Tänu pe­re­kond KÕUHK­NA an­ne­tu­se­le saab Kuu­sa­lu ki­rik vit­raaži

2248
Kuu­sa­lu ki­ri­kus 10. au­gus­til 2018. Uue vit­raaži ees sei­sa­vad an­ne­ta­jad TIIT ja LIA KÕUHK­NA ning Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja JAA­NUS JA­LA­KAS.

Lau­rent­siu­se vit­raažak­na au­tor on AND­REI LO­BA­NOV.

Kuu­sa­lu ki­ri­kus 10. au­gus­til, lau­rit­sa­päe­val pee­tud ju­ma­la­tee­nis­tu­se lau­lu­leh­te kau­nis­tab vär­vi­li­ne pilt al­ta­ri­ruu­mi ak­na­vit­raaži alu­mi­sest osast. Vir­taaž pan­di pai­ka va­he­tult en­ne lau­rit­sa­päe­va ja ava­ti pi­du­päe­va hom­mi­kul ju­ma­la­tee­nis­tu­sel.

EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas tä­nas ju­ma­la­tee­nis­tu­sel Lia ja Tiit Kõuhk­nat, kes an­ne­ta­sid 4500 eu­rot ning tä­nu sel­le­le sai vit­raažikunst­nik And­rei Lo­ba­nov ha­ka­ta val­mis­teh­tud ka­van­di jär­gi pil­te klaa­si­le kand­ma. Jaa­nus Ja­la­kas, Lia ja Tiit Kõuhk­na ee­mal­da­sid pä­rast ju­ma­la­tee­nis­tust vit­raažilt kat­te. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu an­dis ki­ri­kuõ­pe­ta­ja pal­vel an­ne­ta­ja­te­le tä­nu­tä­heks üle piib­li.

Tiit Kõuhk­na üt­les ava­mi­sel, et and­mis­rõõm on suur rõõm: „Mu ema oli sü­ga­valt usk­lik ja õpe­tas, et är­ge ta­su­ge kur­ja­le kur­ja­ga, hea sõ­na või­dab võõ­ra väe. Ala­ti ei pea ai­ta­ma ma­te­riaal­selt, hea­te­gu võib seis­ta sel­les, kui te­hak­se üks­tei­se­le head.“

Ta li­sas, et tun­neb Jaa­nus Ja­la­kat tä­nu ühis­te­le rei­si­de­le, mis on ol­nud seo­tud usu­ga. Koos on käi­dud Iis­rae­lis ja ka kloost­ri­te ring­rei­sil. Kui sel­gus, et Kuu­sa­lu ki­rik ot­sib ak­na­vit­raaži jaoks ra­has­tust, ot­sus­ta­sid koos abi­kaa­sa­ga, et toe­ta­vad.

Jaa­nus Ja­la­kas mär­kis ava­mi­sel, et kunst­nik And­rei Lo­ba­nov, kes lau­rit­sa­päe­val pol­nud Ees­tis ega saa­nud see­tõt­tu ava­mi­sest osa võt­ta, on lu­ba­nud ko­gu vit­raaži val­mis te­ha veel tä­na­vu sü­gi­sel.

And­rei Lo­ba­nov üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kõi­ge vii­ma­ne täh­taeg on jõu­lu­de pai­ku, kuid loo­dab val­mis jõu­da va­rem, võib-ol­la sep­temb­ris: „Es­kii­sid te­gin tal­vel, nei­le tu­li võt­ta koos­kõ­las­tu­sed kon­sis­too­riu­mist ja muin­sus­kait­sea­me­tist. Kui sel­gus, et on lei­tud ra­has­tus, hak­ka­sin fi­guu­re val­mis­ta­ma, see on pikk prot­sess. Kui on mak­si­maal­selt 20 päe­va maa­li­tud klaa­si­le, tu­leb ah­jus kuu­mu­ta­da 590 kraa­di juu­res, siis jah­tu­vad, al­les järg­mi­sel päe­val saab väl­ja võt­ta. Kaks alu­mist klaa­si sai 10. au­gus­tiks teh­tud.“

Pil­ti­del ku­ju­ta­tak­se Kuu­sa­lu ki­ri­ku pü­ha­kut Lau­rent­siust. Üle­mi­se­le va­sak­pool­se­le klaa­si­le, mi­da veel po­le, tu­leb pilt, kui­das Lau­rent­sius sai dia­ko­niks, mis oli tol ajal ki­ri­kus vä­ga kõr­ge ame­ti­koht. Pa­rem­pool­sel üle­mi­sel an­nab Six­tus Lau­rent­siu­se­le üle raa­ma­tud ja va­ra. Ju­ba saab ki­ri­kus nä­ha kaht alu­mist pil­ti – va­sak­pool­sel on mees, nai­ne ja laps ehk vae­sed, kel­le­le Lau­rent­sius ja­gab ki­ri­ku­va­ra. Pa­rem­pool­sel on Lau­rent­siu­sel käes te­ma süm­bo­lid raa­mat ja sulg ning ta lä­he­neb põ­le­tus­ko­ha­le.

And­rei Lo­ba­nov: „Ak­na­le üles tu­le­vad ne­li ing­lit, pä­ris üles lu­te­ri ki­ri­ku süm­bol roos sü­da­me­ga. Kes­ke­le teen Lau­rent­siu­se süm­bo­lid raa­ma­tu, ank­ru, küün­la­ja­la ja grillt­rel­lid. Sel­li­ne oli ki­ri­ku tel­li­mus. Üle­jää­nud mõt­le­sin mi­na, uu­ri­sin mi­tu nä­da­lat Lau­rent­siu­se­ga seo­tud teks­te ees­ti, ve­ne ja ing­li­se kee­les. Ka­su­ta­sin erk­sat si­nist ja kuld­seid too­ne, mis süm­bo­li­see­ri­vad kes­kaeg­set Roo­mat.“

Ki­ri­ku­li­sed kiit­sid vit­raaži kau­neid vär­ve ja kõ­ne­kaid pil­te. Jaa­nus Ja­la­kas märkis, et edas­pi­di on ka­vas tel­li­da vit­raaž ka Lok­sa ki­ri­kus­se.

Eelmine artikkelLau­rit­sa­päe­va pi­dus­tu­sed lau­päe­val Kuu­sa­lus – rong­käik, kont­sert, eten­du­sed ja sim­man
Järgmine artikkelSULEV VALD­MAA – AH­RENS pol­nud eest­las­te õpe­ta­mi­se vas­tu