Lahe­maa Maao­ma­ni­ke Liit soo­vib muu­ta pii­ran­guid rah­vus­par­gis

353
Koh­tu­mi­ne Kuu­sa­lu val­la­ma­jas. Va­sa­kul ees Kuu­sa­lu val­la­va­nem TER­JE KRAAN­VELT, eda­si kesk­kon­naa­me­ti spet­sia­lis­tid AVE PAU­LUS, RII­NA KOT­TER, MA­REI­LE MIC­HEL­SON, MA­RET VIL­DAK, EG­LE SMIDT. Pa­re­mal ees La­he­maa Maao­ma­ni­ke Lii­du ju­ha­tu­sest AI­VAR HAAK, AA­RE KUU­SIK ja JAAN VELST­RÖM, maao­ma­nik KAI­DO EE­POLD, Hal­ja­la val­last kommunikatsioonijuht KENT KER­NER ja val­la­va­nem AN­TI PUU­SEPP ning keskkonnaministeeriumi ase­kants­ler MAR­KU LAMP. Fo­to Ere Ui­bo

„Aas­ta­küm­ne­te­ga on jär­jest enam väl­ja tul­nud vas­tu­olu­sid maao­man­di hal­da­mi­ses ja ka­su­ta­mi­ses La­he­maa rah­vus­par­gis. Kesk­kon­na­amet­ni­ke sur­ve on pii­ran­gu­te­le tu­gi­ne­des muu­tu­nud bü­rok­raat­li­ku­maks ja jäi­ge­maks ning pii­ran­guid ka­van­da­tak­se juur­de. Sur­ve maao­ma­ni­ke­le on too­nud kaa­sa va­ja­du­se en­da õi­gu­si kaits­ta ja ole­me asu­nud sel­le ni­mel ak­tiiv­se­malt te­gut­se­ma,“ üt­leb MTÜ La­he­maa Maao­ma­ni­ke Liit ju­ha­tu­se lii­ge, Vir­ve kü­la­va­nem Jaan Velst­röm.

Te­ma ning maao­ma­ni­kud Aa­re Kuu­sik Pu­di­soo kü­last ja Ai­var Haak Kol­ga-Aab­last moo­dus­ta­sid 2022. aas­ta ok­toob­ris MTÜ La­he­maa Maao­ma­ni­ke Liit, et kaits­ta La­he­maa ela­ni­ke ja maao­ma­ni­ke õi­gu­si su­hel­des ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se, kesk­kon­naa­me­ti ja kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi­ga ning kaa­sa rää­ki­da Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­sel.

Jaan Velst­röm: „Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gus on taas plaa­nis La­he­maa kü­la­de osas vii­da­ta rah­vus­par­gi kait­se­kor­ral­dus­ka­va­le, mis kin­ni­ta­ti es­malt aas­ta­teks 2016-2025. Loot­si­me, et saa­me kaa­sa rää­ki­da, kui ha­ka­tak­se koos­ta­ma uue pe­rioo­di kait­se­kor­ral­dus­ka­va, sest elu on läi­nud eda­si, mõt­te­tud pii­ran­gud tu­leks kü­la­des tü­his­ta­da, et ta­ga­da kü­la­de areng, ning keh­ti­ma jää­va­te pii­ran­gu­te osas keh­tes­ta­da õig­la­ne kom­pen­sat­sioon. Kuid sel­gus, uut kait­se­kor­ral­dus­ka­va ei ha­ka­ta koos­ta­ma, kesk­kon­na­mi­nist­ri ot­su­se­ga muu­de­ti eel­mi­se aas­ta lõ­pus kait­sea­la­de kait­se­kor­ral­dus­ka­vad täh­ta­ja­tuks.“

Maao­ma­ni­ke lii­du ju­ha­tus koh­tus jaa­nua­ris La­he­maa pii­ran­gu­te kü­si­mu­ses kesk­kon­na­mi­nis­ter Ma­dis Kal­la­se ja nõu­nik Nee­me Suu­re­ga.

Möö­du­nud nä­da­la tei­si­päe­val, 14. veeb­rua­ril toi­mus Kuu­sa­lu val­la­ma­jas maao­ma­ni­ke, oma­va­lit­su­se ning kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi ja -ame­ti esin­da­ja­te koh­tu­mi­ne. Maao­ma­ni­kest osa­le­sid lii­du ju­ha­tus ja Kai­do Ee­pold Kot­ka kü­last. Kuu­sa­lu val­da esin­das val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, Hal­ja­la val­last olid val­la­va­nem An­ti Puu­sepp ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht Kent Ker­ner. Kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mist võt­tis koh­tu­mi­sest osa ase­kants­ler Mar­ku Lamp ning kesk­kon­naa­me­tist olid loo­dus­ka­su­tu­se osa­kon­na juh­tivs­pet­sia­list Ma­ret Vil­dak, va­nem­spet­sia­list Ma­rei­le Mic­hel­son ja kul­tuu­ri­pä­ran­di va­nems­pet­sia­list Ave Pau­lus, loo­dus­kait­se pla­nee­ri­mi­se osa­kon­na juh­tivs­pet­sia­list Rii­na Kot­ter, kesk­kon­nakorralduse büroo vanemspetsialist Eg­le Smidt.

Koh­tu­mi­sel le­pi­ti kok­ku, et maao­ma­ni­ke liit esi­tab kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi­le kir­ja­li­kud et­te­pa­ne­kud. Jaan Velst­rö­mi sõ­nul ole­neb mi­nis­tee­riu­mi vas­tu­sest, kui­das liit eda­si toi­me­tab.

„Kut­su­me liiduga ühinema La­he­maa maa­oma­nik­ke Kuu­sa­lu ja Hal­ja­la val­last, et ühes­koos seis­ta oma õi­gus­te eest. Eri­ti mu­re­li­kuks teeb as­jao­lu, et es­malt pea­ta­ti aas­ta ta­ga­si veeb­rua­ris Na­tu­ra 2000 ala­del, seal­hul­gas La­he­maa rah­vus­par­gis Pä­ris­pea ja Ju­min­da pool­saa­rel ning mu­jal­gi 28 kuuks met­sa­raied, ka era­met­sa­des. Nüüd on maa-ame­ti geo­por­taa­li il­mu­nud kaar­di­kiht met­sae­lu­pai­ka­de pro­jek­tee­ri­ta­va loo­dus­kait­sea­la­ga, see hõl­mab La­he­maa era­met­si ning tä­hen­daks nen­de muut­mist siht­kait­se­vöön­diks, kus ma­jan­dus­te­ge­vus on kee­la­tud. Leia­me veel, et ehi­tus­kee­lu­vöön­deid tu­leks vä­hen­da­da ning kaa­sa­jas­ta­da ja täp­sus­ta­da ehi­tus­nõu­deid, mi­da prae­gu mää­ra­vad kesk­kon­naa­met­ni­kud meie hin­nan­gul üs­na sub­jek­tiiv­selt, ei saa aru, miks ja kel­le jaoks kaits­tak­se. La­he­maa rah­vus­par­gis on 71 kü­la. Kesk­kon­naa­met peaks loo­dus­kait­se­sea­du­se jär­gi te­ge­le­ma loo­du­se kaits­mi­se­ga, kuid La­he­maal ot­sus­tab erao­man­di üle, kü­la­des­se ei saa ra­ja­da väi­ke-et­te­võt­teid, ko­du­sid noor­te­le pe­re­de­le on või­ma­lik ehi­ta­da vä­hes­tes koh­ta­des,“ loet­leb ta.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt: „Koh­tu­mi­ne oli olu­li­ne, osa­poo­led said tut­vus­ta­da oma sei­su­koh­ti. Saat­si­me sü­gi­sel Kuu­sa­lu ja Hal­ja­la val­la­va­lit­su­se ni­mel kir­ja kesk­kon­naa­me­tis­se, et val­la esin­da­jad kaa­sa­taks uue kait­se­kor­ral­dus­ka­va aru­te­lu­des­se, kuid sel­gus, se­da ei uuen­da­ta, aga va­ja­du­sel saab te­ha muu­tu­si. Kuu­sa­lu val­la jaoks on olu­li­ne, et ka La­he­maa kü­lad olek­sid edas­pi­di asus­ta­tud pü­sie­la­ni­ke­ga, mit­te ai­nult puh­ka­ja­te­ga kol­mel su­ve­kuul ja nä­da­la­va­he­tus­tel, ning ta­ga­tud oleks kü­la­de areng ja tu­le­vik. Val­la­va­lit­sus soo­vib üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se prot­ses­si­ga eda­si min­na, ees on kesk­kon­na­mõ­ju­de hin­da­mi­ne, mis haa­kub La­he­maa tee­ma­ga.“

Hal­ja­la val­la­va­nem An­ti Puu­sepp üt­leb, et ka Hal­ja­la val­las koos­ta­tak­se uut üldp­la­nee­rin­gut: „Ole­me La­he­maa kü­si­mu­ses kesk­kon­naa­me­ti ja rii­gi­ga suht­le­mi­se osas sar­na­ses olu­kor­ras Kuu­sa­lu val­la­ga. Soo­vi­me rah­vus­par­gi kü­la­de ta­sa­kaa­lu­kat aren­gut ja loo­da­me üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se käi­gus kesk­kon­naa­met­ni­kelt paind­lik­kust. Pii­ran­gu­te osas tu­leks muu­ta neid, mis rii­va­vad ini­mes­te õig­lus­tun­net. Ka La­he­maal on elu are­ne­nud lä­bi aas­ta­sa­da­de dü­naa­mi­li­selt ning peaks ole­ma või­ma­lus kaa­lu­da koos ko­gu­kon­da­de ja oma­va­lit­sus­te­ga, kui­das seal tu­le­vik­ku näe­me.“

Kesk­kon­naa­me­ti juh­tivs­pet­sia­list Ma­ret Vil­dak: „Maao­ma­ni­ke liit ei esi­ta­nud koh­tu­mi­sel konk­reet­selt sõ­nas­ta­tud et­te­pa­ne­kuid, see­tõt­tu ei saa­nud ka täp­selt vas­ta­ta, sel­gi­ta­si­me olu­kor­da. La­he­maa rah­vus­par­gi kait­se-ees­kir­ja koos­ta­mi­ne oli li­gi küm­neaas­ta­ne prot­sess, mil­le käi­gus teh­ti põh­ja­li­kud ana­lüü­sid, sel­le­pä­rast uut koos­ta­misp­rot­ses­si ei ava­ta. Kait­se­kor­ral­dus­ka­vas mää­rat­le­tud ehi­tus­soo­vi­tu­sed on koos­ta­tud asus­tu­se uu­rin­gu­te alu­sel, need aru­ta­ti lä­bi ka ko­gu­kon­na­ga. Kui ala kait­se-ees­mär­ki­dest läh­tu­valt on va­ja­lik kait­se­kor­ral­dus­ka­va muu­ta, on see põh­jen­da­tud juh­tu­del või­ma­lik.“

Kuu­sa­lu val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ka­di Raud­la sel­gi­tab: „Me­net­lu­ses ole­vas üldp­la­nee­rin­gu es­kiis­la­hen­du­ses on vii­da­tud rah­vus­par­gis keh­ti­va­le kait­se-ees­kir­ja­le ja ka kait­se­kor­ral­dus­ka­va­le. Sel­li­ne lä­he­ne­mi­ne on va­li­tud koos­töös üldp­la­nee­rin­gut koos­ta­va Hend­rik­son ja Ko OÜ­ga, sest üldp­la­nee­ring ei saa muu­ta va­ba­rii­gi va­lit­su­se kin­ni­ta­tud do­ku­men­te ja kesk­kon­naa­me­ti koos­kõ­las­tu­se­ta po­le võim­lik üldp­la­nee­rin­gut keh­tes­ta­da. Saak­si­me vaid prae­gu keh­ti­vad tin­gi­mu­sed üldp­la­nee­rin­gus­se üm­ber kir­ju­ta­da. Meie hin­nan­gul jä­taks see aga tu­le­vi­kuks veel vä­hem või­ma­lu­si.“

Üle poo­le La­he­maa rah­vus­par­gist asub Kuu­sa­lu val­las. Hal­ja­la val­la ter­ri­too­riu­mist moo­dus­tab rah­vus­park li­gi poo­le.

Kuu­sa­lu ja Hal­ja­la vald pöör­du­sid maa­mak­su as­jus õi­gus­kants­le­ri poo­le
Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt ja Hal­ja­la val­la­va­nem An­ti Puu­sepp saat­sid möö­du­nud nä­da­lal õi­gus­kants­ler Ül­le Ma­di­se­le pöör­du­mi­se, mil­les pa­lu­vad hin­nan­gut loo­dus­kait­sea­la­dest tin­gi­tud maa­mak­su vä­he­ne­mi­se kom­pen­see­ri­mi­se se­ni­se po­lii­ti­ka õi­gus­pä­ra­su­se­le.

Loo­dus­kait­sea­la­del va­bas­ta­tak­se maao­ma­ni­kud 50 prot­sen­di ula­tu­ses maa­mak­sust. Kuu­sa­lu val­la tu­lu­baa­si jääb see­tõt­tu saa­ma­ta üle 175 000 eu­ro, Hal­ja­la val­lal üle 165 000 eu­ro.

Mõ­le­ma val­la­va­lit­su­se hin­nan­gul ei ole se­ni­ne loo­dus­kait­sea­la­dest tin­gi­tud maa­mak­su vä­he­ne­mi­se kom­pen­see­ri­mi­ne oma­va­lit­sus­te suh­tes õig­la­ne ega koos­kõ­las põ­hi­sea­du­se mõt­te­ga ning riik peaks soo­dus­tu­si mää­ra­tes ar­ves­ta­ma mõ­ju­de­ga, mis kaas­ne­vad oma­va­lit­sus­te­le.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 15. veebruaril
Järgmine artikkelEtte­pa­ne­kud Sood­la har­ju­tus­väl­ja­ku erip­la­nee­rin­gu­le