Suur­pea soo­vib ran­na­park­lat

1579

Val­la­va­lit­su­se­ga koh­tu­mi­sel olid kõ­ne all veel Suur­pea en­di­se sõ­ja­väe­lin­na­ku prob­lee­mid ja Pä­ris­pea Pu­rek­ka­ri tee.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se is­tung toi­mus es­ma­kord­selt kü­la­va­ne­ma ko­dus – Suur­pea kü­la­va­nem Tii­na Per­mi­nov ja Ur­mas Ida­vain võõ­rus­ta­sid val­la­va­lit­su­se liik­meid nel­ja­päe­va, 30. märt­si õh­tul Kaa­si­ku ta­lus.
Pä­rast val­la­va­lit­su­se is­tun­git oo­da­ti tal­lu Suur­pea kü­la rah­vast. Koh­tu­mi­se­le tu­li 16 kü­lae­la­nik­ku. Val­la­va­lit­su­se liik­me­test olid ko­hal val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ning And­res Pao­mees, Kau­po Par­ve ja Kris­ti Ve­te­maa. Osa­le­sid val­la­sek­re­tär Mai­re Link ja val­la aren­duss­pet­sia­list Tõ­nu Am­mus­saar.
Val­la­va­nem lau­sus oma mees­kon­da tut­vus­ta­des val­la­sek­re­tä­ri koh­ta, et te­ma­ta val­la­va­lit­sus is­tun­git pi­da­da ei to­hi, kui ta ko­hal ol­la ei saa, siis is­tung kat­kes­ta­tak­se.
Es­malt rää­kis val­la­va­nem Kuu­sa­lu val­last. Tu­lu­mak­su lae­kub val­laee­lar­ves­se häs­ti, Kuu­sa­lu vald on Har­ju­maa 5 rik­ka­ma val­la seas. Tei­ne suur tu­lual­li­kas on liiv ehk kae­van­dus­ta­su. Lii­va­kar­jää­re on val­las pal­ju, nüüd on val­la­va­lit­sus asu­nud nen­de ar­vu pii­ra­ma. Ole­ma­so­le­va­tes kar­jää­ri­des ja­gub lii­va 20 aas­taks.
Tä­na­vu on rõhk val­la­tee­de mus­ta kat­te al­la pa­ne­kul, li­sas ta. Pea­le Saun­ja ja Uu­ri tee­lõi­ku­de saab mus­ta kat­te Ju­min­da 4ki­lo­meet­ri­ne tee, sest kü­la pa­ni ra­had kok­ku, vald pa­neb juur­de 70 000 eu­rot. Te­gu on tee­de­ga, kus sõi­dab koo­li­buss.
Ur­mas Kirt­si kõ­ne­les pi­ke­malt veel Kuu­sal­lu Lau­lu­la­va kin­nis­tu­le plaa­ni­ta­vast pan­sio­naa­dist, käi­mas on ar­hi­tek­tuu­ri­li­ne kon­kurss, kopp peaks ehi­ta­mi­seks maas­se löö­da­ma 2018. aas­tal: „On kü­si­tud, kui era­ka­pi­tal hak­kab pan­sio­naa­ti ehi­ta­ma, kas siis val­le­la­ni­kel sin­na as­ja on. Kui las­teae­da­des mak­sa­me prae­gu 90 prot­sen­ti ku­lu­dest, lap­se­va­ne­mad li­sa­vad 10 prot­sen­ti, siis miks ei võiks tu­le­vi­kus ka va­nu­ri­te osas kal­ku­lee­ri­da, mil­li­ses ula­tu­ses võiks vald toe­ta­da ko­ha­mak­su ta­su­mist.“
Jut­tu tu­li hal­dus­re­for­mist. Val­la­va­nem kin­ni­tas, et te­ma aus­tab ki­hel­kond­lik­ku jao­tust. Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na val­las oleks 9300 ela­nik­ku, mis prae­gus­tes ar­vu­des ja ka pä­rast hal­dus­re­for­mi oleks suur vald. Re­for­mi­pall on käi­ma lü­ka­tud, ta­ga­ne­mis­teed ei ole, lau­sus ta. Sa­mas mär­kis,  kui jõu­kas saab ole­ma Lok­sa ja Kuu­sa­lu ühis­vald, et­te ei tea. Sõl­tub ka sel­lest, mis­su­gu­ne hak­kab ole­ma oma­va­lit­sus­te ra­has­ta­mis­mu­del.
Suur­pea rah­vas rää­kis, et vald võiks ai­da­ta kü­la lä­bi­va Lok­sa-Pä­ris­pea tee äär­de park­la ra­ja­mi­se­ga – soo­ja­del su­ve­päe­va­del sõi­da­vad Lok­sa ela­ni­kud au­to­de­ga Suur­pea ran­da uju­ma, teinekord on tee ääres ma­si­naid pal­ju, et lii­ni­bus­sid ja prü­gi­veoau­to ei ma­hu möö­da. Park­laks so­biv koht on ole­mas. And­res Pao­mees lau­sus, et Kol­ga-Aab­las lü­ka­ti teeäär­set ala laie­maks, au­to­sid par­gi­tak­se sin­na, sa­ma võiks te­ha Suur­peal. Val­la­va­nem nen­tis, et eel­kõi­ge on va­ja rah­vus­par­gi va­lit­se­ja nõu­so­le­kut.
Veel kur­de­ti, et Suur­pea ku­na­gi­se sõ­ja­väe­lin­na­ku en­di­ne aia­ma­ja­de ala on ko­le, ko­ris­ta­ma­ta. Ka teeb seal­se­te­le ela­ni­ke­le mu­ret as­jao­lu, et ka­na­li­sat­sioon on kor­rast ära.
Val­la­va­lit­su­se liik­med kom­men­tee­ri­sid, et on val­mis maao­ma­ni­ke­ga koos­tööd te­ge­ma, kui tu­lek­sid et­te­pa­ne­ku­te­ga val­la­maj­ja. Ka lu­ba­sid nad, et val­la jä­re­le­val­vea­met­nik kont­rol­lib lin­na­kus kõ­nea­lu­seid ob­jek­te.
Ju­tuks võe­ti ka Ka­sis­pea kü­la silt – kui tul­la Lok­salt Suur­pea poo­le, jõu­tak­se kor­raks Ka­sis­pea kü­la maa­de­le, kuid silt ek­si­tab, Ka­sis­pea elu­ma­jad asu­vad Lok­salt tei­sel pool. Pa­ku­ti, kui maan­tee­amet po­le nõus sil­ti ära võt­ma, pan­na kõr­va­le tei­ne silt vii­te­ga, et Suur­pea al­gab mõ­ne­sa­ja meet­ri pä­rast.
Kü­si­ti, kas vald võiks re­mon­ti­da Pä­ris­peal Pu­rek­ka­ri nee­me­le vii­vat teed, te­gu on Ees­ti põh­ja­pool­se­ma mais­maa­punk­ti­ga, see on Kuu­sa­lu val­la üks vi­siit­kaart. Val­la­va­nem lu­bas, et kruu­sa­teid hool­da­tak­se, ka Pu­rek­ka­ri teed kor­ras­ta­tak­se.
Uu­ri­ti veel, kas val­la­ma­jas ol­lak­se kuul­nud Pä­ris­pea pool­saa­re kü­la­de soo­vist saa­da kerg­liik­lus­teid. Ur­mas Kirt­si üt­les, et kuu­lis sel­lest hil­ju­ti Vii­nis­tul toi­mu­nud koh­tu­mi­sel, kuid kir­ja­li­kult ei ole et­te­pa­nek val­la­va­lit­su­se­le jõud­nud. Sa­mas ar­vas ta, kui pool­saa­re­le kerg­liik­lus­teid ra­ja­da, siis abi­ra­ha­de toel, es­malt tu­leks pan­na val­la aren­gu­ka­vas­se.

Eelmine artikkelKeh­ras tu­leb ret­ro­dis­ko
Järgmine artikkelAni­ja val­la­va­nem oli vä­li­seest­las­te kok­ku­tu­le­ku üks koor­di­naa­tor