Sep­temb­ris ha­ka­tak­se re­konst­ruee­ri­ma Keh­ra sis­se­sõi­du­teed

1105

Sep­temb­ri al­gu­ses ha­ka­tak­se re­konst­ruee­ri­ma Keh­ra pea­mist sis­se­sõi­du­teed, Kes­ku­se tä­na­vat.

Re­konst­ruee­ri­tak­se Kes­ku­se tä­nav ala­tes Ko­se-Jä­ga­la maan­teest ku­ni Ko­se maan­tee rist­mi­ku­ni. Töö­de käi­gus uuen­da­tak­se tee muld­ke­ha ning pan­nak­se uus as­falt, ra­ja­tak­se hal­jas­tus. Kes­ku­se, Väl­ja ja Koo­li tä­na­va ris­tu­mis­koh­ta ehi­ta­tak­se ring­rist­mik, Koo­li tä­na­vast ku­ni Ko­se maan­tee­ni uus kerg­liik­lus­tee koos tä­na­va­val­gus­tu­se­ga.
Teed re­konst­ruee­rib OÜ War­ren Teed, kes või­tis maan­teea­me­ti ja Ani­ja val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke. Töö­de ko­gu­mak­su­mus on 442 000 eu­rot – maan­teea­met ta­sub sel­lest 421 000 eu­rot, Ani­ja val­la ee­lar­vest lä­heb 21 000 eu­rot. Töö­de täh­taeg on no­vemb­ris.
„Loo­da­me, et sü­gis tu­leb päik­se­li­ne ja kuiv, siis saa­vad tee-ehi­ta­jad töö val­mis ju­ba ok­toob­ris,“ sõ­nas val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam. 
Ani­ja val­la­va­lit­sus kor­ral­das rii­gi­han­ke ka Keh­ra kol­me tä­na­va as­fal­tee­ri­mi­seks. Need on Koo­li, Kes­ku­se ja Koo­li põik tä­na­va­te va­he­li­ne lõik, Väl­ja tä­nav ala­tes Kes­ku­se tä­na­vast ku­ni Põr­gu­põh­ja elu­ra­joo­ni­ni ning Ko­se maan­tee äär­ne kerg­liik­lus­tee ala­tes Kes­ku­se tä­na­vast ku­ni Leht­met­sa kü­la pii­ri­ni. Pakkumiste esitamise tähtaeg oli teisipäeval, 29. augustil. Asfalteerimisega alustatakse pärast seda, kui parima pakkujaga on leping sõlmitud. Tööd peaksid lõppema oktoobri teises pooles.
Val­la­va­nem mär­kis, et tee­töö­de­ga kaas­ne­vad järg­mi­se paa­ri kuu jook­sul Keh­ras remon­di­ta­va­te tä­na­va­lõi­ku­de aju­ti­sed sul­ge­mi­sed ja liik­lus kor­ral­da­tak­se üm­ber: „Loo­da­me val­lae­la­ni­ke mõist­va­le suh­tu­mi­se­le. Eba­mu­ga­vu­sed on aju­ti­sed ning tee­re­mon­did on va­ja­li­kud, et Keh­ra lin­na sis­se­sõit oleks tur­va­li­ne ja val­la­kes­kus saaks tänapäevase il­me.“

Eelmine artikkelAni­ja val­la disc­gol­fi­meist­rid on TA­NEL VIIR­MANN ja KEL­LI EL­LUS
Järgmine artikkelAni­ja val­las e-las­teaiad