Sin­ger Vin­ge­ri kont­sert mee­li­tas Keh­ra päe­va­le li­gi­kau­du 2000 ini­mest

1493
Kui­gi Keh­ra päe­va ül­la­tu­se­si­ne­ja NIK­HIL KRISH­NAN kin­ni­tas päe­va­juht Pi­pi­le (KEL­LY KRUUS­MANN), et ees­ti keelt ei os­ka, võ­lus ta pub­li­kut ees­ti­keel­se lau­lu­ga.

Kol­man­dat aas­tat lin­na­par­gis toi­mu­nud Keh­ra päev kul­mi­nee­rus ta­su­ta kont­ser­di­ga, mis tõi ko­ha­le roh­kem rah­vast kui ku­na­gi va­rem.

Tra­dit­sioo­ni­li­selt pak­ku­sid Keh­ra päe­va alus­tu­seks val­la­ma­ja ees val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas ning val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam sealt­kau­du lin­na­par­ki suun­du­nud ini­mes­te­le koh­vi ja koo­ki ning aja­sid nen­de­ga jut­tu.

„Ini­me­si tu­li pi­sut är­gi­ta­da rää­ki­ma, aga vä­ga suu­ri prob­lee­me või mu­re­sid nad esi­le ei too­nud,“ kom­men­tee­ris vo­li­ko­gu esi­mees.

Kesk­päe­val hak­ka­sid par­gi­puu­de va­he­le üles sea­tud la­val esi­ne­ma lap­sed. Ka­he tun­ni jook­sul esi­nes li­gi 250 last – He­li Ka­ru õpi­la­sed He­li Lau­lu­­stuu­diost, Sir­je Su­vi ja Jan­ne Kuusk­la tant­su­lap­sed, Keh­ra güm­naa­siu­mi koo­rid ja uku­lee­lean­sam­bel, Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õpi­la­sed ning tant­su­klu­bi Fi­gu­ret tant­si­jad. Kont­ser­ti ju­ha­tas Pi­pi ehk Kel­ly Kruus­mann. Pä­rast lap­si tu­li la­va­le ül­la­tu­se­si­ne­ja, Nik­hil Krish­nan ASi Ho­ri­zon pro­jek­ti­mees­kon­nast. Kui­gi ta üt­les, et ees­ti keelt ei os­ka, lau­lis ta ki­tar­ri saa­tel ühe lau­lu ka ees­ti kee­les.

Las­te ja noor­te­ga meis­ter­da­sid Keh­ra noor­te­kes­ku­se töö­ta­jad ja val­la noor­te­ko­gu liik­med, Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma eest­ve­da­mi­sel vii­di lä­bi spor­di­võist­lu­si ja -män­ge. Ani­ja Lions-klu­bi müüs ju­ba oo­da­tult hea­te­ge­vus­li­ku õn­ne­loo­si pi­le­teid. Peaau­hin­nad olid taas kaks jalg­ra­tast. Li­gi 600 pi­le­tit müü­di lä­bi mõ­ne tun­ni­ga. Õn­ne­loo­si tu­lu eest kor­ral­da­tak­se Ani­ja val­la vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­de las­te­le su­ve­laa­ger Kõr­ve­maal.

Õh­tu­l oli par­gis Ani­ja val­la 7. lau­lu- ja tant­su­pi­du. Järgnesid etendused. Jõe­läht­me La­vag­rupp män­gis Os­kar Lut­su „Või­du­lae­nu­pi­le­tit“ ning Nee­me Tea­ter Os­kar Lut­su „Viis väi­kest pa­ki­kest“. Lin­na­päev kul­mi­nee­rus an­samb­li Sin­ger Vin­ger poo­le­teist­tun­ni­se kont­ser­di­ga.

„Ko­gu päe­va jook­sul oli rahvast stabiilselt, kuid see oli us­ku­ma­tu, kui pal­ju tu­li neid õh­tu­se­le kont­ser­di­le. Siin võis ol­la um­bes 2000 ini­mest,“ mär­kis Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja El­vis Hru­pa.

Ta­su­ta kont­ser­di­le oli tul­dud ka naa­ber­val­da­dest ning kau­ge­malt.

El­vis Hru­pa sõ­nul läks Keh­ra päe­va kor­ral­da­mi­ne maks­ma li­gi­kau­du 10 000 eu­rot: „Sai­me toe­tust Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­ta­lilt, ka AS Ho­ri­zon toe­tas mär­ki­mis­väär­selt.“

Te­has tut­vus­tas, noor­te­ko­gu kü­sis
Linnapäeval osalesid Keh­ra pa­be­ri­te­ha­se 12 esin­da­jat – teist aas­tat oli par­giplat­sil Ho­ri­zo­ni telk.
„Esi­ta­si­me en­da­le kü­si­mu­se, kas tu­le­me sel aas­tal taas ning vas­tus oli jah. Soo­vi­me ol­la kon­tak­tis ko­ha­li­ke ela­ni­ke­ga ning see päev on või­ma­lus su­hel­da ka nen­de ini­me­ste­ga, kes meie te­ha­ses ei töö­ta,“ lau­sus ASi Ho­ri­zon per­so­na­lio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ene Har­jo.

Ku­na möö­du­nud aas­ta lõ­pust too­dab Ho­ri­zon taas pa­ber­kot­te, vii­di las­te­le lä­bi jõu­pa­be­rist kot­ti­de ku­jun­da­mi­se võist­lus. Val­mis 56 kau­nis­ta­tud kot­ti, pa­ri­ma­te­le pa­ni Ho­ri­zon väl­ja au­hin­nad. Au­hin­nad said ka vik­to­rii­ni edu­ka­mad. Vik­to­rii­ni 18 kü­si­must olid Keh­ra te­ha­se koh­ta ning vas­tu­sed nei­le võis lei­da te­ha­se tel­ki üles pan­dud in­fo­ma­ter­ja­list ja vi­deo­esit­lu­sest.

Lap­sed said võis­tel­da ka pa­ber­len­nu­ki­te vol­ti­mi­ses ja te­ha­se pil­di­ga 30tü­ki­li­se pus­le kok­ku pa­ne­mi­ses, täis­kas­va­nui­le oli mõel­dud 120 tü­ki­ga pus­le te­ha­se toot­misp­rot­ses­sist.

Ka Ani­ja val­la noor­te­ko­gu liik­med olid Keh­ra päe­val ko­hal.

Nad kü­sit­le­sid noo­ri, et tea­da saa­da, kas ja kui­das on ra­hul Ani­ja val­las toi­mu­va­ga. „Küsitlus on ano­nüüm­ne, meie soov on tea­da saa­da, mil­le­ga on nad ra­hul, mil­li­sed on oo­tu­sed, mil­li­seid üri­tu­si ja mil­lal ta­hak­sid,“ sel­gi­tas noor­te­ko­gu juht Ju­lia Šats­ka­ja.

Ta li­sas, et noor­telt saa­di mit­meid ideid: „Näi­teks tun­ne­vad nad puu­dust su­veü­ri­tus­test, eel­kõi­ge ak­tiiv­se puh­ku­se ja spor­ti­mis­või­ma­lu­sest, ta­he­ti ka mi­da­gi uut ja en­ne­ole­ma­tut.“

Noor­te­ko­gu teeb hil­jem kü­sit­lu­sest kok­ku­võt­te ning hak­kab noor­te hu­vi­dest läh­tu­valt ka­van­da­ma te­ge­vu­si.

Lau­lu- ja tant­su­pi­du
Ani­ja val­la 7. lau­lu- ja tant­su­peol esi­ne­sid se­ga­koor Han­ni­jög­gi, lau­luk­lu­bi He­lin, an­sam­bel Ma­riann, Ani­ja nai­san­sam­bel, Keh­ra Muu­si­kud, Ani­ja val­la se­ga­rah­va­tant­su­rühm, mem­me­de rüh­mad Kad­ri ja Hel­da, nais­rüh­mad Ala­ve­re An­nid, Päi­ke­se­ra­tas ja Kad­rel.

Pä­rast kont­ser­ti tä­na­sid kor­ral­da­jad lau­lu- ja tant­su­kol­lek­tii­vi­de ju­hen­da­jaid Ma­ri­ka Tut­tel­ber­gi, Ai­ta Tam­meor­gu, Anu Mäeor­gu, Tii­na Rul­lit, Ül­le Rau­da, Reet Män­ni­kut, Kai­sa Tiis­maad, Lii­vi Sii­li, Ma­riell Are­nit ja Ele­ri Kris­tel Kui­me­tit.

Peo tant­su­ka­va kok­ku pan­nud Ma­ri­ka Tut­tel­berg, kes on Ala­ve­re An­ni­de ja Päi­ke­se­rat­ta ju­hen­da­ja, üt­les, et val­la pi­du meel­dis tal­le vä­ga. Ning kui­gi ini­me­sed ja rüh­mad on eri­ne­vad, ühen­dab neid te­ma sõ­nul tant­su­lust.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 23. mail
Järgmine artikkelViinistu ja hirvli raamatukogud suletakse