Spor­dip­ree­miad Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­da

196
Kuu­sa­lu koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­jad SER­GO TREU­FELD, MA­RIA TREI ja IL­VARD EE­RIK­SOO. Foto Maris Matsi

Har­ju­maa Spor­di­lii­du tra­dit­sioo­ni­li­ne spor­diaas­tat kok­ku­võt­tev tä­nuü­ri­tus toi­mus 8. ap­ril­lil Tal­lin­nas Len­nu­sa­da­mas. Spor­dip­ree­miad an­ti üle nii 2021. kui 2020. aas­ta maa­kon­na pa­ri­ma­te­le sport­las­te­le, spor­di­te­gi­ja­te­le ja tree­ne­ri­te­le. Ka­he vii­ma­se spor­diaas­ta tun­nus­tu­sü­ri­tus oli ko­roo­na­pan­dee­mia tõt­tu se­ni kor­ral­da­ma­ta ning kõi­gis ka­te­goo­ria­tes spor­dip­ree­miaid väl­ja ei an­tud.

Ani­ja val­la spor­dip­ree­mia­te saa­jad IND­REK LILL­SOO, JÜ­RI VOOD­LA ja RII­VO NOOR. Foto Maris Matsi

Elu­tööp­ree­mia JÜ­RI VOOD­LA­LE
Spor­dip­ree­mia „Meie tee­juht, meie õpe­ta­ja“ 2020 päl­vis suu­sa­ta­ja ja rah­vas­por­di eden­da­ja Jü­ri Vood­la Ani­ja val­last. Au­hin­na an­dis üle 2019. aas­tal tee­ju­hiks valitud Ka­rin Mu­ru.
Jü­ri Vood­la on Tal­lin­na suu­sa- ja rat­ta­ma­ra­to­ni pi­kaa­ja­li­ne pea­kor­ral­da­ja ning esi­me­se maas­ti­ku­rat­ta­ma­ra­to­ni kor­ral­da­ja Ees­tis. Ta on Kõr­ve­maa ter­vi­se­ra­da­de ja Pre­si­den­di ra­ja taas­ta­ja. Ma­ra­to­ni­de kor­ral­da­mi­se kõr­valt on Jü­ri Vood­la ra­ja­nud ja hool­da­nud suu­sa- ja mat­ka­ra­du Aeg­vii­du kan­dis üle 20 aas­ta. Va­ba­rii­gi Pre­si­den­di ot­su­se­ga an­ti tal­le Val­ge­tä­he V klas­si tee­ne­te­märk.

Jü­ri Vood­la on võit­nud NSV Lii­du meist­ri­võist­lus­tel Dü­na­mo koon­di­ses kul­la 1971. aas­tal 70 km mees­kon­na­võist­lu­ses ja 1972. aas­tal 4×10 km tea­te­sõi­dus, 1972 ol­nud 30 km ja 1973 70 km dis­tant­sil neljas.

2021. aas­ta tee­ju­hi pree­mia sai võrk­pal­lit­ree­ner Rai­go Tat­rik Kii­li val­last. Pree­mia an­dis üle eel­ne­va aas­ta elu­tööp­ree­mia saa­ja Jü­ri Vood­la.

Kuu­sa­lu koo­li ala­või­dud koo­lis­por­dis
Koo­li­de­va­he­li­ses kesk­koo­li­de ja güm­naa­siu­mi­de ar­ves­tu­ses an­ti 2021. aas­tal väl­ja pree­miad kol­me spor­dia­la pa­ri­ma­te­le. Kuu­sa­lu kesk­kool või­tis ka­hel alal – jalg­pall ja ker­ge­jõus­tik. Koo­li tun­nus­tu­se võt­tis vas­tu ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Ser­go Treu­feld. Kol­man­dal alal ehk murd­maa­jook­sus oli pa­rim Jü­ri güm­naa­sium.

Põ­hi­koo­li­de ar­ves­tu­ses või­tis Haab­nee­me kool murd­ma­jook­sus ja ker­ge­jõus­ti­kus. Laag­ri kool oli pa­rim jalg­pal­lis.

2020. aas­tal tun­nus­ta­ti nel­ja spor­dia­la pa­ri­maid. Kuu­sa­lu kesk­kool oli pa­rim mur­dmaa­jook­sus. Tun­nus­tu­se võt­sid vas­tu ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­jad Ma­ria Trei ja Ser­go Treu­feld. Kii­li güm­naa­sium oli pa­rim võrk­pal­lis, Ta­ba­sa­lu ühis­güm­naa­sium jalg­pal­lis ja Jü­ri güm­naa­sium ker­ge­jõus­ti­kus.

Põ­hi­koo­li­de ar­ves­tu­ses olid pa­ri­mad Peet­ri las­teaed-põ­hi­kool võrk­pal­lis ja ker­ge­jõus­ti­kus, Haab­nee­me kool murd­maa­jook­sus ning Laag­ri kool jalg­pal­lis.

Koo­li­de­va­he­li­se komp­lek­sar­ves­tu­se pree­miat ka­he vii­ma­se aas­ta koh­ta väl­ja ei an­tud.

Pa­rim ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja – Il­vard Ee­rik­soo
Pa­ri­ma ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja tiit­li 2021. aas­tal päl­vis Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpe­ta­ja Il­vard Ee­rik­soo, kel­le tun­nus­ta­mi­sel too­di esi­le edu­kat pe­da­goo­gi­list tööd õpi­las­te­ga ning sõb­ra­lik­ku suh­tu­mist kol­lee­gi­des­se. Isik­li­ku ees­ku­ju­ga ja ees­mär­gi­le pü­hen­da­tud te­ge­vu­se­ga on ta suut­nud na­ka­ta­da oma õpi­la­si vai­mus­tu­se­ga spor­ti­mi­se vas­tu. Il­vard Ee­rik­soo õpi­la­sed on võit­nud eri­ne­va­te spor­dia­la­de me­da­leid ja ka­ri­kaid ning ol­nud edu­kad va­ba­riik­li­kel võist­lus­tel.

2020. aas­ta pa­ri­ma ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja tiit­li sai Ja­ni­ka Loos Pal­dis­ki ühis­güm­naa­siu­mist.

Pa­rim spor­diü­ri­tus 2020 – Pre­si­den­di matk
Te­gu on rah­vas­por­diü­ri­tu­se­ga, mil­le al­gus­punkt asub Aeg­vii­du raud­tee­jaa­mas ja lä­bi­des Ne­li­jär­ve Puh­ke­kes­ku­se lõ­peb Jä­ne­da mõi­sas. Mat­kal on või­ma­lik osa­le­da kas suu­sa­ta­des, jalg­si või jalg­rat­ta­ga. Li­saks üri­tu­se kauaaeg­se­le pat­roo­ni­le pre­si­dent Ar­nold Rüüt­li­le on vii­mas­tel aas­ta­tel mat­ka­ra­ja lä­bi­nud ka mat­ka prae­gu­ne pat­roon pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid.
Pre­si­den­di mat­ka kor­ral­dab MTÜ Spor­dik­lu­bi Pre­si­den­di­ra­da, tun­nus­tu­se võt­tis vas­tu MTÜ ju­ha­tu­se lii­ge ja Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor.

2021. aas­ta pa­rim spor­di­üri­tus on Ko­se Triat­lon, mis on jär­je­pi­de­valt toi­mu­nud ala­tes 1988. aas­tast. Vii­mas­tel aas­ta­tel on Ko­se Triat­lon kuu­lu­nud ka Ees­ti Triat­lo­ni­lii­du ka­ri­ka­võist­lus­te sar­ja.

Ko­ha­li­ku spor­die­lu eden­da­ja – IND­REK LILL­SOO
Har­ju­maa ko­ha­li­ku spor­di­e­lu eden­da­jaks 2021. aas­tal ti­tu­lee­ri­ti Keh­ra Kä­si­pal­lik­lu­bi noor­tet­ree­ner ja Orien­tee­ru­misk­lu­bi Põr­gu­põh­ja juht Ind­rek Lill­soo. Te­ma koh­ta too­di väl­ja, et nii na­gu Ees­ti ei saa lä­bi Lä­ti­ta, ei saa Keh­ra lin­na spor­di­hu­vi­li­sed lä­bi il­ma Ind­rek Lill­soo­ta. Põ­li­se keh­ra­ka­na tea­tak­se te­da kui ko­ha­li­ku spor­die­lu eest­ve­da­jat – ol­gu siis ak­tiiv­se spor­di­lem­be­li­se koo­li­poi­si­na, Keh­ra Kä­si­pal­lik­lu­bi män­gi­ja ja tree­ne­ri­na, või Orien­tee­ru­misk­lu­bi Põr­gu­põh­ja asu­ta­ja ning ak­tiiv­se ju­hi­na.

Ind­rek Lill­sood on au­ta­sus­ta­tud Har­ju­maa Ter­vi­se­nõu­ko­gu tun­nus­tu­se­ga, pär­ja­tud tiit­li­te­ga kui Ani­ja val­la aas­ta noor­soo­töö te­gi­ja ja Ani­ja val­la aas­ta spor­di­te­gi­ja.

Parim naissportlane SANNA AASLAV-KAASIK ja tema treenerist isa UKU AASLAV-KAASIK. Foto Maris Matsi

Pa­rim naiss­port­la­ne SAN­NA AAS­LAV-KAA­SIK
2021. aas­ta pa­rim naiss­port­la­ne on San­na Aas­lav-Kaa­sik Ka­ha­la kü­last. Tal­lin­na Vee­mo­tok­lu­bi alt võist­lev San­na Aas­lav-Kaa­sik saa­vu­tas 2021. aas­tal vee­mo­tos­por­di maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel esi­me­se ko­ha F-125 paa­dik­las­sis. San­na Aas­lav-Kaa­sik oli tul­nud tun­nus­tu­sü­ri­tu­se­le koos oma tree­ne­rist isa Uku Aas­lav-Kaa­si­ku­ga. San­na Aas­lav-Kaa­sik ja Uku Aas­lav-Kaa­sik päl­vi­sid ka 2021. aas­ta Kuu­sa­lu val­la spor­dip­ree­mia.

Pa­ri­ma meess­port­la­se tiit­li sai uju­ja Ar­min Evert Lel­le Viim­si Veek­lu­bist.

Pa­rim noor­tet­ree­ner 2020 tiit­li päl­vis võrk­pal­lit­ree­ner El­len Liik ning 2021. aas­ta pa­ri­ma noor­tet­ree­ne­ri tii­tel an­ti Ta­ba­sa­lu Jalg­pal­lik­lu­bi tree­ner Mar­tin Tše­go­da­je­vi­le.

Har­ju­maa pa­rim spor­dik­lu­bi 2020. aas­tal oli MTÜ Spor­dik­lu­bi Mar­tin Rei­mi Jalg­pal­li­kool, tun­nus­tus an­ti üle k­lu­bi ju­hi­le Mar­tin Rei­mi­le. Pa­ri­maks spor­dik­lu­biks 2021. aas­tal ni­me­ta­ti

MTÜ Korv­pal­lik­lu­bi Viim­si, pree­mia võt­tis vas­tu klu­bi juht Ta­nel Ei­nas­te.

Pa­ri­ma spor­di­baa­si tun­nus­tu­se 2021. aas­tal päl­vis Kei­la Ter­vi­se­kes­kus, mis on te­gut­se­nud üle 20 aas­ta ja pak­ku­nud lii­ku­mis­tee­nust Kei­la lin­na ja naa­ber­val­da­de ela­ni­ke­le. Pree­mia an­ti üle kes­ku­se ju­ha­ta­ja To­ni Mei­je­li­le.

Sport­li­kum pe­re­kond Har­ju­maal 2021. aas­tal oli pe­re­kond Põld­re Rae val­last. 2020. aas­ta kõi­ge sport­li­ku­ma pe­re tiit­li sai pe­re­kond Ato­nen.

Pree­miad and­sid üle Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee asep­re­si­dent Too­mas Tõ­ni­se, HO­Li ju­ha­tu­se esi­mees And­rus Um­bo­ja, Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju­maa eks­pertg­ru­pi koor­di­naa­tor Ruth Jü­ri­sa­lu ning Har­ju­maa Spor­di­lii­du ju­ha­tu­se esi­mees Jü­ri Paa­vel ja peas­pet­sia­list Rein Sup­pi.

Eelmine artikkelAni­ja val­la aas­ta et­te­võ­te VANA WAKSAL sul­geb uk­sed
Järgmine artikkelSal­mis­tu sa­da­ma ope­raa­to­riks kan­di­dee­ri­vad ne­li fir­mat