Sel­gu­sid Ani­ja val­la pa­ri­mad lau­lu­lap­sed

1381

Ani­ja val­la las­te 2017. aas­ta lau­lu­võist­lus toi­mus pü­ha­päe­val, 2. ap­ril­lil Keh­ra güm­naa­siu­mi saa­lis.

Tä­na­vu­sel val­la lau­lu­kon­kur­sil osa­lesid kok­ku 22 noort lau­lu­hu­vi­list, kõik Keh­rast. Žü­rii, ku­hu kuu­lu­sid Pär­nu muu­si­ka­koo­li õpe­ta­ja ja laul­ja Lau­ra Jun­son, Koo­ri­juh­ti­de ja Muu­si­kaõ­pe­ta­ja­te Har­ju­maa Ühen­du­se ju­ha­tu­se lii­ge, Saue güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja  Gre­te Põld­ma ning Keh­ra piir­kon­na kul­tuu­ri­juht Mart Jü­ri­sa­lu, va­lis igas va­nu­se­rüh­mas väl­ja pa­ri­mad, kes pää­se­vad võist­le­ma Har­ju­maa Lau­lu­lap­se­le, mis toi­mub 21. ja 22. ap­ril­lil Viim­sis. Va­nu­se­rüh­ma­des, kus osa­le­jaid roh­kem, ja­ga­ti väl­ja ka 2. ja 3. koht. Kõik lap­sed laul­sid kla­ve­ri saa­tel.
3-4aas­tas­test on val­la pa­rim lau­lu­laps Mar­ga­ret Pik­kel, kel­le õpe­ta­ja on He­li Ka­ru. Roh­kem osa­le­jaid kõi­ke pi­se­ma­te seas pol­nud.
5-6aas­tas­te või­du võt­tis Kir­ke Huu­si, 2. ko­ha sai Me­lis­sa Jür­gen­son. Ka­he mõ­le­ma osa­võt­ja lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru.
7-9 aas­ta­seid noo­ri laul­jaid võist­les 9. Esi­ko­ha või­tis Ca­ro­li Kaa­lo, järg­ne­sid Ma­rian Tep­pan ja Kert Kip­per. Tüd­ru­ku­te õpe­ta­ja on He­li Ka­ru, Kert Kip­pe­rit ju­hen­dab Me­ri­ke Pik­kel.
10-12aas­tas­te seas oli osa­le­jaid 7. Või­tis Car­men Kaa­lo, Järg­ne­sid Hend­rik Lill­soo ja Mir­jam Pik­kel. Kõi­ki ju­hen­dab He­li Ka­ru.
13-15 aas­tas­te ka­hest võist­le­jast või­tis Kei­jo-Jo­hann Nor­den, tei­ne oli Get­ter Mä­gi. Ka nen­de lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru.
16-18aas­tas­test on Ani­ja val­la pa­rim laul­ja ai­nus osa­le­ja Me­ri­li Kütt, kel­le õpe­ta­ja on Eve Pärn­sa­lu.

Eelmine artikkelAni­ja val­la­va­nem oli vä­li­seest­las­te kok­ku­tu­le­ku üks koor­di­naa­tor
Järgmine artikkelPOLITSEIKROONIKA