Süda­me­kuud tä­his­ta­tak­se Ani­ja val­la juu­be­li­le pü­hen­da­tud orien­tee­ru­mis­män­gu­ga

1972
Orien­tee­ru­mis­män­gu kor­ral­da­ja MIH­KEL KUU­SE de­monst­ree­rib sel­fi te­ge­mist Keh­ra vee­tor­ni juu­res.

10.-28. ap­ril­li­ni saab ko­gu­da ja saa­ta orien­tee­ru­mis­män­gu siht­punk­ti­des teh­tud sel­fi­sid Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma e-post­kas­ti.

Sü­da­me­kuu raa­mes kes­tab Ani­ja ja Aeg­vii­du val­la ter­ri­too­riu­mil tu­le­va nä­da­la ree­de­ni ko­gu­pe­re orien­tee­ru­mis­mäng „Tun­ne Ani­ja val­da“. Val­lad on jao­ta­tud kol­meks piir­kon­naks: Loo­de-Ani­ja ehk Keh­ra ja sel­le ümb­rus, Ida-Ani­ja ehk Aeg­vii­du ja sel­le ümb­rus ning Lõu­na-Ani­ja ehk Ala­ve­re ja sel­le ümb­rus. Igas piir­kon­nas on 12 siht­punk­ti, mil­lest vä­he­malt 8 juu­res tu­leb män­gus osa­võt­jail te­ha nu­ti­sead­me­ga sel­fi ning saa­ta need Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma mei­li­le, et osa­le­da au­hin­na­loo­sis. Pik­va kü­las asu­va Pi­ka­ves­ki tam­me juu­res en­dast pil­di te­ge­mi­ne an­nab boo­nus­punk­ti. Sel­fi­sid võib te­ha ük­si, koos sõb­ra või pe­re­ga. Eral­di au­hind on kõi­ge suu­re­ma­le punk­ti­ko­gu­ja­le ehk sel­le­le, kes lä­bib män­gu ajal kõi­ge roh­kem siht­punk­te. Eriau­hind loo­si­tak­se ka sot­siaal­mee­dias­se tee­ma­vii­de­te­ga sel­fi­de pos­ti­ta­ja­te va­hel. Pil­did tu­leb ära saa­ta hil­je­malt 28. ap­ril­lil.

Rah­vas õue!
Orien­tee­ru­mis­män­gu kor­ral­da­ja, Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma te­gev­juht Mih­kel Kuu­se rää­kis, et pi­da­sid abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja ja mit­mel aas­tal sü­da­me­kuu et­te­võt­mi­si kor­ral­da­nud He­li­na Lill­soo­ga nõu, mi­da tä­na­vu­sel sü­da­me­kuul oma ini­mes­te­le pak­ku­da ning jõud­sid mõt­te­ni te­ha orien­tee­ru­mis­mäng, mis tooks ini­me­sed ko­dust väl­ja. Män­gu üle­se­hi­tu­se osas and­sid nõu ka Ind­rek Lill­soo ja Pi­ret Ur­met.
„Ja­ga­sin piir­kon­na kol­meks ja hak­ka­sin siht­punk­te mää­ra­ma. Suur osa on aja­loo­li­se väär­tu­se­ga – need on mä­les­tus­sam­bad ja olu­li­sed ehi­ti­sed, kuid on ka bus­si­pea­tu­si ja liik­lus­mär­ke. Pi­da­sin va­ja­li­kuks, et suu­rem osa asuk­sid kes­kus­te lä­he­dal, et ini­mes­tel oleks üld­se mo­ti­vat­sioon ha­ka­ta neid ot­si­ma. Kart­sin, et mäng ei saa hoo­gu sis­se, kui pil­dis­ta­mis­ko­had olek­sid kee­ru­lis­tes ja ras­kes­ti li­gi­pää­se­ta­va­tes koh­ta­des,“ ju­tus­tas Mih­kel Kuu­se.
Ta kin­ni­tas, et pal­ju ot­si­mis­vae­va ei ole, kaar­di abil on kõik ko­had ker­ges­ti lei­ta­vad. Pil­did siht­mär­ki­dest ja asu­koh­ta­de kaar­did on Spor­di­maail­ma ko­du­le­hel ja Fa­ce­boo­ki le­hel, kaar­ti­de väl­jap­rin­te saab Keh­ra spor­di­hoo­nest.
Kui­gi ena­mik siht­koh­ti on sel­li­seid, ku­hu pää­seks li­gi ka au­to­ga, on orien­tee­ru­mis­män­gu ju­hen­dis, et ka­su­ta­da võib kõi­ki „kon­di­moo­to­ri“ jõul töö­ta­vaid lii­ku­mis­vii­se – ja­lu­ta­da, joos­ta, sõi­ta rat­ta­ga. Au­to-, bus­si- või ron­git­rans­por­ti on lu­ba­tud ka­su­ta­da vaid tei­se piir­kon­da – näi­teks Keh­rast Aeg­vii­tu või Ala­ver­re – punk­ti­ja­hi­le min­nes.
„See jääb igaü­he en­da sü­da­me­tun­nis­tu­se­le, spet­siaal­selt kont­rol­li­ma ei hak­ka. Aga kui sel­gub, et kee­gi lä­bis kõik punk­tid au­to­ga, siis te­ma pil­did au­hin­na­loo­si ei lä­he,“ sõ­nas kor­ral­da­ja.

Iga ini­me­ne on olu­li­ne
Kui orien­tee­ru­mis­mäng eel­mi­se nä­da­la es­mas­päe­val väl­ja kuu­lu­ta­ti, te­ki­tas see ko­he ele­vust. Sot­siaal­mee­dias kom­men­tee­ri­ti – oo­da­tak­se ju­ba töö­päe­va lõp­pu, et orien­tee­ru­ma min­na. Ka esi­me­sed sel­fid saa­de­ti Spor­di­maail­ma­le eel­mi­sel nä­da­lal – esi­me­ne, kes lä­bis Keh­ras 8 siht­punk­ti ja te­gi nen­de taus­tal en­dast pil­ti, oli keh­ra­la­ne Tar­mo Tii­de­maa.
Pi­ret Ur­met ri­pu­tas pü­ha­päe­val sot­siaal­mee­dias­se sel­fid 12 siht­punk­tist Aeg­vii­dus, mil­le pil­dis­ta­mi­seks lä­bis jalg­rat­ta­ga 40 ki­lo­meet­rit. Mih­kel Kuu­se aval­das loo­tust, et ka tei­sed lä­he­vad Ani­ja val­last män­gu raa­mes Aeg­vii­du­ga tut­vu­ma ning Aeg­vii­du ela­ni­kud tu­le­vad oma­kor­da prae­gu veel naa­ber­val­da: „Saat­sin män­gu koh­ta in­fo ka Aeg­vii­du koo­li ja las­teae­da, loo­dan, et in­fo le­vib.“
Ees­mär­ki, kui pal­ju võiks orien­tee­ru­mis­män­gus ol­la osa­le­jaid, ei ole Mih­kel Kuu­se sead­nud. Üt­les, et tun­neb rõõ­mu igast ini­me­sest, kes lä­heb tä­nu sel­le­le õue oma ko­du­kan­ti avas­ta­ma.
Küll aga sõl­tub osa­le­ja­te ar­vust orien­tee­ru­mis­män­gu au­hin­na­fon­di suu­rus. Rah­vas­ti­ku ter­vi­se aren­gu­ka­va 2009-2020 fon­dist saa­di sü­da­me­kuu lä­bi­vii­mi­seks 300 eu­rot. Ka Spor­di­maailm pa­neb väl­ja au­hin­du. Kui osa­le­jaid on pal­ju, kü­si­tak­se spon­sor­lust ko­ha­li­kelt et­te­võ­te­telt. Au­hin­nad hoi­tak­se män­gu lõ­pu­ni sa­la­du­ses, kuid need on kor­ral­da­ja kin­ni­tu­sel sü­da­me­kuu­ga so­bi­vad. Au­hin­na­loo­sist on ka­vas te­ha Fa­ce­boo­ki kau­du ot­seü­le­kan­ne.