Sood­la kan­di kü­lae­la­ni­ke soov – suur­tük­ki­del peak­sid ole­ma sum­mu­tid

33
Soodla harjutusvälja kaart

Tei­si­päe­val, 25. juu­lil Ani­ja val­las Pil­la­pa­lu kü­las asu­vas Kõr­ve­maa Mat­ka- ja Spor­di­kes­ku­ses toi­mu­nud rah­va­koo­so­le­kul oli osa­le­jaid pool­sa­da, ena­mik neist üm­ber­kaud­se­te kü­la­de ela­ni­kud. In­fot ja­ga­sid Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor, val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev, val­la ar­hi­tekt In­ga Vai­nu ning aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa.

Val­la­va­nem te­gi üle­vaa­te kait­se­mi­nis­tee­riu­mi esin­da­ja­te­ga pee­tud lä­bi­rää­ki­mis­test seo­ses Sood­la har­ju­tus­väl­ja eri­pla­nee­rin­gu­ga. Lu­ba­tud on, et har­ju­tus­väl­ja lõu­na­piir lü­ka­tak­se Sood­la vee­hoid­la põh­ja­kal­da poo­le, lõu­na­kal­las jääks ava­tuks, sa­mu­ti või­ma­lus su­pel­da. Ka on nõus­tu­tud, et har­ju­tus­väl­ja ja kesk­po­lü­goo­ni va­he­le jää­va­le laien­da­tud ohua­la­le jäe­tak­se te­ge­ma­ta ühen­dus­tee ha­ru, mis oleks lä­bi­nud Jus­si nõm­me. Suu­sa- ja mat­ka­ra­jad jääk­sid sa­maks, üle har­ju­tus­väl­ja ja kesk­po­lü­goo­ni ühen­da­mi­seks pla­nee­ri­ta­va­te tee­de te­hak­se sil­lad. Mi­nis­tee­riu­mi­ga on kõ­nel­dud ka kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­sest Kõr­ve­maast Sood­la­ni ning Här­ma­ko­su tee re­mon­dist ja seal­se kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mi­sest.

Val­la­va­nem rää­kis, et Ani­ja vald on val­mis osa­le­ma Kõr­ve­maast Sood­la­ni kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ses omao­sa­lu­se­ga, kuid põ­hi­ra­has­ta­ja peaks ole­ma nii pro­jek­tee­ri­mi­se kui ka ehi­tu­se osas Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus. Omao­sa­lu­se­na võiks ka­su­ta­da viie aas­ta jook­sul Ani­ja val­la­le rii­gilt eral­da­tud ta­lu­vus­ta­sust ko­gu­ne­nud 140 000 eu­rot, sel­lest osa võiks ka­su­ta­da pro­jek­tee­ri­mis­ku­lu­de omao­sa­lu­seks ning vald kor­ral­daks han­ked. Edas­pi­di võiks ta­lu­vus­ta­su, mis loo­de­ta­vas­ti suu­re­neb, ol­la ehi­ta­mi­sel val­la omao­sa­lus. Kor­ra­li­ku as­fal­tee­ri­tud kerg­liik­lus­tee ki­lo­mee­ter mak­sab val­la­va­ne­ma sõ­nul um­bes 200 000 eu­rot. Sood­sam oleks ehi­ta­da kerg­liik­lus­tee sta­bi­li­see­ri­tud kat­te­ga, mit­te kat­ta as­fal­di­ga.

Kü­la­de ela­ni­kud olid se­da meelt, et kerg­liik­lus­tee võiks kul­ge­da ku­ni Ani­ja mõi­sa­ni. Val­la­ju­hid lu­ba­sid sel­le tee­ma­ga eda­si te­ge­le­da.

Vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev kü­sis ela­ni­kelt sei­su­koh­ta, kas suu­na­ta rii­gilt saa­dud ta­lu­vus­ta­su li­gi 140 000 eu­rot kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks või koh­tu­ku­lu­deks, ku­na MTÜ Sood­la Kait­seks soo­vib ka­su­ta­da ad­vo­kaa­di­bü­roo abi, et vaid­lus­ta­da erip­la­nee­rin­gu­ga seo­tud ot­su­seid ja toi­min­guid ning pa­lub sel­leks val­lalt ra­ha­list toe­tust. Ena­mik koo­so­le­ku­lis­test olid ar­va­mu­sel, et pi­gem te­ha in­ves­tee­rin­guid, mis jää­vad, kui ku­lu­ta­da ra­ha koh­tu­vaid­lus­teks.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor: „Sel­list sum­mat ei saa koh­tu­ku­lu­deks eral­da­da val­la­vo­li­ko­gu nõu­so­le­ku­ta. Es­malt soo­vi­si­me tea­da ko­gu­kon­na seis­koh­ta, elanikud ee­lis­ta­sid kerg­liik­lus­teed.“

Kõi­ge pi­ke­malt rää­gi­ti koo­s­o­le­kul lask­mis­har­ju­tus­tel tek­ki­vast mü­rast, mis häi­rib üm­ber­kaud­se­te kü­la­de ela­nik­ke. Soo­vi­tak­se, et ära tu­leks kee­la­ta öi­sed lask­mis­har­ju­tu­sed ja ka suur­tük­ki­dest lask­mi­ne nä­da­la­va­he­tus­tel. Mü­ra­ri­kas­test lask­mis­test peaks tea­vi­ta­ma ko­ha­lik­ke ela­nik­ke va­ra­kult.

Üks olu­li­ne et­te­pa­nek on, et sin­na kan­ti pai­gal­da­ta­va­te­le suur­te­le suur­tük­ki­de­le oleks mü­ra sum­mu­ta­mi­seks ehi­ta­tud lask­mis­pe­sad ning lii­kur­suur­tü­kid va­rus­ta­tud sum­mu­ti­te­ga.

Rau­do­ja ela­nik, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Trii­nu Al­li­pe­re rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la­va­lit­su­se et­te­pa­nek oli va­li­da kü­la­de­le kü­la­va­ne­mad, kes olek­sid ot­se­sed kon­tak­ti­si­kud val­la­ma­ja töö­ta­ja­te­le ja ka rii­gi esin­da­ja­te­le: „Aru­te­lu käi­gus jõud­si­me kok­ku­lep­pe­le, et prob­lee­mid üle­ta­vad kü­la­de pii­re ning ole­ma­so­lev MTÜ Sood­last Kõr­ve­ni tu­leks taas el­lu ära­ta­da. Ju­ha­tus­se võiks va­li­da igast kü­last esin­da­ja, kes oleks kon­tak­ti­sik, ko­guks kü­la­ela­ni­ke mei­liaad­res­sid ja edas­taks in­fot. Ju­ha­tus oleks kui kü­lae­sin­da­ja­te ko­gu. Loo­da­me lei­da ini­me­sed, kes olek­sid val­mis võt­ma ae­ga ja pa­nus­ta­ma kü­lae­la­ni­ke in­fo­va­he­tus­se.“

Ta li­sas, kõ­ne all oli ka see, et rii­gilt val­la­le maks­tav ta­lu­vus­ta­su peaks NA­TO suur­tük­ki­de har­ju­tus­väl­ja kõr­val ole­ma olu­li­selt suu­rem ning ee­lis­ta­da in­ves­tee­rin­gu­te te­ge­mist tee­des­se, sest need jää­vad: „Loo­da­me ko­ha­li­ke maao­ma­ni­ke mõist­va­le suh­tu­mi­se­le, et kerg­liik­lus­teed saaks teh­tud. Lu­ba­si­me val­la­va­lit­sust sel­les osas ai­da­ta ning rää­ki­da ka ise ini­mes­te­ga, kel­le maalt võiks kerg­liik­lus­tee üle min­na. Pa­lu­si­me koo­so­le­kul osa­le­nu­tel kõi­gil öel­da oma ar­va­mus Sood­la har­ju­tus­väl­ja tee­mal. Ül­di­ne sei­su­koht oli, et võit­le­me ühi­selt piir­kon­na ela­ni­ke ela­mis­tin­gi­mus­te säi­li­ta­mi­se eest, kü­si­me õig­last kom­pen­sat­sioo­ni ning olu­li­ne on, et oma­va­hel ei riid­le, ole­me üks­meel­sed. Tun­nus­ta­ti val­la­va­ne­mat, et on pi­da­nud lä­bi­rää­ki­mi­si ja saa­vu­ta­nud komp­ro­mis­se.“

Eelmine artikkelAru­kü­la Hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind di­rek­to­ri kon­kurss
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Hoo­le­la aiast saab värs­keid kar­tu­leid, pee­te ja por­gan­deid