TALVI ARUAAS: „Raasiku vallavalitsuse 21. detsembri 2015 otsused on õigustühised.”

1129

Raasiku vallavolikogu sotsiaal- ja noorsootöökomisjoni esimees TALVI ARUAAS ütles, et vallavalitsuse möödunud aasta viimasel istungil polnud koos hääletamiseks vajalikku kvoorumit.

Volikogu jaanuarikuu istungil võttis sõna Talvi Aruaas, kes jagas esmalt kõigile volikoguliikmetele koopiad dokumentidest ja selgitas, et osales 14. detsembril vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolekul – komisjoni ette toodi 5 avaldust, neist 4 otsustati rahuldada.
Ta jätkas, et helistas teisipäeval, 22. detsembril vallavalitsuse liikmele Sander Linikojale, et uurida, kas sotsiaaltoetuste maksmine on päevakorras: „Sain vastuseks, et istung toimus juba päev varem ning Sander Linikoja sellel ei osalenud. Ta soovitas mul pöörduda Uno Holmbergi poole, kes teatas, et ka tema ei osalenud istungil.”
Talvi Aruaas sõnas, et jäi ootama protokolli ning kui see 30. detsembril avalikustati, märkas, et Uno Holmberg oli märgitud osalejaks. Ta esitas arupärimise ning leidis hiljem valla kodulehelt parandatud protokolli, kuhu lisatud käsitsi märge, et Uno Holmberg osales elektrooniliselt ning kinnitas, et nõustus kõigi otsustega. Istungil osalesid abivallavanem Ardo Niinre vallavanema ülesannetes, Olev Rähni ning Uno Holmberg. Puudusid vallavanem Raivo Uukkivi, kes oli  puhkusel, ning Sander Linikoja.
Seejärel uuris Talvi Aruaas valla töökorralduslikke dokumente, et saada selgust, kuidas on seal reguleeritud elektrooniliselt osalemine – seda ta ei leidnud ning sõnas, et otsused on seetõttu õigustühised: „Kui on mõeldud, et elektrooniliselt osalemine tähendab e-postiga, peaks ta märkima puudujate reale ning nime järele sulgudesse märkima, et arvamused on saadetud e-postiga. Sellist märget esimesel protokollil polnud.”
Ta sõnas, et 2013. aasta detsembris maksis sotsiaalosakond valitud inimestele arveldusarvele 120 eurot: „Avaldusi ei pidanud esitama, keegi otsustas, et neile on tarvis maksta ühekordset toetust. 2014. aasta detsembris helistati sotsiaalosakonnast ja kutsuti kirjutama avaldust ühekordsele toetusele. Sekkusin sellesse tegevusse ega õnnestunud kõikidele maksta. Eirati kõiki määruseid ja eeskirju. Kas see on võrdne kohtlemine Raasiku valla moodi? Mul pole midagi elanike aitamise vastu, kuid toetusi tuleb maksta tegelikele abivajajatele, mitte osakonnatöötajate väljavalitutele.”
Abivallavanem Ardo Niinre vastas, et on võrrelnud vallavalitsuse kõiki tegemisi seadusandlusega, kuid ei leia, et vallavalitsus oleks mingi punkti vastu eksinud: „Otsustasime istungi toimumise, kuna Uno Holberg teatas vahetult enne istungit, et ei saa osaleda, küll aga oli nõus elektrooniliselt osalema ning kinnitas hiljem protokollis, et on nõus kõikide otsustega, mida vallavalitsuse istungil arutati ja vastu võeti.”
Ta rõhutas, et oli 21. detsember, vahetult enne jõululaupäeva: „Polnud muud võimalust täiendtoetuse maksmist arutada, muidu oleks jäänud meie abivajajatele see raha maksmata ning see oleks läinud riigile. Olime sel hetkel sundseisus ja mina kui vallavanema kohusetäitja võtsin sellise otsuse vastu.”
Talvi Aruaas märkis, et 21. detsembri otsused on õigustühised ning istung oleks tulnud lükata järgmisele päevale, kui oli teada, et kvoorumit kokku ei saa. Ardo Niinre vastas, et tema andmetel poleks kvoorumit ka siis olnud.
Volikoguliige Olavi Liivandi lausus, et ikka on olukordi, kus ei saa kvoorumit kokku, kuid tuleks teha selgeks, kas elektrooniline osalemine on seaduslik ning siis selle eeskirjadesse sisse viima.: “Järgmiseks vallavolikogu istungiks peaks vallavalitsus esitama eelnõu, millega reguleeritakse e-osalemine koosolekutel.”
Raivo Uukkivi ütles, et sotsiaaltoetuste jagamise küsimuse õiguspärasus on ilmselt revisjonikomisjoni teema: „Mis puudutab kvoorumit, siis kui vallavalitsuse liige on nõusolekut allkirjaga kinnitanud, ei tohiks probleemi olla. Samas meie põhimääruses pole seda ühemõtteliselt reguleeritud. Küll aga esitaksin mina volikoguliikmetele küsimuse, kas vallavalitsuse liikmed, kes on sellele kohalekoalitsiooni esindajatena määratud, tuleks äkki välja vahetada, kui nad ei suuda kohal käia niivõrd oluliste otsuste tegemiseks. Seda võiks volikogu arutada, mitte, kas euro läks õigesse kohta.”
Ivar Vilberg lisas, et on märganud protokolle vaadates puudujääke ning silma on jäänud, et ka varem on saadud napilt 3 osalejat kokku: „Vallavalitsuse istungilt on tihti puudujaid. Kahtlesin juba vallavalitsuse kinnitamise ajal, kas inimene suudab istungitel osaleda, kui ei suuda seda volikoguliikmena. Ei oska hinnata, kas Ardo Niinre ületas seekord oma tegevusega talle antud volitusi, kuid minu kogemus on, et ta on ette antud suuniseid ennegi eiranud. Toon näite spordist, kui võistkond läheb mängima ja on teada, et kuus meest saavad väljakule ja kui kuut koos ei ole, jääb mäng ära. Reeglid on sellised, kui vallavalitsuses kolme liiget kohal pole, jääb istung ära. Kahju küll, aga nii on olnud, tuleb peeglisse vaadata.”
Ardo Niinre soovis täpsustust, milliseid suuniseid on ta rikkunud. Ivar Vilberg vastas, et oli juhus, kui parima sportlase valimisel oli kirjas, mida komisjon otsustas, Ardo Niinre pidi selle vallavalitsuses ette kandma, kuid otsustas teha oma valiku: „Teine juhus oli, kui eelarve- ja majanduskomisjon otsustas, et ei vaheta välja sotsiaaltöötaja autot, vaid eelmise vallavanema oma kui kõige vanema. Vallavalitsuse puhkuse ajal, kui olid kohusetäitja, otsustati ikkagi sotsiaaltöötaja auto välja vahetada.”
Tiina Rühka märkis, et vallavalitsuse koosseis tundub olevat motivatsioonita ja tahteta 100 protsenti panustada: „Tundub, et kahekohaline motivatsioonipakett pole motiveeriv. See on meie mõttekoht – kui tahame toimivat valla­valitsust, peavad olema toimivad inimesed ning motivatsioon.”
Avo Möls lausus, et vallavalitsuse otsusega pole materiaalse kahju kannatajaid ega ebaõiglaselt kasusaajaid: „Protokollireegelid on rikutud, kuid kahjukannatajad puuduvad.” Annely Liiv vastas, et kahjukannataja on Raasiku vald, kelle raha on tuulde loobitud.
Talvi Aruaas lisas, et raha poleks läinud riigile tagasi, vaid jäänud valla järgmise aasta eelarvesse.
Tõnu Suurkuusk lausus, et on toime pandud jäme rikkumine: “Ei pea olema jurist või uurija, selge, et täiendused on protokolli tehtud tagantjärele.”
Revisjonikomisjoni esimees Aare Ets soovitas pöörduda küsimusega maavanema kui neutraalse instantsi poole, revisjonikomisjon saaks asja uurima hakata volikogu kontrollülesande alusel.
Vallasekretär Gunnar Nuuma ütles, et konsulteeris teiste juristidega, kellel pikaajalised kogemused kohalikes omavalitsustes, ning tegi nende soovituste järgi: „Tõesti on see valdkond praegu reguleerimata, kuigi pole põhjust, et e-koosolek saaks tänapäeval mitte toimida.Et inimest pole füüsiliselt kohal, ei tähenda, et koosolek jääks pidamata.”
Vallavanem   nõustus,  et  kvoo­rumit ei olnud: „Olen nõus, et küsime maavanema seisukohta. Seda, kas maksumaksja raha on raisatud, võib uurida revisjonikomisjon.”
Talvi Aruaas kinnitas, et ei kavatse teemat maha vaikida – ka siis, kui volikogult toetust ei saa, lähen teemaga edasi kui volikogu- ja revisjonikomisjoni liige.
Ardo Niinre kommenteeris Sõnumitoojale, et vormisiselt polnud istungi lähenemine kõige õigem, kuigi otsused olid konsensuslikud: “Sotsiaaltoetuste eraldamine oli summaliselt kui õiguslikult vastavuses Raasiku valla seadusandlusega.”
“Otsuse teeb vallavalitsus vastavalt seadusaktidele, komisjoni otsus on soovituslik. 27 peret või üksikisikut, kes on raskustes või igakuised toimetulekutoetuse taotlejad, said toetust riikliku toimetulekutoetuse ülejääkidest. Väide, et Raasiku valla raha on tuulde loobitud ja see oleks läinud uue aasta eelarvesse ei vasta tõele, kuna eelmise aasta lõpu seisuga ülejäägid ei kandu üle uue aasta eelarveaastasse,” ütles Ardo Niinre.

Eelmine artikkelAnija valla 2016. aasta eelarve kinnitatud
Järgmine artikkelKehra Snaipers alistas Tallinna hokimeeskonna