­da saaks ka­su­ta­da tur­va­kaa­me­ra­te­na ja sal­ves­ta­da män­ge jä­re­le­vaa­ta­mi­seks. Veel on plaa­nis pan­na väl­ja­ku­te­le au­to­maat­ne kast­mis­süs­teem ning te­ha põr­ke­sein. Et bro­nee­ri­mis­süs­teem oleks kaa­saeg­sem, on soov kor­ral­da­da ten­ni­sep­lat­si­le sis­se­pääs kaar­di või koo­di alu­sel, bro­nee­ri­mi­ne ja maks­mi­ne toi­muks ko­du­le­he kau­du. Väl­ja­ku­te juu­res asu­vast kon­tei­ne­rist ta­he­tak­se te­ha ter­ras­si ja aken­de­ga klu­bi­hoo­ne, et sealt saak­sid võist­le­jad jäl­gi­da teis­te män­gu – tri­büü­ne plat­sil po­le. Ka on taot­lu­ses mär­gi­tud, et kül­ma­de tal­ve­de­ga võiks ten­ni­se­väl­ja­kuid ka­su­ta­da ui­su­väl­ja­ku­na ning klu­bi­hoo­net ui­su- ja suu­sa­ren­diks.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus aru­tas ten­ni­sek­lu­bi taot­lust möö­du­nud nä­da­lal ning ot­sus­tas edas­ta­da val­la­vo­li­ko­gu­le eel­nõu ten­ni­se­väl­ja­ku­te klu­bi­le hal­la­ta and­mi­se koh­ta.

Ko­ha­li­kud meist­ri­võist­lu­sed 34 aas­tat jär­jest
Ten­ni­se­väl­ja­kud ra­jas Ri­hu­mäe­le en­di­ses­se kruu­saau­ku 1986. aas­tal Kuu­sa­lu kol­hoos tol­lal abiet­te­võt­tes Est­ron töö­ta­nud Ur­mas Kot­ka­se eest­ve­da­mi­sel. Ur­mas Kot­kas hak­kas las­te­le kor­ral­da­ma ten­ni­set­ree­nin­guid. Kui kol­hoos lik­vi­dee­ri­ti, sai väl­ja­ku­te oma­ni­kuks vald.

MTÜ Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bi asu­ta­ti 1999. aas­tal, se­da juh­tis ku­ni 2002. aas­ta­ni Ur­mas Kot­kas. Aas­ta­tel 2002-2017 oli ten­ni­sek­lu­bi juht Kris­to Pa­lu, kes mee­nu­tab, et käis 9aas­ta­se­na vaa­ta­mas väl­ja­ku­te ava­mist, ten­ni­se­mäng hak­kas meel­di­ma, ta tree­nis Ur­mas Kot­ka­se käe all kesk­koo­li lõ­pu­ni. Ku­ni MTÜ loo­mi­se­ni te­gut­ses ten­ni­sek­lu­bi ju­rii­di­li­se ke­ha­ta, en­tu­sias­ti­de toel.

Esi­me­sed 20 aas­tat olid Kuu­sa­lu mõ­le­mad ten­ni­se­väl­ja­kud ida-lää­ne suu­nas. Ku­na ma­dal hom­mi­ku- ja õh­tu­päi­ke se­ga­sid män­gi­jaid, re­no­vee­ri­ti ten­ni­sep­lats 2006. aas­tal ning väl­ja­kud muu­de­ti põh­ja-lõu­na suu­na­lis­teks. Re­no­vee­ri­mis­töid ra­has­tas Kuu­sa­lu vald, toe­ta­sid ten­ni­se­liit ja ko­ha­li­kud et­te­võt­ted.

Kok­ku on ten­ni­se al­gõ­pet saa­nud Kuu­sa­lus 34 aas­ta jook­sul li­gi 600 last. Kui Ur­mas Kot­kas tä­his­tas 2018. aas­tal oma 70. sün­ni­päe­va, ava­sid õpi­la­sed ten­ni­se­väl­ja­ku­te nõl­val te­ma auks pin­gi.

Kris­to Pa­lu: „Ten­nis on ai­nus spor­dia­la val­las, mil­les on Kuu­sa­lu meist­ri­võist­lu­sed toi­mu­nud jär­je­pi­de­valt ala­tes 1986. aas­tast.“

Tal­ve­hooa­ja si­se­meist­ri­võist­lu­sed on vii­mas­tel aas­ta­tel kor­ral­da­tud suu­re­ma­tes ten­ni­se­hal­li­des, lõp­pe­nud hooa­ja võist­lu­sed pee­ti Viim­sis Ka­ru­lau­gu ten­ni­se­hal­lis.

Eelmine artikkelKo­ha­lik bus­si­fir­ma saab val­lalt tu­ge
Järgmine artikkelPiirangutest väsinud, aga …