Sel­gu­sid Raa­si­ku val­la pa­ri­mad lau­lu­lap­sed

1420

Val­la lau­lu­võist­lu­sest võt­sid osa 63 noort lau­lu­hu­vi­list.

Raa­si­ku val­la tä­na­vu­sed pa­ri­mad lau­lu­lap­sed sel­gu­sid lau­päe­val, 7. ap­ril­lil Aru­kü­la rah­va­ma­jas. Päe­va­ju­hid olid Maša ja Ka­ru ehk kos­tüü­mi­des Lee­na ja Avo Möls. Lap­si hin­das žü­rii: Tal­lin­na Lu­ha las­teaia muu­si­ka­õpe­ta­ja Me­ri­ke Nurk ning Pär­nu muu­si­ka­koo­li õpe­ta­jad ja lau­lu­loo­jad Lau­ra Jun­son ja Er­ko Niit. Kõik lau­lu­lap­sed ja nen­de õpe­ta­jad said tä­nu­kir­ja ja šo­ko­laa­di, pa­ri­mad kuld­mik­ro­fo­ni ja au­kir­ja või kuld­se ka­ri­ka.

3-4aas­ta­seid võist­les 3. Kuld­mik­ro­fo­ni said ja lä­he­vad val­da esin­da­ma konkursile „Har­ju­maa Lau­lu­lap­s 2018″ Do­mi Ka­ru Aru­kü­la las­teaiast, te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on An­žel­la Veel­maa, ning Kir­si­ka Ku­nin­gas Raa­si­ku las­teaiast, te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on Gre­te Saa­rum. Jul­ge esi­ne­mi­se eest päl­vis erip­ree­mia Karl Al­jas­mäe Aru­kü­la las­teaiast. Ka te­ma õpe­ta­ja on An­žel­la Veel­maa.

5-6aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas osa­le­sid 10 lau­lu­last. Kuld­mik­ro­fo­ni ja või­ma­lu­se võis­tel­da Har­ju­maa las­te lau­lu­võist­lu­sel said Gre­te Traks ja En­ri­co Eis­mel, kes mõ­le­mad käi­vad Aru­kü­la las­teaias ja õpi­vad laul­mist An­žel­la Veel­maa käe all. Eri­pree­miad päl­vi­sid An­žel­la Veel­maa õpi­la­sed Bär­tel Vel­berk, Yo­ko Ra­ja­mäe, Ma­rie­te Au­re­lia Al­jas­mäe ja Ma­ria Ser­ge­je­va Aru­kü­la las­teaiast, Gre­te Saa­ru­mi õpi­la­ne Hen­ri An­der Lil­le­pea Raa­si­ku las­teaiast ning Nel­li Žu­ravl­jo­va Keh­ra kuns­ti­de­koo­li He­li lau­lus­tuu­diost, kus te­da õpe­ta­jab He­li Ka­ru.

7- 9aas­tas­te seas oli 17 osa­võt­jat. Kuld­mik­ro­fo­ni ja pää­su maa­kon­na lau­lu­võist­lu­se­le võit­sid He­li Ka­ru õpi­la­ne Ar­do Hei­berg Raa­si­ku põ­hi­koo­list ning Ked­ra Elii­sa Neid­la Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­list, te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li Ovir. Eri­pree­miad päl­vi­sid He­li Ka­ru õpi­la­sed Lo­ret­te-Ma­ri­bel Õun­puu Keh­ra kuns­ti­de­koo­li He­li lau­lus­tuu­diost ning Mai­ly Koort, And­ri Puu­sepp ja Ka­ro­lin Kli­men­ko Raa­si­ku põ­hi­koo­list, Kül­li Ovi­ri õpi­la­sed Kat­riin-Ma­rii Maa­sik Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­list ning Lii­di Vill, Eliis Eren­vert, Ali­ce-Mi­rell Teich­mann, Han­ka Ra­ja­mäe ja Mar­leen Lips Aru­kü­la põ­hi­koo­list ning Gre­te Saa­ru­mi õpi­la­ne So­fia Le­kar­kin Raa­si­ku las­teaiast.

10-12aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas võist­le­sid 19 lau­lu­last. Kuld­mik­ro­fo­ni ja pää­su Har­ju­maa lauluvõistlusele võit­sid He­li Ka­ru õpi­la­ne Flo­rin Gus­sak Raa­si­ku põ­hi­koo­list ning Kül­li Ovi­ri õpi­la­ne Kris­to­fer Pe­dai Aru­kü­la põ­hi­koo­list. Erip­ree­miad an­ti Kül­li Ovi­ri õpi­las­te­le Loo­re-Liis Kund­la­le, Bri­git­ta Puus­ta­le, Lo­la Ma­rii Tam­ma­ru­le, Lo­vii­se Le­kar­ki­ni­le, Jo­han­na-Lii­sa Se­pa­le ja Lii­sa­bell Ham­me­ri­le Aru­kü­la põ­hi­koo­list ja Kenn Kai­si­le Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­list ning He­li Ka­ru õpi­la­se­le Jen­ni­fer Ta­lus­te­le Raa­si­ku põ­hi­koo­list ning Mia Tõ­nis­so­ni­le Pü­ha Mii­kae­li Koo­list, te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on Ma­ret Alan­go.
13-15aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas osa­le­sid 8 lau­lu­last. Kuld­mik­ro­fo­ni ja pää­su esin­da­ma ko­du­val­da Har­ju­maa võist­lu­se­le võit­sid Kül­li Ovi­ri õpi­la­ne Sand­ra Par­ve Aru­kü­la põ­hi­koo­list ja He­li Ka­ru õpi­la­ne Saa­ra Puu­mets Raa­si­ku põ­hi­koo­list. Erip­ree­miad said He­li Ka­ru kolm õpi­last Raa­si­ku põ­hi­koo­list: Ke­vin Kais, And­ra Al­lik ja Han­na Ve­ro­ni­ka Roo­si­mä­gi.

16-18aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas oli osa­võt­jaid 6. Kuld­mik­ro­fon koos õi­gu­se­ga võis­tel­da „Har­ju­maa Lau­lu­lap­sel” an­ti He­li Ka­ru õpi­la­se­le Liis Õun­puu­le Raa­si­ku põ­hi­koo­list ja Kül­li Ovi­ri õpi­la­se­le Han­na Puus­ta­le Rae hu­via­la­koo­list. Erip­ree­mia päl­vi­sid He­li Ka­ru õpi­la­sed, Ki­vi­loo kü­las elav Kad­ri-Liis Rem­mel­gas, kes õpib Ala­ve­re põ­hi­koo­lis, ning Kel­li-Mai Maa­sik Raa­si­ku põ­hi­koo­list.

Eelmine artikkelHa­jaa­sus­tu­se prog­ramm
Järgmine artikkelAeg­vii­du Pääs­te­selts on te­gut­se­nud 10 aas­tat