Sel­gu­sid Ani­ja val­la tä­na­vu­sed pa­ri­mad lau­lu­lap­sed

293
Anija vald.

Ani­ja val­la las­te lau­lu­võist­lu­sest, mis toi­mus Keh­ra rah­va­ma­jas pü­ha­päe­val, 7. ap­ril­lil, võt­sid osa 33 noort laul­jat. Neid hin­das žürii, ku­hu kuu­lu­sid era­hu­via­la­koo­li Mee­ro Muu­sik lau­luõ­pe­ta­ja Anu Lõh­mus, Viim­si koo­li muu­si­ka- ja lau­luõ­pe­ta­ja Ma­ri-Liis Ra­hu­mets ning viiul­da­ja ja Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind õpe­ta­ja Liis-Ma­rii Vendt.

Igast va­nu­se­rüh­mast va­li­ti kaks pa­re­mat, kes lä­he­vad Ani­ja val­da esin­da­ma mai al­gu­ses Kei­las toi­mu­va­le Har­ju­maa Lau­lu­lap­se võist­lu­se­le. Kõi­gi nen­de lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru.
5-6aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas oli 9 osa­võt­jat. Võit­sid Mar­ga­ret Pik­kel ja Em­ma Kii­sel Keh­rast.

7-9aas­ta­seid lap­si oli võist­le­mas 7. Žürii hin­nan­gul olid pa­ri­mad He­lis Han­sen Sa­lu­mäe kü­last ja Kris­ten Nor­den Keh­rast.

12 lap­sest, kes võist­le­sid 10-12aas­tas­te laul­ja­te ar­ves­tu­ses, tun­nis­ta­ti võit­ja­teks Me­ri­bel Mar­gat Pik­va kü­last ja Mir­jam Pik­kel Keh­rast.

13-15aas­ta­seid oli võist­le­mas vaid kaks ja nad mõ­le­mad pää­se­vad ka maa­kon­na lau­lu­võist­lu­se­le – Car­men Kaa­lo Keh­rast ja Lau­reen Ots Leht­met­sa kü­last.

Kol­mest 16-18aas­ta­sest noo­rest laul­jast pää­se­vad eda­si Me­ri­li Kütt ja Get­ter Mä­gi, mõ­le­mad ela­vad Keh­ra lin­nas.

Žürii mär­kis ka 10-12aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas osa­le­nud He­li Ka­ru õpi­las­te Hend­rik Lill­soo ja Kat­riin Eli­sa­bet Luu­ka­se ning Li­lia Sem­jo­no­va õpi­la­se Po­li­na Mih­hai­lo­va esi­ne­mi­se. Erip­ree­mia sai veel val­la lau­lu­võist­lu­se noo­rim osa­le­ja, 4aas­ta­ne Ott Va­ba­mäe.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 3. aprillil
Järgmine artikkelRaa­si­ku Elek­ter ot­sib te­gev­juh­ti