Täpsustusi MTÜ Salmistu Paadimees kohta

1772

Revisjonikomisjon nõuab vallavalitsuselt lepingu lõpetamist MTÜga Salmistu Paadimees, vallavalitsus ei pea seda vajalikuks.

Eelmisel nädalal kirjutas Sõnumitoojale Kuusalu vallavolikogu liige, revisjonikomisjoni esimees Sulev Valdmaa ja teatas, et 21. jaanuari numbris avaldatud loos „MTÜst Salmistu Paadimees“ on levitatud valet.
Leheloos on kirjas, et MTÜ Salmistu Paadimees on maksnud alates 2009. aastast Kuusalu vallale sadamakai hoonestusõiguse tasu 330 eurot aastas.
Sulev Valdmaa täpsustab, et hoonestusõigust tasutakse kogu hektarilise kinnistu eest, aga lisaks sadamakaile ja parklale ka sadamahoone, kuuri ja piirivalvetorni eest.
Ta kirjutab, et MTÜ ei ole maksnud hoonestusõiguse tasu notariaalse lepinguga määratud korras – iga aasta jaanuariks ettemaksuna järgneva aasta eest, vaid suvalistel kuupäevadel: 29. juunil 2009, 31. septembril 2012, 25. juulil 2013, 14. jaanuaril 2014, sealhulgas 2010 ja 2011 ei toimunud makseid. Maksmisega viivitamise korral tuleb viivitajal maksta viivist 0,1 protsenti iga viivitatud päeva eest. Viivist ei ole vallavalitsus Salmistu Paadimehelt välja nõudnud. Ka ei ole küsitud kinnistu eest maamaksu.
Esimene notariaalne leping MTÜga sõlmiti 5. veebruaril 2009. aastal 30 aastaks, see nägi ette veebruariks 2012 hoonestusõiguse ala detailplaneeringu kehtestamist ning investeeringute teostamise ja sadamakai kasutamiskõlbulikuks muutmist hiljemalt veebruariks 2014.
Sulev Valdmaa lisab, et 3. juunil 2013 sõlmiti notariaalne kokkulepe hoonestusõiguse muutmise kohta, see näeb ette detailplaneeringu kehtestamise uueks tähtajaks 5 aastat, seega juuniks 2018, ning investeeringute teostamist 7 aastaga ehk juuniks 2020.
Revisjonikomisjon on vallavalitsusele esitatud revisjoniaktis teinud ettepaneku katkestada MTÜga Salmistu Paadimees sõlmitud leping, kuna praegusel kujul on see vallale kahjulik, ning nõuda sisse tasumata jäänud kohustuslikud maksed.
Sõnumitooja 21. jaanuari lugu ilmus MTÜ Salmistu Paadimees esindaja Madis Praksi selgituste põhjal. Ta pöördus siis toimetuse poole, et täpsustada käesoleva aasta esimeses Sõnumitoojas avaldatud  loos  „Sulev  Valdmaa:  „Kuusalu valda tuleks juhtida teisiti““ Salmistu  Paadimehe  kohta  öeldut.
Toimetus  palus  Salmistu  Paadimehega  seonduvast  nüüd  täiendavalt   selgitusi   Kuusalu   vallavanemalt Urmas Kirtsilt ja Madis  Praksilt,  kes  kuulub  MTÜsse Salmistu Paadimees, juhib MTÜ juures tegutsevat vabatahtlikku merepäästerühma ja töötab Kuusalu valla majandusspetsialistina.
Vallavanem ütles, et esimene leping MTÜga Salmistu Paadimees oli sõlmitud siis, kui tema ei olnud vallavanemana ametis, vaid kuulus volikogusse.
„Tookord korraldas vallavalitsus Salmistu sadama kinnistu haldaja leidmiseks konkursi, osalejaid polnud. Vallavalitsus tegi ettepaneku MTÜle Salmistu Paadimees, sest sadamale oli vaja haldajat ja rannale koristajat,“ rääkis Urmas Kirtsi.
Ta lisas, revisjoniaktile on vallavanem vallavalitsuse nimel vastanud,  et  Salmistu  Paadimehe võlad   nõutakse   sisse,   leping   lõpetamisega  vallavalitsus  ei  nõustu.
Viiviste sissenõudmise kohta lausus vallavanem, et siiamaani ei ole vallavalitsus mittetulundus­ühingutelt viiviseid nõudnud. Kas rakendatakse viiviste väljanõudmist või muudetakse lepingut, hakkab otsustama vallavalitsus. MTÜ on hoonestusõiguse eest tasumisega viivitanud, kuid siiski ära maksnud. Käesoleval nädalal toimuva vallavolikogu istungi päevakorras on ülevaade revisjonikomisjoni aktist.
„Salmistul on suvel ranna koristamise ja parkimise korraldamisega väga hästi hakkama saadud. Vallavalitsus on esitanud taotluse, et saada Salmistu sadamakai kordategemiseks eurofondidest rohkem kui miljoni euro suurust toetust. Kui toetust saame, lõpetab vallavalitsus MTÜga hoonestusõiguse lepingu ja hakkab taastamisprojekti ise juhtima,“ kinnitas Urmas Kirtsi.
Madis Praks lausus hoonestusõiguse tasu maksmise kohta, et Salmistu Paadimees on iga aasta eest tasunud vallale hoonestusõiguse tasu 330, kuid mitte lepingus märgitud ajal: „Olime rääkinud üksteisest mööda. Meie raamatupidaja ootas vallavalitsuselt hoonestusõiguse rendisumma kohta arvet, et seda tasuda. Hiljem selgus, et notariaalne leping ongi tasumise alus, arvet ei saadeta. Nii oli tekkinud maksmises kaheaastane vahe, tasusime kogusumma hiljem ja edaspidi sedasi, kuidas 330 eurot kokku saime, kuna rahaline seis on olnud keeruline. Paadikohtade eest MTÜ raha ei võta, parkimise ja koristamise on korraldanud me allrentnik, kes peab sealsamas rannakioskit. Miks vallavalitsus pole viivist rakendanud, ei olenenud Salmistu Paadimehest.“
Madis Praks märkis viiviste ja maamaksu väljanõudmata jätmise tõttu vallale tehtud kahjust: „Salmistu sadamas on viimase 15 aasta jooksul päästetöödes osalenutest kuuele omistatud elupäästja medal. Kes oskaks rahasse arvestatuna öelda, kui palju oleme riigile ja vallale kasu toonud inimeste elude päästmisega? Aastate jooksul oleme aidanud lisaks elude päästmisele paljusid merehädalisi – pukseerinud paate randa, abistanud purjelaudureid. Kui vald remondib rahvamajad, annab need MTÜdele tasuta hallata, siis võivad MTÜd kasutada ruumide rentimisest saadud summasid oma äranägemise järgi, vald renditasu ei nõua. Salmistu Paadimees on ainus MTÜ, kes tasub vallale hoonestusõiguse eest. Minule teada­olevalt ei ole vallavalitsus maamaksu võtnud üheltki MTÜlt. Kui vald otsustab meilt viiviseid nõuda, siis loomulikult täidame oma kohustused valla ees.“
Madis Praks ütles, et MTÜ Salmistu Paadimees ainus sissetulek on tasu allrentnikelt. Üks ettevõte tegeleb toitlustamise ja koristamisega, teine tasuliste teenuste pakkumisega. Turiste teenindab merel OÜ Salmistu Rand, mille juht on Märt Praks.
Sadama kinnistu detailplaneering jäi Madis Praksi sõnul toppama seetõttu, et peamised erimeelsused tekkisid riigi maa-ametiga sadama kõrval asuva ja riigile kuuluva ligi 300 ruutmeetrise maa kasutamises küsimuses.
Investeeringuid loodeti saada sadamakai korrastamiseks europrojektidest, selleks MTÜ tema sõnul peamiselt loodi. Abirahasid sadamakai renoveerimiseks ei ole seni   saadud,   sest   ei   ole   kehtestatud detailplaneeringut, mis annaks aluse ehitusõiguse saamiseks.
Detsembris 2012 on volikogu toonane arengukomisjon arutanud MTÜga Salmistu Paadimees sõlmitud lepingut, vallavalitsuselt sooviti järgmiseks koosolekuks infot tarvitusele võetud ja plaanitavatest meetmetest rendilepingu täitmise osas. Protokollidest nähtub, et arengukomisjoni hilisematel koosolekutel Salmistu Paadimehest ei räägitud.

Eelmine artikkelKas kaitseväe keskpolügoon laieneb Anija valda?
Järgmine artikkelRaasiku kammerkoor oli esimest korda publiku ees