Soo­me suur­saa­dik osa­les Muuk­sis mä­les­tu­sü­ri­tu­sel

1481
Põh­ja­tä­he mä­les­tus­mär­gi ees: kolonelleitnant ANT­TI HAU­VA­LA, HIND­REK PII­BER vabadusvõitlejate liidust, soo­me­poiss ED­GAR SI­NI­SA­LU, Soo­me suur­saa­dik KIRS­TI NA­RI­NEN, soo­me­poi­sid AR­TUR ROO­PA­LU, LEM­BIT KA­SE­LAAN ja JAA­NUS JA­HI­LO, kind­ralleit­nant TI­MO KI­VI­NEN, Pee­ter KI­VI­MÄE ja KA­LE­VI RÖNNQ­VIST. Foto Peep Pillak

Lau­päe­val, 16. sep­temb­ril ko­gu­ne­sid kel­la 13ks Kuu­sa­lu val­da Muuk­si lin­na­mäe­le Põh­ja­tä­he mä­les­tus­mär­gi juur­de soo­me­poi­sid ja soo­me­pois­te le­sed, Ees­ti Soo­me­pois­te Pä­ri­mu­sü­hin­gu ja Ees­ti Va­ba­dus­võit­le­ja­te Lii­du liik­med. Osa­le­sid Soo­me suur­saa­dik Ees­tis Kirs­ti Na­ri­nen koos abi­kaa­sa­ga, Soo­me kait­se­väe staa­bi­ülem, kind­ralleit­nant Ti­mo Ki­vi­nen, Soo­me suursaatkonna uus kaitsea­tašee Ees­tis, kolonelleitnant An­tti Hauva­la ja en­di­ne atašee Jus­si Vou­ti­lai­nen.

Mä­les­tu­sü­ri­tus oli pü­hen­da­tud Soo­me Va­ba­rii­gi 100., soo­me­pois­te ta­ga­si­tu­le­ku ning Pil­ka ja Pu­past­ve­re la­hin­gu 73. aas­ta­päe­va­le.

Mä­les­tus­mär­gi ja­la­mi­le pan­di pär­jad. Pä­rast tse­re­moo­niat toi­mus Soo­me­pois­te Pä­ri­mu­s­ü­hin­gu ju­hi Pee­ter Ki­vi­mäe juu­res Ku­pu kü­las Nä­kial­li­kal tra­dit­sioo­ni­li­ne rööv­lip­rae ehk ros­vo­pais­ti söö­mi­ne – kor­ral­das taas Fin­nai­ri en­di­ne len­nub­ri­gaa­di juht Ka­le­vi Rönnq­vist.

Pee­ter Ki­vi­mäe: „See­kord­ne mä­les­tu­sü­ri­tus oli va­ra­se­ma­test rah­va­roh­kem, osa­le­jaid oli üle sa­ja. Soo­me­pois­se tu­li ko­ha­le 6.“

Eelmine artikkelVoli­ko­gu rei­si­ki­ri
Järgmine artikkelKeh­ra kliinikus ham­ba­ra­vi­hü­vi­tist ei saa