TANEL TAL­VE ra­jab Voo­se­le Päi­ke­se­ko­du

2649
TA­NEL TAL­VE loo­dab, et loo­dus­li­kest ja taas­ka­su­ta­tud ma­ter­ja­li­dest nul­le­ner­gia­ga ma­jast saab po­si­tiiv­se ener­gia­ga ma­ja, kus on hea ol­la ning ku­hu ta­he­tak­se tul­la.

Voo­sel ker­kib ai­nu­laad­ne põ­hup­laa­ti­dest hoo­ne.

Voo­se ku­na­gi­se kõrt­si­hoo­ne ta­ga käib su­ve al­gu­sest vil­gas ehi­tus­te­ge­vus. Rii­gi­ko­gu lii­ge ja MTÜ Voo­se Kõrts juht Ta­nel Tal­ve ra­jab sin­na Lea­der-prog­ram­mi ja Ani­ja val­la­va­lit­su­se toel ma­ja, mil­le ta on ni­me­ta­nud Päi­ke­se­ko­duks.
Möö­du­nud sü­gi­sel oli Ta­nel Tal­vel ka­vat­sus ehi­ta­da sin­na ENSV ajas­tu hoo­ne, kus ha­ka­ta hoid­ma ja näi­ta­ma va­na­teh­ni­kat ning va­nu jalg­rat­taid mat­ka­jai­le väl­ja lae­nu­ta­ma.
„Plaan ha­ka­ta va­nu jalg­rat­taid ka­su­tu­se­le võt­ma on jõus, kuid me ei tee siia ot­se­selt va­na­teh­ni­ka muu­seu­mit,“ üt­leb ta nüüd.
Ehi­tus­jär­gus hoo­ne te­hak­se küll OÜs Raamp­ro­jekt val­mi­nud alg­se pro­jek­ti jär­gi, kuid see tu­leb Ees­tis ai­nu­laad­ne – val­mis­ta­tak­se põ­hup­laa­ti­dest ja soo­jus­ta­tak­se va­na­pa­be­rist teh­tud puis­te­vil­la­ga. Ma­ja kimm­ka­tu­sel on päi­ke­se­pa­nee­lid.
„Oma ener­gia­va­ja­du­se too­dab hoo­ne tä­nu päi­ke­se­pa­nee­li­de­le ise. Ku­na need, kes on siin käi­nud, üt­le­vad, et siin on hea au­ra, ni­me­ta­si­me sel­le po­si­tiiv­se ener­gia­ga ma­jaks ja leid­si­me, et see on õi­ge koht, ku­hu tuua ini­me­si oma aku­sid laa­di­ma,“ rää­gib Ta­nel Tal­ve, kes soo­vib seal ava­da kes­ku­se, kus pak­ku­da eri­ne­vaid te­raa­piaid.

Eesti esi­mesi põhumaju
Voo­se Päi­ke­se­ko­du ehi­tab OÜ Ko­du Kuu­bis, kel­le­le see on esi­me­ne suu­rem põ­hup­laa­ti­dest hoo­ne. Se­ni ole­me tei­nud pea­mi­selt abi­hoo­neid, pan­nud kor­te­ri­tes­se he­li­tõk­keid, sõ­nab et­te­võt­te ju­ha­tu­se lii­ge Mik­ko Selg. Ko­du Kuu­bis tar­nib põ­hup­laa­te Tšeh­hist, mu­jal maail­mas on need ehi­tu­ses laialt le­vi­nud.
Ta­nel Tal­ve nä­gi põ­hup­laa­te es­ma­kord­selt Pär­nu­maal Või­lil­le­fes­ti­va­lil: „Ma ei ol­nud sel­li­sest ehi­tus­ma­ter­ja­list kuul­nud­ki. Vaa­ta­sin, kui­das se­da püü­ti leek­lam­bi­ga põ­le­ma pan­na, kuid see ei võt­nud tuld. Siis hak­kas mul hu­vi tek­ki­ma, ku­na olen ko­gu aeg soo­vi­nud ehi­ta­da või­ma­li­kult loo­dus­sõb­ra­lik­ku hoo­net.“
Möö­du­nud nä­da­lal Voo­sel kor­ral­da­tud õp­pe­päe­val de­monst­ree­ri­sid Ko­du Kuu­bis oma­ni­kud sa­mu­ti, kui tu­le­kin­del ja tu­gev on ehi­tu­ses ka­su­ta­tav põ­hup­laat. Põ­hup­laa­te too­de­tak­se ni­su­põ­hust, ku­na sel­les on teis­test vil­ja­dest roh­kem lig­nii­ni ehk pui­tu­nud osa ning plaat saab kõ­vem. Põ­hu­plaa­ti­dest ma­ja ehi­ta­mi­ne ei tu­le klas­si­ka­li­sest ma­jast oda­vam, küll aga on sel­le ülal­pi­da­mi­ne Mik­ko Sel­gi kin­ni­tu­sel oda­vam: „Kui ar­ves­ta­da ma­ja ka­su­li­kuks elueaks 70 aas­tat, tu­leb põ­hup­laa­ti­dest ma­ja ne­li kor­da oda­vam kui klas­si­ka­li­ne ma­ja. Küt­te­ku­lud on pal­ju väik­se­mad, ku­na põhk on kiu­li­ne ja pui­dust pa­re­ma soo­ja­pi­da­vu­se­ga.“
Ta­nel Tal­ve kii­dab, et põ­hup­laat on ka akus­ti­li­ses mõt­tes hea ma­ter­jal – põ­hup­laa­ti­dest suu­res ja tüh­jas ruu­mis ka­ja ei te­ki: „Kui ta­ha­me kont­ser­te kor­ral­da­da, on siin suu­re­pä­ra­ne saal.“

„Aku­de laa­di­mi­se“ kes­kus
Voo­se põ­hu­ma­ja vun­da­men­di ha­ka­ti ra­ja­ma mais, nüüd on sei­nad püs­ti ja ka­tus peal, va­ja on et­te pan­na uk­sed-ak­nad ja te­ha si­se­tööd. Hoo­nes­se tu­leb suu­rem saal, köö­gi­nurk ja tua­lett­ruu­mid. Ehi­tus­tööd peak­sid lõp­pe­ma ok­toob­ris. Ka­min jääb ra­ha­puu­du­sel esial­gu te­ge­ma­ta. PRIA toe­tas ehi­ta­mist Lea­der-prog­ram­mi kau­du 65 376 eu­rot, Ani­ja vald eral­das omao­sa­lu­se kat­teks 25 519 eu­rot.
Loo­dus­sõb­ra­li­ku hoo­ne ra­ja­mi­se käi­gus tek­kis Ta­nel Tal­vel idee luua sin­na koht, kus vas­ta­va ala spet­sia­lis­tid hak­ka­vad te­ge­ma muu­si­ka­te­raa­piat ning uneuu­rin­guid.
„Ku­na ma­ja too­dab ise ener­giat, siis miks mit­te tuua siia te­ge­vu­sed, mis an­na­vad ini­mes­te­le ener­giat,“ sõ­nab ta.
Voo­sel on käi­nud nii Muusikateraapia Keskuse kui Hea Une Kes­ku­se spet­sia­lis­tid, kel­le­ga Ta­nel Tal­ve plaa­nib ha­ka­ta te­ge­ma koos­tööd. Täp­ne kont­sept­sioon on veel väl­ja­töö­ta­mi­sel, kuid ta rõ­hu­tab, et kõik te­raa­piad, mi­da Voo­sel ha­ka­tak­se pak­ku­ma, on tea­dus­li­kult tões­ta­tud, mit­te üks­nes pend­li­kee­ru­ta­mi­ne. Une­uu­rin­gu­teks on ka­vas päi­ke­se­ko­du juur­de ehi­ta­da küm­me­kond mee­kär­je­ku­ju­list kaps­lit, kus une­häi­re­te­ga ini­me­ne saab vee­ta öö ning hom­mi­kul an­nab apa­raat tea­da, mil­li­ne oli une kva­li­teet, kas ini­me­ne va­jab ra­vi.
Päi­ke­se­ko­dus suu­res saa­lis hak­ka­vad toi­mu­ma loen­gud ning Ta­nel Tal­ve mõ­te on sel­leks kaa­sa­ta tä­na­päe­va tipp­teh­no­loo­gia: „Vi­deop­ro­jekt­sioo­ni­ga saab te­ha vä­ga eri­ne­vaid as­ju. Näi­teks tuua vir­tuaal­se puu ta­gant Fred Jüs­si esi­ne­ma. Mi­nu unis­tus­tes on mõ­te ka­su­ta­da vä­lis­lek­to­reid, te­ha nen­de loen­guid ot­seü­le­kan­ne­te­na. Kui saa­me siia val­gus­kaab­li­ga in­ter­ne­ti, võib kas või Aust­raa­lia pro­fes­sor oma ko­dus kän­gu­ru kõr­val seis­ta ja meie siin te­da kuu­la­ta.“
Et ini­me­sed ei jääks ai­nult ar­vu­ti et­te, an­tak­se nei­le pä­rast loen­guid jalg­rat­tad ja viiak­se Kõr­ve­maa loo­du­ses­se lii­ku­ma: „Et nad siit lah­ku­des pa­ka­tak­sid rõõ­must ja po­si­tiiv­sest ener­giast.“
Ta­nel Tal­ve loo­dab, et esi­me­sed te­ge­vu­sed al­ga­vad Päi­ke­se­ko­dus no­vemb­ris ning et sel­le kau­du saa­vad tu­le­vi­kus ko­ha­li­kud et­te­võt­li­kud ini­me­sed tööd ja lei­ba – kui Voo­sel hak­kab käi­ma roh­kem rah­vast, on va­ja neid ma­ju­ta­da ja toit­lus­ta­da. Sa­mu­ti mär­gib ta, et Päi­ke­se­ko­du on al­les suu­re töö al­gus.
„Kui see lä­heb käi­ma, hak­kab eda­sis­teks in­ves­tee­rin­gu­teks tek­ki­ma tu­lu,“ sõ­nab ta.
Suu­rem plaan on en­di­selt ehi­ta­da Voo­se­le mood­ne Ees­ti aja­loo ha­ri­dus­kes­kus, kus met­sa ja pui­du kau­du tut­vus­ta­taks tu­ris­ti­de­le Ees­ti aja­lu­gu: „ See idee on pai­gas ja sin­na ole­me teel.“

Eelmine artikkelDi­gi­Maa aval­dus­te esi­ta­mi­ne lõ­peb nel­ja­päe­val
Järgmine artikkelAni­ja ja Kuu­sa­lu vald osa­le­vad ühi­ses va­ne­ma­koo­li­tu­se prog­ram­mis