Sõit­jad on võt­nud uued kiir­lii­nid Lok­salt ja Kuu­sa­lust ak­tiiv­selt ka­su­tus­se

710
Bus­si­lii­ni 158 mars­ruut ta­va­lii­ni­na. Kui kiir­buss saa­bub Tal­lin­nast Kuu­sal­lu, sõi­dab ta­va­lii­nil eda­si es­malt Kii­du, sealt Valk­la-Sal­mis­tu-Ri­hu­mä­gi-Kuu­sa­lu. Kui buss 158 sõi­dab kiir­lii­ni­na Kuu­sa­lust Tal­lin­na, sõi­dab eel­ne­valt Sal­mis­tu rin­gi teist­pi­di – Ri­hu­mä­gi-Sal­mis­tu-Valk­la-Kiiu-Kuu­sa­lu.

„Au­gus­tis ava­tud kiir­lii­ni­del on ha­ka­tud jär­jest enam sõit­ma ja nä­ha on, et nen­de käi­ku­pa­nek oli hea ot­sus,“ üt­leb Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­ja Kad­ri Kroo­ni.

Au­gust oli veel puh­kus­te kuu, sep­temb­ri­ga näeb te­ma sõ­nul ju­ba täp­se­malt, kui­das nii Tal­lin­nas tööl käi­vad sõit­jad kui ka koo­liõ­pi­la­sed hak­ka­vad kiir­bus­se ka­su­ta­ma. Po­si­tiiv­ne on ka see, et ta­va­bus­si­des saa­vad nüüd sõit­jad paremini is­tu­ma, en­ne pi­did paljud tip­pae­ga­del püs­ti seis­ma.

Kiir­lii­nil 157 sõi­da­vad bus­sid Lok­salt ot­se Tal­lin­na ja ta­ga­si ning Kol­ka, Kuu­sal­lu ja Kii­du sis­se ei põi­ka. Ka sõi­da­vad lii­ni 157 bus­sid Lok­salt lä­bi Ka­sis­pea Võ­su­le ja Käs­mu ning ta­ga­si, see osa mars­ruu­dist lä­bi­tak­se ta­va­lii­ni­na.

Bus­si­lii­nil 158 sõi­du­ta­tak­se rei­si­jad Kuu­sa­lust ot­se Tal­lin­na ja ta­ga­si, sa­mad bus­sid sõi­da­vad ta­va­lii­ni­na ka Kuu­sa­lust Sal­mis­tu­le ja ta­ga­si. Sal­mis­tu rin­gil on pea­tus ka Kiius – buss num­ber 158 tu­leb Sal­mis­tult Valk­la kau­du, pea­tub Kiius töö­ko­ja juu­res ja sõi­dab Kuu­sal­lu, sealt eda­si suun­dub kiir­lii­ni­na pea­lin­na. Tal­lin­nast Kuu­sal­lu saa­bu­nud kiir­liin sõi­dab Sal­mis­tu­le teist­pi­di – es­malt suun­dub Kiiu poo­le, pea­tub töö­ko­ja vas­tas asu­vas pea­tu­ses ja sealt eda­si Valk­la-Sal­mis­tu-Ri­hu­mäe-Kuu­sa­lu.

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se and­me­tel oli au­gus­tis lii­ni­del num­ber 157 kesk­mi­selt 9 ja lii­nil 158 kesk­mi­selt 5 si­se­ne­jat veoot­sa koh­ta. Kõi­ge po­pu­laar­se­mad olid lii­nil 157 Lok­salt kell 6.20 ning Tal­lin­nast kell 17.25 ja 20.20 väl­ju­nud bus­sid. Võ­sult sõi­tis sel lii­nil paar ini­mest päe­vas.

Lii­nil 158 sõi­de­ti kõi­ge enam kell 16 Tal­lin­nast väl­ju­nud bus­si­ga. Sel­le lii­ni po­pu­laar­se­mad pea­tu­sed olid Kuu­sa­lu ja Sal­mis­tu, mis oli sõit­ja­te ar­vu poo­lest tei­sel ko­hal ko­gu maa­kon­nas.

Kiiu ini­me­sed ei ole kiir­lii­ne veel ak­tiiv­selt ka­su­ta­ma ha­ka­nud. Ühist­rans­por­di­kes­ku­ses ar­va­tak­se, et Kiiu ini­mes­tes te­ki­tab se­ga­dust, mis­su­gu­sed bus­sid kee­ra­vad ale­vik­ku sis­se ja mil­lis­te pea­tus on endise töökoja juures.

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­di­rek­tor And­rus Ni­lisk rää­kis, et seo­ses uu­te lii­ni­de­ga on pa­lu­tud Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­sel ra­ja­da mõ­ned uued bus­si­pea­tu­sed, kuid se­ni po­le neid teh­tud: „Ole­me saat­nud val­la­va­lit­su­se­le kir­ja ja oo­ta­me bus­si­pea­tus­te ehi­ta­mi­se koh­ta vas­tust. Ok­toob­ri al­gu­ses ot­sus­ta­me sel­le jär­gi, kui­das me nen­de lii­ni­de­ga jät­ka­me. Olu­li­ne on pea­tus­te ra­ja­mi­sel ka liik­lu­so­hu­tus, et bus­sid ei te­ki­taks ma­nööv­ri­te te­ge­mi­sel ega pea­tu­mi­sel liik­lu­soht­lik­ke olu­kor­di.“

Lii­ni­bus­si­de nõu­de­pea­tu­sed pa­lu­tak­se väl­ja ehi­ta­da Ka­sis­peal, Vi­ha­soos, Sal­mis­tul. Nõu­de­pea­tu­se mär­gi­ga on Kuu­sa­lu val­las tä­his­ta­ma­ta veel paar­küm­mend koh­ta, mis kan­tud riik­li­kus­se ühist­rans­por­di­re­gist­ris­se. Tä­his­ta­ma­ta bus­si­pea­tu­sed on ka­vas ok­toob­ri tei­ses poo­les ee­mal­da­da ühis-t­rans­por­di­re­gist­rist, siis ei to­hi neid enam ava­li­kel lii­ni­del sõit­ja­te väl­ju­mi­seks ja si­se­ne­mi­seks ka­su­ta­da.

Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et uu­te pea­tus­te loo­mi­ne ja nõu­de­pea­tu­se sil­ti­de pai­gal­da­mi­ne on aja- ning ra­ha­ku­lu­kas: „Val­la­tee äär­de saa­me bus­si­pea­tu­se sil­di pan­na liht­salt – os­ta­me sil­di ja ase­ta­me ko­ha­le. Rii­gi­tee­de pu­hul tu­leb es­malt tel­li­da bus­si­pea­tu­se pro­jekt, see koos­kõ­las­ta­da, ehi­ta­da pea­tu­mi­sa­la. Sel­leks ku­lub vä­he­malt ne­li kuud ja 3000-4000 eu­rot. Ka teis­te oma­va­lit­sus­te esin­da­ja­te­ga on meil ol­nud sel­lest jut­tu, prob­leem on sa­ma. Loo­tust on, et nõu­deid ha­ka­tak­se rii­gi­tee­de äär­de ehi­ta­ta­va­te bus­si­pea­tus­te osas lee­ven­da­ma.“

Sal­mis­tu pea­tu­se koh­ta sõ­nas Ma­dis Praks, et kü­la kes­kel on bus­si­pa­vil­jon ja park­la, kuid Tal­lin­na poolt tu­le­va­te­le bus­si­de­le tei­sel pool teed eral­di pea­tust po­le. Se­ni on sealt­poolt saa­bu­nud lii­ni­bus­sid kee­ra­nud va­sa­ku­le park­las­se, aga nüüd on ha­ka­nud bus­sid pea­tu­ma pa­re­mal pool su­va­li­ses ko­has ole­ne­valt, kui­das sõit­jad on soo­vi­nud.

„Maan­teea­me­ti esin­da­ja käis Sal­mis­tul ko­hal, vaa­ta­si­me olu­kor­ra üle. Tei­sed bus­sid on ala­tes Nõu­ko­gu­de ajast saa­nud Tal­lin­na poolt tul­les park­las­se sis­se kee­ra­ta ja loo­da­me, et sa­ma hak­ka­vad te­ge­ma uu­te ava­li­ke lii­ni­de bus­si­ju­hid,“ lau­sus ta.

Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­juht And­rus Ni­lisk li­sas, et seo­ses kas­va­va ko­roo­nao­hu­ga võik­sid sõit­jad ka­su­ta­da mas­ki: „Me ei saa te­ha mas­ki­kand­mist bus­si­des ko­hus­tus­li­kuks ega hak­ka bus­si­des mas­ke ja­ga­ma, kuid rõ­hu­ta­me, et bus­sis on soo­vi­tatav sõi­ta mas­ki­ga. Kind­las­ti ei to­hi hai­ge­na bus­sis sõi­ta, vaid tu­leb jää­da ko­ju. Ka peaks bus­sis is­tu­ma suu­re­ma­te va­he­de­ga, tä­nu kiir­bus­si­de­le peaks sel­leks ruu­mi ole­ma.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la Ran­na­ku­nin­gaks sai And­res Leis­mann
Järgmine artikkelUues lai­nes ole­me ko­ge­mu­se võr­ra nu­ti­ka­mad