Spordiuudised

303

Ees­ti ra­tas­too­li­kur­lin­gu koon­dis, mil­le koos­sei­sus män­gib ka Pä­ris­pea sport­la­ne Ain Vil­lau, tõu­sis maail­ma ede­ta­be­lis 13. ko­ha­le. Tõus 8 ko­ha võr­ra saa­di tä­nu või­du­le maail­ma­meist­ri­võist­lus­te kva­li­fi­kat­sioo­ni­tur­nii­ril möö­du­nud sü­gi­sel ja edu­ka­le esi­ne­mi­se­le märt­sis Šoti­maal toi­mu­nud MMil. Kol­me aas­ta pä­rast toi­mu­va­te­le pa­rao­lüm­pia­män­gu­de­le Pe­kin­gis pää­seb 12 kõi­ge roh­kem kva­li­fi­kat­sioo­ni­punk­te tee­ni­nud võist­kon­da. MMil saa­dud 8. ko­ha­ga ta­gas Ees­ti võist­kond pää­su ka järg­mi­se aas­ta MMi­le. Ra­tas­too­li­kur­lin­gut män­gi­tak­se se­ga­võist­kon­da­des, jääl lii­gu­tak­se ra­tas­too­lis ja ki­vid saa­de­tak­se tee­le spet­siaal­se­te kep­pi­de­ga.

16. veeb­rua­ril Vil­jan­dis toi­mu­nud ker­ge­jõus­ti­ku­ve­te­ra­ni­de Mul­gi­me­he ras­kus­hei­te ja kuu­li­tõu­ke si­se­võist­lus­tel või­tis Jaak Tur­ro Raa­si­ku val­last M65 va­nu­sek­las­si. Te­ma ras­kus­hei­te tu­le­mus oli 9,08 ki­log­ram­mi ning kuul len­das 14.37 meet­rit.

22. veeb­rua­ril toi­mu­nud Tal­lin­na lah­ti­sed meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus või­tis mees­te kau­gus­hüp­pe Sö­ren Jõõ­ras Kuu­sa­lu Spo­dik­lu­bist tu­le­mu­se­ga 6.72 meet­rit. Te­ma klu­bi­kaas­la­ne Kaur Taal jook­sis 1500 meet­rit aja­ga 4.32,08 mi­nu­tit, mis an­dis 10. ko­ha.

Ees­ti Kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel alis­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per pü­ha­päe­val, 24. märt­sil võõr­sil toi­mu­nud ta­sa­vä­gi­ses män­gus HC Tal­li­na 27:26 (11:13) ning kind­lus­tas sel­le­ga ot­se­pää­su pool­fi­naa­li. Kaspar Lees viskas Kehra parimana 8 väravat. B-va­he­tur­nii­ril sai Aru­kü­la/Au­den­tes nel­jan­da või­du jär­jest, kui 20. märt­sil alis­ta­ti ko­du­saa­lis HC Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ker 32:29 (17:14). Rauno Kopli viskas Aruküla/Audentese kasuks 8, Martin Kalvet 6 väravat. A-va­he­tur­nii­ril on nüüd Põl­va Ser­vi­til ja Keh­ral võrd­selt 31 punk­ti. B-va­he­tur­nii­ril on Aru­kü­la/Au­den­tes 12 punk­ti­ga Vil­jan­di HC (15 punk­ti) jä­rel tei­ne ehk ül­dar­ves­tu­ses 6. ko­hal. Playoff män­gu­de­le meist­ri­tiit­li eest pää­seb 6 mees­kon­da. Vaheturniiride lõpuni jääb veel kaks mänguvooru. Sel nä­da­lal pee­tak­se 19. voo­ru män­gud, Keh­ra koh­tub Põl­va Coo­pi­ga, Aru­kü­la/Au­den­tes Vil­jan­di HC­ga.

Raa­si­ku FC Jo­ker alus­tas hooae­ga Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te II lii­ga lõu­na-lää­ne piir­kon­nas või­du­ga. Lau­päe­val, 23. märt­sil alis­ta­ti ko­du­väl­ja­kul Põh­ja-Sa­ka­la mees­kond 3:1. Raa­si­ku män­gi­jaist lõi kaks vä­ra­vat män­giv pea­tree­ner And­re Il­ves, ühe Mark­ko Ku­du. Järg­mi­se män­gu peab Jo­ker pü­ha­päe­val, 31. märt­sil Pär­nus seal­se JK Vap­rus II mees­kon­na vas­tu.
KÜL­LI KOP­PEL­MAA

Eelmine artikkelROMAN SVI­RI­DOV saa­vu­tas West-Vi­ru Ope­nil 2. ko­ha
Järgmine artikkelMäng on väikese inimese töö