Tal­lin­na Rae­ko­ja plat­si jõu­lu­kuusk lei­ti Kuu­sa­lu val­last Väl­ja­jü­ri teelt

581
Foto Maris Matsi

Tal­lin­na Kesk­lin­na va­lit­sus tea­tas möö­du­nud nä­da­lal, et Rae­ko­ja plat­si­le va­li­ti paa­ri­küm­ne kan­di­daa­di seast jõu­lu­kuusk Kuu­sa­lu val­last.

Kuusk viiak­se Tal­lin­na nel­ja­päe­va, 18. no­vemb­ri hom­mi­kul Kiiu ja Sal­mis­tu va­hel asu­va Mäe­pea kü­la Väl­ja­jü­ri uu­s-a­ren­du­sest. Puu kas­vab kin­nis­tul, ku­hu po­le ela­mut pea­le ehi­ta­tud.

Kuu­sa­lu val­las Mäe­pea kü­las sir­gu­nud kuusk. Fo­to Ma­ris Mat­si

Kin­nis­tu oma­nik Dia­na Jõeäär rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kuusk asub krun­di pii­ril tee ää­res ja on hea li­gi­pääs: „Ost­si­me krun­di 2005. aas­tal ja ole­me se­da pi­de­valt hool­da­nud. See ük­sik kuusk hak­kas mõ­ni aas­ta ta­ga­si jõud­salt kas­va­ma, li­sas pik­kust ja ka­ha­rust. Vaa­ta­si­me, et on nii ke­na na­gu jõu­lu­kuusk ja so­biks Rae­ko­ja plat­si­le. Kui paar aas­tat ta­ga­si mär­ka­si­me Kesk­lin­na va­lit­su­se kuu­lu­tust jõu­lu­kuu­se ot­si­mi­se koh­ta, hoid­si­me tea­te igaks ju­huks al­les. Nüüd sü­gi­sel kir­ju­ta­sin, et meil on ilus kuusk, vars­ti võib mei­le et­te jää­da, aga ehk so­biks jõu­lu­puuks. Kui nel­ja­päe­val tul­lak­se hom­mi­kul kel­la 8.30-10 ajal kuus­ke ära vii­ma, tu­le­me lap­se­las­te­ga vaa­ta­ma. Ar­van, see võib ol­la ka ko­gu­kon­na jaoks olu­li­ne sünd­mus, kel hu­vi, võib tul­la sa­mu­ti vaa­ta­ma ja kuus­ke ära saat­ma.“

Kuusk on pe­re­nai­se hin­nan­gul ku­ni 15 meet­ri kõr­gu­ne. Kui va­na puu on, saab tea­da aas­ta­rin­gi­dest. Väl­ja­jü­ri tee aren­du­s-a­la oli va­rem met­sa­maa, tõe­näo­li­selt on puu ha­ka­nud sel­les ko­has ise kas­va­ma, kee­gi po­le is­tu­ta­nud, ar­vas oma­nik.

Eelmine artikkelAnija volikogu esimeheks valiti JAANUS KALEV
Järgmine artikkelPolitseiuudised