TAR­MO VEL­MET kii­dab Kuu­sa­lu val­da ja kuns­ti­de koo­li

1241
Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li juh­ti­ma asu­nud TAR­MO VEL­MET: „Ko­sel on muu­si­kaõ­pi­la­si um­bes sa­ma pal­ju, kui on Kuu­sa­lus, kuid siin on juu­res ka kuns­tio­sa­kond.“

Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li uus di­rek­tor TAR­MO VELMET üt­leb, et kah­ju on Ko­se koo­list ära tul­la, kuid Kuu­sa­lu vald mak­sab hu­vi­koo­li ju­hi­le ja õpe­ta­ja­te­le kõr­ge­mat pal­ka.

Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li se­ni­ne di­rek­tor Paul Him­ma tut­vus­tas uue­le di­rek­to­ri­le Tar­mo Vel­me­ti­le 1. no­vemb­ril es­malt Kiius val­la­ma­ja ja seal­seid töö­ta­jaid, kel­le­ga ame­tia­la­selt tu­leb kok­ku puu­tu­da. See­jä­rel sõit­sid nad Kuu­sal­lu, te­gid ring­käi­gu kuns­ti­de koo­lis.

Tar­mo Vel­met rää­kis oma esi­me­sel töö­päe­val Kuu­sa­lus Sõ­nu­mi­too­ja­le, et nä­gi koo­li ja uu­si kol­lee­ge ka möö­du­nud nä­da­lal, kui Paul Him­ma pi­das väi­ke­se lah­ku­mis­peo: „Mit­me siin­se õpe­ta­ja­ga olen koos õp­pi­nud või va­rem pil­li män­gi­nud, pe­da­goo­gi­de seas on ka mu sõp­ra­de sõp­ru ja tut­ta­va­te tut­ta­vaid. Kuu­sa­lu val­last on pä­rit mi­nu eria­laõ­pe­ta­ja And­res Lep­nurm, te­ma isa oli val­la au­ko­da­nik Ar­no Lep­nurm. Mä­le­tan Ar­no Lep­nur­me, kui käi­sin neil Tsit­res ta­lus kü­las.“

Nel­ja­päe­vast, 1. no­vemb­rist di­rek­to­ri ame­tis­se asu­nud Tar­mo Vel­met on töö­ta­nud pro­fes­sio­naal­se fa­go­ti­män­gi­ja­na. Ta kuu­lus 25 aas­tat ER­SOs­se ehk Ees­ti Riik­li­kus­se Süm­foo­niaor­kest­ris­se ja töö­tas sa­maaeg­selt 20 aas­tat Pär­nu lin­naor­kest­ris. Mõ­le­mas or­kest­ris oli põ­hi­li­selt esi­me­se hää­le män­gi­ja ehk so­list. ER­SOs hak­kas män­gi­ma tei­se kur­su­se tu­den­gi­na.

„Vii­ma­sed ne­li aas­tat juh­ti­sin Ko­se muu­si­ka­koo­li. Te­gev­muu­si­ku kar­jää­ri pi­din lõ­pe­ta­ma kuus aas­tat ta­ga­si juh­tu­nud liik­lu­sõn­ne­tu­se tõt­tu. Sain trau­ma, mis ei või­mal­da pro­fes­sio­naal­sel ta­se­mel män­gi­da. Ku­na mul­le meel­dib õpe­ta­da ja ad­mi­nist­ree­ri­da, kan­di­dee­ri­sin Ko­se muu­si­ka­koo­li di­rek­to­ri ko­ha­le,“ kõ­ne­les Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li vast­ne juht.

„Ko­sel on muu­si­ka­kool va­nas ker­ge­töös­tus­teh­ni­ku­mis, koo­li­hoo­ne on re­no­vee­ri­tud, ruu­mip­rob­lee­me pol­nud. Ko­gu ma­ja on seal efekt­selt ja nu­ti­kalt kor­da teh­tud. Kuu­sa­lus va­jab kuns­ti­de koo­li hoo­ne re­mon­ti, mil­leks on va­ja ra­ha.“

Ta tõ­des, et kah­ju on Ko­se muu­si­ka­koo­list ära tul­la, aga seal­ne vald on Kuu­sa­lu val­last vae­sem: „Kuu­sa­lu val­lal on ilm­selt tä­nu me­re­pii­ri­le jõu­ka­maid ela­nik­ke, kes an­na­vad ee­lar­ves­se roh­kem mak­su­ra­ha. See või­mal­dab val­lal maks­ta hu­vi­koo­li õpe­ta­ja­te­le rii­gilt õpe­ta­ja mii­ni­mu­miks mää­ra­tud töö­ta­su, mi­da pal­jud tei­sed oma­va­lit­su­sed ei saa en­da­le lu­ba­da. Sel­li­ne töö­ta­su loob väik­se eri­ne­vu­se õpe­ta­ja­te eluk­va­li­tee­dis, kuid mõ­jub tu­ge­valt nen­de ene­se­tun­de­le ja mo­ti­vat­sioo­ni­le – on ras­ke töö­ta­da päe­vast päe­va õpe­ta­ja­na ja mit­te saa­da riik­lik­ku õpe­ta­ja­le mää­ra­tud mii­ni­mu­mi, sest tööand­ja on niiöel­da va­le. Olen kin­del, et Kuu­sa­lu vald suu­dab ja ta­hab oma hu­vi­koo­li õpe­ta­ja­te­le riik­lik­ku pe­da­goo­gi­pal­ka maks­tes väär­tus­ta­da ha­ri­dust ka edas­pi­di.“

Tar­mo Vel­met kir­jel­das, kui­das ma­da­la pal­ga tõt­tu oli Ko­se muu­si­ka­koo­li ras­ke õpe­ta­jaid lei­da, pe­da­goo­gid va­hel­du­sid sa­ge­li, kõik see mõ­ju­tab õpe­ta­mi­se kva­li­tee­ti. Kuu­sa­lu koo­lis on kaad­ri­voo­la­vus väi­ke.

Ta li­sas, et jät­kab Ko­se muu­si­ka­koo­lis oma ka­he fa­go­ti­õpi­la­se õpe­ta­mist, üks on just õpin­guid alus­ta­nud, tei­ne õpib nel­jan­dat aas­tat. Se­da, kas hak­kab fa­got­ti ka Kuu­sa­lu koo­lis õpe­ta­ma, ei osa­nud Tar­mo Vel­met esial­gu öel­da.

„Fa­gott on kal­lis pill, Kuu­sa­lu koo­lis neid pil­le po­le. Mu 4. klas­si fa­go­tiõ­pi­la­ne män­gib Ko­sel pil­li­ga, mil­le hind on 6000 eu­ro rin­gis. Sel­li­ne on­gi nen­de pil­li­de hind ka pä­ris alg­ta­se­mel. Riik on vaes­tel ae­ga­del tei­nud eba­mõist­li­ku ot­su­se ja jät­nud hu­vi­koo­lid täie­li­kult oma­va­lit­sus­te fi­nant­see­ri­da. Nii ru­ma­lat olu­kor­da ei ole Soo­mes ega Lä­tis­ki. Oma­va­lit­su­se hu­vi on ta­ga­da, et nen­de juur­de ela­ma asuv pe­re saaks ol­la kin­del – meie lap­se või­ma­li­kud an­ded ei jää mär­ka­ma­ta. Oma val­la an­de­kaid ot­si­des aga an­nab oma­va­lit­sus üht­la­si alg­ast­me et­te­val­mis­tu­se õpi­las­te­le, kel­le­ta rii­gi kesk- ja kõr­ge­ma ast­me koo­li­del po­le või­ma­lik rii­gi or­kest­ri­te­le, ka oma­va­lit­sus­te muu­si­ka­koo­li­de­le jä­rel­kas­vu ta­ga­da. Ko­se­le sai fa­go­tid os­te­tud EV100 ühis­kin­gi­tu­se ILO­Pi toe­tus­ra­ha­de abil. Riik­li­kud hu­vi­ha­ri­du­se ja -te­ge­vu­se toe­tu­sed näi­ta­vad, et prob­lee­mi on ka rii­gi ta­se­mel mär­ga­tud. Kui riik kal­li­ma­te pil­li­de han­ki­mist edas­pi­di­gi toe­tab, võib fa­gott jõu­da ka Kuu­sa­lus õpe­ta­ta­va­te eria­la­de hul­ka.“

En­da koh­ta lau­sus uus di­rek­tor veel, et on Pär­nu or­kest­ris män­gi­des töö­ta­nud oma isa al­lu­vu­ses, isa oli seal or­kest­ri di­rek­tor. Ta isa Too­mas Vel­met on vii­ma­sed viis aas­tat ol­nud Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li tšel­loõ­pe­ta­ja, mis tä­hen­dab, et nüüd hak­kab isa töö­ta­ma po­ja al­lu­vu­ses.

Too­mas Vel­met on kaa­sa tei­nud Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li süm­foo­niaor­kest­ris. Et muu­si­ka­koo­lil on oma süm­foo­niaor­kes­ter – see vä­ga eri­li­ne, mär­kis Tar­mo Vel­met.

Kuu­sal­lu töö­le hak­kab uus di­rek­tor sõit­ma Tal­lin­nast Nõm­melt, kus elab koos pe­re­ga. Tal on ne­li poe­ga, neist kaks õpi­vad ka pil­li­män­gu.

Eelmine artikkelKAIE US­TAV ja TAG­NI JÕE­LEHT käi­sid bee­biu­ju­ta­mi­se kon­ve­rent­sil Is­lan­dil 
Järgmine artikkelKeh­ra uue kat­la­ma­ja­ga seo­tud kae­ve­tööd