Sõnu­mi­too­jat on väl­ja an­tud 25 aas­tat

550

Ida-Har­ju nä­da­la­le­he Sõ­nu­mi­too­ja esi­me­ne num­ber il­mus 26. ok­toob­ril 1994.

On möö­du­nud enam kui 25 aas­tat sel­lest, kui Ani­ja, Kuu­sa­lu, Lok­sa ja Raa­si­ku val­la ning Keh­ra ja Lok­sa lin­na vo­li­ko­gud ot­sus­ta­sid moo­dus­ta­da ASi Sõ­nu­mi­too­ja ja ha­ka­ta ühes­koos väl­ja and­ma sa­ma­ni­me­list aja­leh­te. Et­te­võ­te, mil­lest hil­jem sai osaü­hing, loo­di su­vel 1994 ning al­ga­sid et­te­val­mis­tu­sed toi­me­tu­se moo­dus­ta­mi­seks. Oma aja­le­he asu­ta­mi­se idee­le tu­li Kuu­sa­lu too­kord­ne abi­val­la­va­nem Ma­dis Me­ri­voo 1994. aas­ta al­gu­ses. Üm­ber­kaud­se­te oma­va­lit­sus­te juh­ti­de­ga hak­kas lä­bi­rää­ki­mi­si pi­da­ma Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si.

Pea­toi­me­ta­ja ja esial­gu ka ai­nus aja­kir­ja­nik on ame­tis tä­ni­ni. Kül­jen­das Vii­ve Abel, te­da ai­tas Kuu­sa­lu val­la too­kord­ne pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Peep Abel, ku­na kül­jen­dusp­rog­ramm osu­tus ae­ga­jalt vä­ga kee­ru­kaks.

Omaet­te toi­me­tu­se­ruu­mi esial­gu ei ol­nud, esi­me­ne le­he­num­ber val­mis Abe­li­te ko­dus Kiiu kor­ter­ma­jas. Kor­rek­tuu­ri ai­tas esi­me­se­le Sõ­nu­mi­too­ja­le te­ha Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si – aja­le­he asu­ta­mi­se eest­ve­da­ja, akt­sia­selt­si ja osaü­hin­gu esi­me­ne ju­ha­tu­se esi­mees. Te­ma kir­ju­tas ka uue le­he esi­kaa­ne­loo.

Pil­te te­gi En­no Ti­ker­pa­lu, kel­lest sai toi­me­tu­se fo­tog­raaf veeb­rua­rist 1995. Ta oli ka toi­me­tu­se au­to­juht, sõi­tis koos aja­kir­ja­ni­ku­ga ko­gu piir­kon­nas rin­gi, viis kord nä­da­las ki­le­de­le mon­tee­ri­tud le­he­ma­ke­ti Koht­la-Jär­ve­le trü­ki­kot­ta Trü­kis ja tu­li aja­le­he­pak­ki­de­ga ta­ga­si. Sõ­nu­mi­too­ja hak­kas ko­he il­mu­ma nä­da­la­le­he­na, il­mu­mis­päev on ol­nud kol­ma­päev.
Aja­leh­te ai­ta­sid le­vi­ta­da val­la­va­ne­mad-lin­na­pead. Ani­ja val­la­va­nem Tõ­nis Vä­li, Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, Lok­sa val­la­va­nem And­res All­mä­gi, Raa­si­ku val­la­va­nem Toi­vo Veen­re, Keh­ra lin­na­pea Jü­ri Lill­soo ja Lok­sa lin­na­pea And­res Kask­la kor­ral­da­sid 25 aas­tat ta­ga­si aja­le­he laia­li­ve­du, sa­ge­li olid nad ise ot­se­kui pos­til­jo­nid, sõit­sid le­he­pak­ki­de­ga möö­da kü­la­sid ja poo­de.

Märt­sis 1995 asus kor­rek­to­ri ja sek­re­tä­ri­na ame­tis­se Vii­vi Vunk. Ees­ti Pos­ti kau­du al­gas aja­le­he le­vi­ta­mi­ne juu­list 1995. Kui es­malt oli Sõ­nu­mi­too­ja hind 1 kroon, siis 1995. aas­ta lõ­puks ju­ba 3.20. Veeb­rua­ris 1996 tu­li töö­le tei­ne aja­kir­ja­nik Kül­li Kop­pel­maa, kes sa­mu­ti on ame­tis tä­ni­ni. Toi­me­tu­ses töö­ta­vad veel kül­jen­da­ja Mikk Tamm, kor­rek­tor Ma­ria Lep­maa, vee­bi­toi­me­ta­ja Ma­ris Mat­si, sek­re­tär-kuu­lu­tus­te vas­tu­võt­ja La­na Toom­vap.

Ala­tes tei­se le­he­numb­ri kok­ku­pa­ne­kust on Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tus töö­ta­nud Kuu­sa­lu val­la­ma­ja alu­mi­sel kor­ru­sel Tal­lin­na pool­ses ot­sas asu­nud ruu­mi­des, mis olid omaet­te sis­se­pää­su­ga. Le­he­toi­me­tus on sel­lest ajast ol­nud Kiiu mõi­sas, vaid hoo­ne ka­pi­taal­re­mon­di pe­rioo­dil, aas­ta­tel 2016-2018, tu­li töö­ta­da Kuu­sa­lus. Toi­me­tu­se võt­tis siis oma ka­tu­se al­la Kuu­sa­lu te­has ehk Kart Per­fo­man­ce Trai­lers.

Prae­gu paik­neb Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tus re­mon­di­tud Kiiu mõi­sa tei­sel kor­ru­sel. Aja­le­he kok­ku­pa­nek ja kül­jen­da­mi­ne toi­mub es­mas­päe­vi­ti, siis käib toi­me­tu­ses töö ku­ni sü­daöö­ni. Sõ­nu­mi­too­jat trü­ki­tak­se Tal­lin­nas trü­ki­ko­jas Prin­tall.

Ju­ba aas­taid on Sõ­nu­mi­too­ja oma­ni­kud Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku vald. Lok­sa linn loo­bus po­lii­ti­lis­tel põh­jus­tel, Lok­sa vald lii­tus Kuu­sa­lu val­la­ga ja Keh­ra linn Ani­ja val­la­ga. Oma­ni­ke esin­da­jad on vas­ta­valt sea­du­se­le Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor, Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ja Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp.

Eelmine artikkelLähe­neb ehi­tis­re­gist­ri and­me­te kor­ras­ta­mi­se täh­taeg
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Ha­ri­du­se Tu­gi­kes­ku­se ruu­mid on val­mis