Spor­di­kes­kus­te töö ko­roo­nak­rii­si ajal

275
MIHKEL KUUSE.

Seo­ses üle­rii­gi­li­se erio­lu­kor­ra väl­ja­kuu­lu­ta­mi­se­ga su­le­ti val­la- ja lin­na­va­lit­sus­te kor­ral­du­sel spor­di­kes­ku­sed ja lõ­pe­ta­ti spor­dit­ree­nin­gud. Sõ­nu­mi­too­ja uu­ris, mi­da prae­gu spor­di­kes­kus­tes te­hak­se või ei teh­ta.

Keh­ra ja Aeg­vii­du spor­di­kes­ku­sed
Ani­ja val­la spor­di­hoo­ned on su­le­tud, sa­mu­ti Keh­ra staa­dion. „Uk­sed on kin­ni esial­gu 1. mai­ni, kuid ilm­selt se­da täh­tae­ga pi­ken­da­tak­se,“ sõ­nas Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma te­gev­juht Mih­kel Kuu­se.

Spor­di­hoo­ne­te töö­ta­jad olid kaks nä­da­lat kor­ra­li­sel puh­ku­sel, en­ne ja pä­rast se­da on nad ko­dus, kuid saa­vad kesk­mist töö­ta­su. Mih­kel Kuu­se on ol­nud tööl ning ka­van­dab sport­lik­ke te­ge­vu­si, mi­da on või­ma­lik rah­va­le erio­lu­kor­ra ajal pak­ku­da. 20. ap­ril­list al­gas mai lõ­pu­ni kes­tev võist­lus „Keh­ra ter­vi­se­ra­ja chal­len­ge“.“ Osa­le­jad saa­vad va­li­da Keh­ra ter­vi­se­ra­jal kol­me eri pik­ku­se rin­gi va­hel, ka igaü­he ni­me­ta­tud kol­mel sõb­ral tu­leb lä­bi­da sa­ma ring. Nen­de va­hel, kes saa­da­vad tu­le­mu­sed Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma­le e-kir­ja­ga või sot­siaal­mee­dia ka­na­li­te kau­du, loo­si­tak­se väl­ja Ani­ja val­la lo­go­ga kruu­sid.

Kuu­sa­lu spor­di­kes­kus
Kuu­sa­lu spor­di­kes­kus ja staa­dion on su­le­tud ning vas­ta­valt val­la­va­lit­su­se käsk­kir­ja­le on ma­jan­da­mis­ku­lud vii­dud mi­ni­maal­seks.

Spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kad­ri Ida­vai­nu sõ­nul on see­tõt­tu ven­ti­lat­sioon ja kü­te ma­ha kee­ra­tud, ma­ja on ja­he ning ena­mik töö­ta­jaid jää­nud ko­ju. Teh­tud on paar hä­da­pä­rast pi­si­re­mon­ti, suu­re­maid re­mon­di- ega ko­ris­tus­töid po­le se­ni et­te võe­tud.

„Kaks nä­da­lat en­ne spor­di­kes­ku­se taa­sa­va­mist hak­ka­me te­ge­ma suur­pu­has­tust. Li­gi poo­led me töö­ta­ja­test on ka ea poo­lest ris­ki­rüh­mas, ei ole tur­va­li­ne neid prae­gu töö­le kut­su­da,“ rää­kis ta.

Uju­las on ve­si suu­res bas­sei­nis, väi­ke­sed bas­sei­nid on tüh­jad. Ju­ha­ta­ja üt­les, et suurt bas­sei­ni ei soo­vi­ta­ta tüh­jaks las­ta, sest pi­ke­mat ae­ga tüh­jalt seis­mi­ne võib kah­jus­ta­da bas­sei­nip­laa­ti­de sei­nas pü­si­mist. Bas­sei­ni peab ter­vi­se­kait­se nõue­te jär­gi hool­da­mi­seks tüh­jen­da­ma kord aas­tas, kuid siis on see tü­hi vaid paar päe­va, vee ta­ga­si lask­mi­ne ja üles­soo­jen­da­mi­ne kes­tab üle nä­da­la.

Kad­ri Ida­vain li­sas, et mai kes­kel ha­ka­tak­se Lea­deri toe­tu­se­ abil re­no­vee­ri­ma korv­pal­lip­lat­si, konst­rukt­sioo­nid võe­ti re­mon­di oo­tel ma­ha sü­gi­sel.

Aru­kü­la ja Raa­si­ku spor­di­kes­ku­sed
Raasiku valla spordihooned on suletud, staadionid on avatud iga päev kell 9-19. Spordihoonete töötajad hoiavad silma peal, et staadioneil ei kogunetaks ning inimesed viibiksid ja spordiksid seal kuni kahe kaupa või oma pere liikmetega. Raasiku Valla Spordi juht Kadri Kesküla ütles, et teravdatud valve on staadioneil õhtul kella viiest seitsmeni. Raasiku Valla Spordi kõik töötajad on ka eriolukorra ajal tööl.

„Tööd meil jätkub. Hooldame spordihoonete ümbrust ja staadioneid. Arukülas oleme endale tööd juurde võtnud, hakanud heakorratöid tegema ka väljaspool neid alasid. Raasiku staadionil läheks isegi lisatööjõudu vaja. Kuna meil on olemas vajalik tehnika, võtsime enda kanda ka Aruküla ja Raasiku koolide heakorratööd, muru niitmise ja trimmerdamise, mida vallavalitsus on seni tellinud mõnelt ettevõtjalt,“ rääkis Kadri Kesküla.

Lok­sa spor­di­kes­kus
Lok­sa spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Ai­ve Mõt­tus lau­sus, et ka Lok­sal on spor­di­kes­kus su­le­tud, suu­re bas­sei­ni vee tem­pe­ra­tuur on ma­ha kee­ra­tud, põh­ja pu­has­ta­tak­se bas­sei­ni­ro­bo­ti­ga. Rüh­mat­ree­nin­gud on pea­ta­tud, MTÜ Spor­dik­lu­bi Suu­sa­vä­gi sport­la­sed tree­ni­vad in­di­vi­duaal­selt.

Ai­ve Mõt­tus: „Ole­me tei­nud re­mon­ti du­ši­ruu­mi­des. Spor­di­kes­ku­ses töö­tav nais­kond võ­tab Nõm­me lin­nao­sa met­sas suu­sa­ra­jalt ma­ha võ­sa.“
Spor­di­kes­ku­se hal­du­sa­las on ka lin­na staa­dion, mil­le­le li­gi­pääs pii­ra­ti lin­ti­de­ga. Ka me­re ää­res paik­ne­vad jalg­pal­li ja võrk­pal­li väl­ja­kuid ei to­hi ka­su­ta­da ega sin­na ko­gu­ne­da, kui­gi mõnikord on seal noor­te­selts­kon­da­de­ga ol­nud prob­lee­me.

Eelmine artikkelKriisiaja investeeringutest
Järgmine artikkelSal­mis­tu ran­naa­la hak­kab hal­da­ma OÜ Sal­mis­tu Sa­dam