Streigivad kõik Ida-Harju koolid ja mõned lasteaiad

1245

Aruküla põhikooli kollektiiv esitab nõudmisi ka vallavalitsusele ja oma juhtkonnale ning kavatseb steigihommikul tulla plakatitega õue.

Vastavalt seadusele peavad töötajad streigist teatama oma tööandjale, kohalikule omavalitsusele ning ka ettevõtte juhile vähemalt kaks nädalat ette.
Tööandja on kohustatud massiteabevahendite kaudu teavitama streigist üldsust. Toetus- või hoiatusstreigist tuleb omavalitsusele teada anda vähemalt kolm päeva ette.

Anija, Kuusalu ja Raasiku vallavalitsused on saanud nõutud ajaks streigiteated kõigilt oma koolidelt.

Anija vallas lasteasutused ei streigi, Raasiku vallas streigivad nii koolid kui lasteaiad, Kuusalu vallas ei olnud Kolga lasteaia kollektiiv lehe trükkimineku ajaks veel otsust langetanud. Streigis ei osale ükski Ida-Harju huvialakool.

Streikivad pedagoogid on tööajal kohal, kuid ei tööta. Koolide-lasteaedade juhid ei streigi.

Kõigis teadetes on streigi põhjuseks märgitud asjaolu, et vabariigi valitsuse, kohalike omavalitsusliitude ja Eesti Haridustöötajate Liidu vahelised palgaläbirääkimised ei ole andnud õpetajate töötasu alammäära osas 2012. aastaks soovitud tulemusi ning riikliku lepitaja 13. veebruari 2012 otsusega töörahu kohustus ei kehti.

Üldhariduskoolide õpetajate nõuded on enamvähem samad – soovitakse tänavu kõrgharidusega õpetajate töötasu alammäära tõstmist 20 protsendi võrra, klassijuhatajate töötasu tõsta vähemalt 25 protsenti, kehtestada alates 1. septembrist õppetundide arvuks nädalas18, liitklassides 16 ning ületunnitöö eest maksta rahalist hüvitist. Ka on nõudmisi seoses õpetajate atesteerimisega.

Lasteaedade õpetajad toetavad nõudmisi, et puhkus oleks 42 päeva asemel võrdselt koolide kolleegidega 56 kalendripäeva.   

Anija vald
Anija vallas streigivad Kehra gümnaasiumi 50 ja Alavere põhikooli 15 õpetajat ühe päeva, 7. märtsil.

Eelmisel nädalal saatis vallavanem Tiit Tammaru koolidele kirja, milles palus teatada, kuidas on reguleeritud streigist osavõtjate tööaeg ja õpilaste tegevused õpetajate puudumisel. Esmaspäeval kinnitas vallajuht Sõnumitoojale, et talle pole seni teada antud, kellega koolides streigi teemal rääkida ning mingeid kohtumisi toimunud pole.

„Koolibuss sõidab, lapsed peavad koolis saama süüa. Püüame organiseerida, et noortekeskuste ja Ida-Harju Koostöökoja töötajad käivad sel päeval koolides,“ rääkis ta.

Kuusalu vald
Kuusalu keskkooli 46 õpetajat streigivad kahel päeval, 7. ja 8. märtsil, Vihasoo lasteaia-algkooli 13 pedagoogi 7. märtsil.

Kuusalu lasteaia Jussike 28 ja Kolga keskkooli 15 õpetajat teevad 7. märtsil toetusstreigi.

Kuusalu vallavalitsus kutsus allasutuste juhid selle nädala esmaspäeval vallamajja streigi asjus aru pidama.

Vallavanem Urmas Kirtsi: „Vallavalitsuse sõnum oli lühike, kõik asutused peavad olema avatud. Palume võimalusel lapsevanematel lapsed koju jätta, aga kel pole võimalik, peab saama saata lapse kooli või lasteaeda. Kohale tulnud lapsi tuleb ka toitlustada.“

Koolid ja lasteaiad teavitavad streigist lapsevanemaid. Esialgne seisukoht oli vallavalitsusel, et õpilastebussid jäävad sõitma, kuid see võib muutuda, kui selgub, et lapsed jäetakse koju.

Kuusalu keskkooli direktor Vello Sats: „E-kooli pannakse teade ja ka kooli kodulehele. Soovime 1. märtsiks tagasisidet, kui palju lapsi kooli tuleb. Siis otsustame edasi, kuidas nende aega sisustame. Õppetööd koolis ei toimu, on õpetajate otsustada, kuidas nad õppekava täidavad ja kas annavad koduseid töid.“

Kuusalu lasteaednikud ja Vihasoo kollektiiv tahavad, et koolieelsete lasteasutuste töötasu makstaks riigieelarvest. 

Raasiku vald
Raasiku vallas osalevad streigis kõik kolm põhikooli ja lasteaiad.

Aruküla põhikoolis on 7.-9. märtsini kolmepäevane streik. Streigist võtavad osa kõik 21 õpetajat. Ka Pikavere lasteaed-algkool streigib kolm päeva, streigis osaleb 12 õpetajat. Raasiku põhikooli 15 pedagoogi streigivad ühel päeval, 7. märtsil.

Aruküla kooli õpetajatel on eraldi nõudmised ka kohalikule omavalitsusele ja kooli direktorile. Vallavalitsuselt nõutakse, et valla palgal olevate erialaspetsialistide palgamäärasid tõstetakse 12 protsenti ning allasutuste palgamäärad võrdsustataks riiklike palgamääradega. Kooli direktorilt nõuavad nad koolisiseselt õpetajate õppetundide normkoormuse võrdsustamist.

Aruküla õpetajad on esitanud vallavalitsusele ka loataotluse avaliku ürituse korraldamiseks. Streigi esimesel päeval, 7. märtsil kella 8.15-8.45 soovivad nad teha koolimaja juures plakatitega piketi, kella 10.30-11 liiguvad plakatitega raudteejaama, et sõita Tallinnasse Toompeale meeleavaldusele. 

Aruküla lasteaias on ühepäevane streik 7. märtsil, Raasiku lasteaed teeb samal päeval ühepäevase toetusstreigi, milles osaleb 13 inimest. Aruküla lasteaia direktor Karin Reiska ütles, nende õpetajad soovivad vallalt, et palga alammäärad oleksid võrdsustatud vabariigi valitsuse kehtestatud alammääradega ning ka lasteaedade õpetajate puhkus oleks praeguse 42 päeva asemel 56 päeva. Lapsi streigipäeval tema sõnul vastu võtta ei soovita, sellisel juhil ei ole streigil mõtet.
 
Loksa linn
Loksa abilinnapea Hilleri Treisalt saatis Sõnumitooja küsimusele tavapärase vastuse: „Loksa linna puudutavaid teemasid kajastame Loksa kandi ajalehes Loksa Elu.“

Õpetajatelt sai toimetus teada, et Loksa gümnaasium on streigiteate edastanud, 7. ja 8. märtsil streigivad kõik õpetajad, välja arvatud üks.

Loksa lasteaed toetab streiki, kuid töötab tavapäraselt.


Haridus- ja teadusministri nõuniku ANDRES KAARMANNI KOMMENTAAR

„Streikida saavad vaid selle töötüli osapooled ehk siis üldhariduskoolide õpetajad oma tööandjate vastu. Munitsipaalkoolis on tööandja omavalitsus, riigikoolis ministeerium. Lasteaedade töötajatel, kutsekoolide õpetajatel või meditsiinitöötajatel oma nõudmisi ei ole ja nemad saavad korraldada vaid toetusstreike, toetamaks õpetajate nõudmisi.

Ei ole mõeldav, et asutuse uksed suletakse ja lapsi sisse ei lasta. Võimalike ebameeldivate tagajärgede eest vastutab kooli pidaja ning asutuse juht peab streigi või toetusstreigi korral lapsevanemaid teavitama, kuidas on korraldatud asutuse töö, õpilastransport või toitlustamine. Vaatamata sellele, et õppe- ja kasvatustöö on streigi ajal häiritud, peab kooli pidaja tagama laste järelevalve ja turvalisuse. Probleemide korral vastutab ikkagi kooli pidaja.

Vastavalt kollektiivse töötüli lahendamise seadusele streigi aja eest palka ei maksta.“