SIR­JE PÕ­LEN­DIK ja HEL­GES MÄND­METS said elu­tööp­ree­miad

1165

Rah­va­teat­ri Keh­ra Nukk en­di­ne kauaaeg­ne juht Sir­je Põ­len­dik päl­vis kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju­maa eks­pertg­ru­pi ning Kol­ga­kü­la spor­dik­lu­bi Ra­da eest­ve­da­ja Hel­ges Mänd­mets Har­ju­maa Spor­di­lii­du elu­töö­pree­mia. Kum­ma­gi pree­mia suu­rus on 2000 eu­rot. Kul­tuur­ka­pi­ta­li pree­miaid ja­ga­ti 16. jaa­nua­ril Tal­lin­na Lin­na­teat­ris, spor­dip­ree­miaid 11. jaa­nua­ril Ees­ti Fil­mi­muu­seu­mis.

SIR­JE PÕ­LEN­DIK Keh­ra Nu­kus üle poo­le sa­jan­di
Sir­je Põ­len­di­ku esi­tas Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju­maa eks­pertg­ru­pi kol­man­dat kor­da väl­ja an­tud elu­tööp­ree­mia­le Keh­ra Nu­ku ni­mel sel­le prae­gu­ne eest­ve­da­ja Mar­git Aas­maa. Ta mär­kis, et Sir­je Põ­len­dik oli 26 aas­tat Har­ju­maa ain­sa har­ras­tus­nu­ku­teat­ri juht ja tra­dit­sioo­ni­de säi­li­ta­ja, kel­le käe all tõi Keh­ra Nukk la­va­le mit­meid eriil­me­li­si nu­ku­la­vas­tu­si.

Sir­je Põ­len­dik oli mul­lu 55. sün­ni­päe­va tä­his­ta­nud Keh­ra Nu­ku­ga seo­tud üle poo­le sa­jan­di.

„Olin 1963. aas­tal 11aas­ta­ne, kui Lea Si­bul-Poo­la hak­kas Keh­ras nu­ku­teat­rit te­ge­ma. Mu ema läks sin­na näit­le­jaks ning ju­ba esi­me­sel tal­vel oli va­ja abi­kä­si ning ka meie pe­re kõik kolm last võe­ti teat­ris­se. Oli­me te­ge­vad ju­ba esi­me­ses la­vas­tu­ses „Pii­be­le­he-neiu“,“ mee­nu­tas ta.

1980. aas­tal sai Sir­je Põ­len­di­kust Keh­ra Nu­ku töö­ta­ja, esial­gu oli ta la­vas­ta­ja as­sis­tent. Mõ­ni aas­ta pä­rast se­da, kui ta 1982. aas­tal lõ­pe­tas Tal­lin­na pe­da­goo­gi­li­ses ins­ti­tuu­dis näi­te­juh­ti­mi­se, sai te­mast Keh­ra Nu­ku la­vas­ta­ja. Kui Lea Si­bul-Poo­la ko­lis Keh­rast ära, sai Sir­je Põ­len­di­kust te­ma ase­mel nu­ku­teat­ri uus juht. Igal aas­tal too­di väl­ja paar-kolm uus­la­vas­tust, neist üks oli tra­dit­sioo­ni­li­selt jõu­lu­näi­dend. Li­saks pal­ju­de­le koh­ta­de­le Ees­tis käis Keh­ra Nukk nen­de aas­ta­küm­ne­te jook­sul esi­ne­mas veel Lä­tis, Lee­dus, Soo­mes, Nor­ras ja Taa­nis.

Sir­je Põ­len­dik juh­tis Keh­ra nu­ku­teat­rit ku­ni 2017. aas­ta al­gu­se­ni, mil jäi pen­sio­ni­le: „Vä­si­sin ära. Füü­si­li­selt oleks veel jõud­nud, aga vaim oli vä­si­nud. Pi­din ju kõi­ke kor­ral­da­ma – te­ge­ma ise nuk­ke ja de­ko­rat­sioo­ne, ot­si­ma trans­por­di­või­ma­lu­si, leid­ma näit­le­jaid, kla­pi­ta­ma ae­gu, et nad saak­sid eten­dus­tes kaa­sa män­gi­da. Igal aas­tal det­semb­ris olid pi­kad ring­rei­sid.“

Sir­je Põ­len­dik­ku on au­ta­sus­ta­tud Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gi­ga ja Ees­ti Har­ras­tus­teat­ri­te Lii­du tee­ne­te­mär­gi­ga, Ani­ja Lions-klu­bi on ta va­li­nud val­la aas­ta ini­me­seks.

„Kul­tuur­ka­pi­ta­li tun­nus­tus tu­li ül­la­tu­se­na. Mõt­le­sin, et ehk an­tak­se tä­nu­ki­ri, see­tõt­tu eh­ma­tas elu­tööp­ree­mia al­gu­ses pä­ris ära, võt­tis lau­sa vä­ri­se­ma. Aga mui­du­gi on hea meel, kui tun­nus­ta­tak­se,“ sõ­nas Sir­je Põ­len­dik.

Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju eks­pertg­ru­pi 300eu­ro­se aas­tap­ree­mia päl­vi­sid teis­te seas ka raa­ma­tu­ko­gu­töö­ta­jad Ai­ta Tam­meorg ja Pil­le Kul­la Ani­ja val­last, Har­ju­maa lau­lu- ja tant­su­peo üks kor­ral­da­ja Ott Kask Kuu­sa­lu val­last ning 500 eu­ro suu­ru­se pree­mia MTÜ Keh­ra Nukk.

Spor­dip­ree­mia „Meie tee­juht, meie õpe­ta­ja“
Har­ju­maa Spor­di­lii­du pree­mia „Meie tee­juht, meie õpe­ta­ja“ päl­vi­nud Hel­ges Mänd­mets on Kol­ga­kü­la spor­di­baa­si ra­ja­ja, aren­da­ja ning hool­da­ja. Pree­mia saa­ja va­li­vad igal aas­tal ühes­koos Spor­di­lii­du töö­ta­jad.

„Tä­na­vu oli­me üks­meel­sel ar­va­mu­sel, et pree­miat vää­rib Hel­ges Mänd­mets. Tä­nu te­ma­le on Kol­ga­kü­las kor­ra­lik rah­vas­por­di­baas, kus toi­mub pal­ju üri­tu­si ala­tes ke­pi­kõn­ni­ma­ra­to­ni­dest ku­ni koo­li­de­va­he­lis­te murd­maa­jook­su­võist­lus­te­ni. On ju tea­da, mis juh­tus pä­rast ma­jan­di­te la­gu­ne­mist nen­de spor­di­baa­si­de­ga. On Hel­ges Mänd­met­sa tee­ne, et Kol­ga­kü­la baa­sist ei saa­nud kel­le­gi su­vi­lat ega las­tud sel­lel ka la­gu­ne­da, vaid jäi ko­ha­li­ku rah­va ka­su­tus­se,“ mär­kis Har­ju Spor­di­lii­du peas­pet­sia­list Rein Sup­pi.

Hel­ges Mänd­mets üt­les, et pree­mia tu­li tal­le suu­re ül­la­tu­se­na, vas­tu­võ­tu­le min­nes ei osa­nud se­da oo­da­ta. Ta ar­vas, et 2000 eu­ro suu­ru­sest pree­miast ku­lu­tab suu­re­ma osa Kol­ga­kü­la spor­dik­lu­bi Ra­da jaoks, sest ik­ka on mi­da­gi, mis va­jab ko­hen­da­mist: „Eel­mi­sel aas­tal sain spor­di­lii­dult sa­mu­ti pree­mia, 300 eu­rot. See läks lu­me­saa­ni re­mon­ti­mi­se ku­lu­de kat­teks.“

Ta lau­sus, et Kol­ga­kü­la suu­sa­ra­jad oo­ta­vad suu­sa­ta­jaid, on nii klas­si­ka- kui ka ui­sus­tii­li­ra­da ning kel­gu­mä­gi: „Rah­vast käib prae­gu suu­sa­ta­mas pä­ris pal­ju, möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel oli 150 ini­mest või ise­gi roh­kem, park­las olid ko­gu aeg 15-20 au­tot, ühed tu­lid, tei­sed läk­sid. On ka pä­ris uu­si tu­li­jaid. Sõi­de­tak­se val­gus­ta­tud ra­jal ning ots­mi­ku­lam­pi­de­ga suu­sa­ta­tak­se pi­me­dal ajal ka meie teis­tel ra­da­del. Võib öel­da, et me suu­sa­ra­jad on ava­tud 24/7. Tut­vus­ta­me Kol­ga­kü­la suu­sa­ra­da­de sei­su­kor­da in­ter­ne­tis ter­vi­se­ra­da­de ko­du­le­hel.“

Kul­tuur­ka­pi­ta­li 300eu­ro­se spor­dip­ree­mia saa­ja­te seas oli ka Kiiu disc­gol­fi par­gi ra­ja­ja ja eest­ve­da­ja Hei­nar Hurt.

Eelmine artikkelSTE­FAN LOO­TUS või­tis Watt­bi­ke ava­võist­lu­se
Järgmine artikkelKuu­sa­lu kool või­tis Koo­lis­por­di Lii­du uju­mis­võist­lu­sel 2. ko­ha