Märt­si­küü­di­ta­mi­se mä­les­tus­päev

51

Kol­ma­päe­val, 25. märt­sil möö­dus 72 aas­tat, kui li­gi 21 000 ini­mest Ees­tist küü­di­ta­ti Si­be­ris­se. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev ja val­la­va­nem Rii­vo Noor ning MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam juht An­ne Oruaas ase­ta­sid sel pu­hul pär­jad Keh­ra raud­tee­jaa­ma juu­res asu­va küü­di­ta­mi­sohv­ri­te mä­les­tus­ki­vi juur­de. Jaa­nus Ka­lev rää­kis, et Keh­ra jaa­mast saa­de­ti 1949. aas­ta märt­sis Si­be­ri poo­le 49 va­gu­nit 922 ini­me­se­ga. Ta mär­kis, et märt­si­küü­di­ta­mi­se käi­gus vii­di ko­du­dest sun­ni­vii­si­li­selt ära pea­mi­selt va­rem ar­re­tee­ri­tud mees­te pe­re­kon­na­liik­med ja ta­lu­rah­vast, et mur­da vas­tu­pa­nu kol­hoo­si­de loo­mi­se­le. Ees­tist küü­di­ta­tu­te hul­gas oli li­gi 6000 ku­ni 16aas­tast last, viis paa­ri­kuu­va­nust imi­kut ja 11 ku­ni aas­ta va­nust last. Küü­di­ta­mi­sohv­reid mee­nu­tas ka Har­ju-Jaa­ni ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaan Nu­ga. Ta lau­sus, et ka prae­gu, kui meie ter­vis­hoiu­süs­teem on üle­koor­ma­tud, ole­me sar­na­ses olu­kor­ras kui küü­di­ta­tud Si­be­ris, kui­gi meil on kõ­hud täis ja sel­le tõt­tu roh­kem jõu­du ka abi saa­ma­ta vas­tu pi­da­da: „Pea­mi­ne on, et igaüks, kes hoiab oma ni­na vii­ru­sest ee­mal, hoiab haig­la­voo­dis ko­ha mõ­ne mem­me või taa­di jaoks, kes saab ehk sel­le abi­ga veel kor­ra oma lap­se­lap­si nä­ha. See on pin­gu­ta­mist väärt.“ Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se Fa­ce­boo­ki-le­hel oli Keh­ra mä­les­tus­mi­nu­ti­test ot­seü­le­kan­ne. Lok­sal vii­sid kol­ma­päe­val kell 12 lin­na­pea Vär­ner Loots­mann ning abi­lin­na­pead Hil­le­ri Trei­salt ja And­res Kask­la ki­ri­ku­kel­la­de he­li­na saa­tel kal­mis­tul asu­va oku­pat­sioo­niohv­ri­te mä­les­tus­mär­gi juur­de pär­ja ja süü­ta­sid küün­lad. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ja­gas val­la vee­bi­le­hel Ini­mõi­gus­te Ins­ti­tuu­di loo­dud ins­tal­lat­sioo­ni, mil­le­ga mä­les­ta­tak­se küü­di­ta­-mi­sohv­reid.