Sigu­la ja Ka­ha­la tä­his­ta­sid 800 aas­ta möö­du­mist oma külade ristimisest

1259
Sigula külarahvas laupäeval, 20. juulil külamaja juures.

Si­gu­las ava­ti esi­va­ne­ma­te­le pü­hen­da­tud mä­les­tus­ki­vi ja is­tu­ta­ti kolm puud, Ka­ha­las pan­di bus­si­pea­tu­se juur­de kas­va­ma tamm.

Tä­na­vu möö­dub 800 aas­tat, kui Taa­ni preest­rid ris­ti­sid ja pa­nid kir­ja Põh­ja-Ees­ti kü­la­sid. Nen­de kü­la­de loe­te­lu on Taa­ni hin­da­mis­raa­ma­tus. Ni­me­kir­jast leiab ka Si­gu­la ja Ka­ha­la Kuu­sa­lu ki­hel­kon­nast. Mõ­le­mas kü­las tä­his­ta­ti ris­ti­mi­se 800. aas­ta­päe­va. Si­gu­la kü­la pi­du toi­mus möö­du­nud lau­päe­val, 20. juu­lil. Ka­ha­la kü­la rah­vas pi­das aas­ta­päe­va pu­hul koos ümb­rus­kon­na kü­la­de­ga kok­ku­tu­le­kut paar nä­da­lat va­rem, lau­päe­val, 6. juu­lil.

Si­gu­la mä­les­tus­ki­vi.

Sigula pi­du al­gas li­pu heis­ka­mi­se­ga
Si­gu­la kü­la­rah­vas ko­gu­nes kü­la­ma­ja juur­de. Li­pu­heis­ka­mi­se tse­re­moo­nia vii­sid lä­bi kü­la va­nim nai­ne, 82aas­ta­ne Mai­mu Vii­de, va­nim mees, 81aas­ta­ne Ma­ti Kvels­tein ning pi­du­li­kul het­kel kõi­ge pi­se­ma­test ko­hal ol­nud aas­ta ja 5kuun­ne Adee­le Al­met. Laul­di ühes­koos li­pu­lau­lu ning Ees­ti Va­ba­rii­gi hüm­ni. Kü­la­va­ne­ma kut­sel olid ko­ha­le tul­nud Kait­se­lii­du, Ees­ti Po­lit­sei ja pääs­tea­me­ti esin­da­jad. Muu­si­ka­list ela­must pak­ku­sid „Pu­na­se Lau­li­ku Klu­bi”, „Vii­si­vee­re­ta­jad”, Jaan Or­gu­la bänd ning Mar­co Marg­na.

Suu­pis­teid ja­gas peol Kuu­sa­lu koh­vi­k Kes­Kus. Si­gu­las ela­vad õed Ai­li Sepp ja Lia Kuusk keet­sid pi­du­päe­vaks kok­ku 150 liit­rit oma tra­dit­sioo­ni­list her­ne­sup­pi.

„Me ole­me vä­ga tä­nu­li­kud Hin­nu Sea­far­mi­le spon­sor­lu­se eest ning mä­les­ta­me Hil­jo Piis­kop­pe­lit, kes oli aas­taid meie su­pi hing!” sõ­na­sid nai­sed.

Si­gu­la kü­la­va­nem Ei­ke Mand­re ja ko­ha­li­ku ak­tiivg­ru­pi lii­ge El­be Lu­mis­te ja­ga­sid tä­nu­kir­ju en­dis­te­le kü­la­va­ne­ma­te­le En­del Ver­ne­ri­le ja Rein Rii­ber­gi­le ning kõi­gi­le nei­le, kes ai­ta­sid pi­du lä­bi viia. Sport­lik­ku mee­le­la­hu­tust pak­ku­sid köie­ve­du, saa­pa­vi­se ning pe­re­kond­lik maas­ti­ku­mäng. Re­gist­ree­ri­mis­lauas sai kir­ja 250 ini­mest.

Sa­mas lauas is­tu­nud Mai­mu Vii­de rõõ­mus­tas: „Olen tä­na vä­ga pal­ju sel­li­seid tut­ta­vaid ko­ha­nud, ke­da enam pi­kalt näi­nud po­le! Mul on ka hea meel, et suht­lus ko­ha­li­ke va­hel on häs­ti säi­li­nud. Pü­sie­la­ni­kest suu­dan va­ja­du­sel igaü­he ko­ju aja­da.”

Kü­la­ma­ja juu­res seis­nud suu­re­le ki­vi­le, mil­le­le on nüüd pan­dud plaat kir­ja­ga: „Aus­tu­se­ga esi­na­ve­ma­te­le. Si­gu­la 800. Si­ko­tol 1219.“ an­dis ava­mi­sel õn­nis­tu­se Kait­se­lii­du Ta­pa ma­le­va kap­lan Pee­ter Pae­nurm. Ta pa­ni kõi­gi­le sü­da­me­le aus­ta­da esi­va­ne­maid.

Ka­ha­la rah­vas pä­rast tam­me is­tu­ta­mist. Kü­la lip­pu hoiab kü­la­va­nem VEI­KO KURG, te­ma kõr­val pa­re­mal eel­mi­ne kü­la­va­nem JAA­NUS HEIN. Fo­to Kal­le Hein

Kahala pi­du oli Mus­ta­met­sa ta­lu plat­sil
Ka­ha­la uus kü­la­va­nem Vei­ko Kurg kor­ral­das Ka­ha­la piir­kon­na kü­la­de kok­ku­tu­le­ku ja Ka­ha­la aas­ta­päe­va­peo oma va­ne­ma­te ta­lu maal – Mus­ta­met­sa plat­sil, kus pe­re­mees, omaaeg­ne tipps­port­la­ne, tõst­ja Toi­vo Kurg on kor­ral­da­nud võist­lu­si, ka rah­va­pi­du­sid. Rah­vast oli poo­le­sa­ja rin­gis – Ka­ha­la, Uu­ri, Mus­ta­met­sa, Va­has­tu kü­last, sa­mu­ti Kol­gast.

Vei­ko Kurg üt­les, et pi­du sat­tus lau­lu- ja tant­su­peo­ga sa­ma­le nä­da­la­va­he­tu­se­le, toi­mu­mi­saeg oli va­ra­kult pai­ka pan­dud: „Oli ini­me­si, kes ei saa­nud lau­lu­peo tõt­tu osa­le­da, aga kui võr­rel­da piir­kon­na kü­la­de iga-aas­tas­te kok­ku­tu­le­ku­te­ga, mis vii­ma­sel ajal on ol­nud Ka­ha­la jär­ve ää­res Ol­do­jal, siis pal­ju va­het pol­nud. Osa­võt­nu­te arv oli enam­-vä­hem sa­ma.“

Kok­ku­tu­lek al­gas tam­me is­tu­ta­mi­se­ga. En­di­ne kü­la­va­nem Jaa­nus Hein ja mul­lu sü­gi­sel kü­la­va­ne­maks va­li­tud Vei­ko Kurg is­tu­ta­sid ku­na­gi­se poe­ma­ja kõr­val paik­ne­va bus­si­pea­tu­se juur­de tam­me. Kü­la­va­nem üt­les, et edas­pi­di on ka­vas sin­na pai­gu­ta­da ka pink.

Mus­ta­met­sa ta­lu peop­lat­sil võt­sid sõ­na Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier ning ko­du-uu­ri­ja, ho­bia­ja­loo­la­ne Sven-Olav Paa­vel. Nad rää­ki­sid Taa­ni hin­da­mis­raa­ma­tust ja Ka­ha­la kü­la aja­loost.

Na­gu va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel, võis­tel­di ka see­kord vil­di­vis­ka­mi­ses, ka­su­tu­ses oli sa­ma va­na vilt­saa­bas, mi­da on vi­sa­tud va­ra­se­ma­tel kok­ku­tu­le­ku­tel. Veel võis­tel­di disc ­gol­fi täp­sus­vi­se­tes. Ka­ha­la ela­nik Ivi Rool kee­tis pi­du­lis­te­le lõ­he­sup­pi. Tant­suks män­gis an­sam­bel Va­nad Sõb­rad.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 17. juulil
Järgmine artikkelSAN­NA AAS­LAV-KAA­SIK tu­li vee­mo­to kii­rei­mas klas­sis Ees­ti meist­riks