Sega­koor Han­ni­jög­gi sai Tul­ja­ku võis­tu­laul­mi­sel 3. ko­ha

469

Tar­tus Mii­na Här­ma güm­naa­siu­mis 10. veeb­rua­ril toi­mu­nud 22. se­ga­koo­ri­de võis­tu­laul­mi­sel Tul­jak saa­vu­tas Ani­ja val­la se­ga­koor Han­ni­jög­gi C-ka­te­goo­rias 3. ko­ha. Koo­ri di­ri­gen­did on Ma­riell Aren ja Ele­ri-Kris­tel Kui­met. Ees­ti Se­ga­koo­ri­de Lii­du al­ga­tu­sel toi­mu­val võist­lu­sel osa­le­sid tä­na­vu kol­mes ka­te­goo­rias kok­ku 9 koo­ri, B-ka­te­goo­ria nel­ja koo­ri seas oli ka Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor, mi­da ju­ha­tab Taa­vi Es­ko.

Han­ni­jög­gi di­ri­gent, Ees­ti Se­ga­koo­ri­de Lii­du te­gev­sek­re­tär Ma­riell Aren üt­les, et osa­võt­jaid oli vä­he, ku­na on lau­lu­peo aas­ta. A-ka­te­goo­rias an­ti väl­ja kolm, B- ja C-ka­te­goo­rias kaks au­hin­na­list koh­ta. C-ka­te­goo­rias osa­le­sid vaid kaks koo­ri, väl­ja an­ti 2. ja 3. koht. Han­ni­jög­gi di­ri­gent mär­kis, et kind­las­ti ei ka­han­da osa­võt­ja­te vä­he­sus tu­le­mus­te väär­tust, au­hin­na­li­si koh­ti an­ti ik­ka­gi koo­ri­de­le, kes neid vää­ri­sid.

„Mi­nu ar­va­tes on sel aas­tal ju­ba omaet­te saa­vu­tus, et koo­rid võis­tu­laul­mi­sel üld­se osa­le­sid, sest kõik on vä­ga hõi­va­tud lau­lu­peoks val­mis­tu­mi­se­ga, peo­re­per­tuaa­ri õp­pi­mi­se kõr­val muuks pal­ju ae­ga ei jää. Sest mõt­tes on Han­ni­jög­gi ol­nud vä­ga tub­li, jõu­lu­de ajal laul­si­me ka Tal­lin­nas Kaar­li ki­ri­kus se­ga­koo­ri­de lii­du ad­ven­di­kont­ser­dil, kus oli sa­mu­ti vä­ga vä­he koo­re,“ lau­sus ta.

Võis­tu­laul­mi­sel tu­li esi­ta­da vä­he­malt kolm lau­lu, mis pi­did mah­tu­ma 10 mi­nu­ti sis­se. Üks on ala­ti ko­hus­tus­lik lu­gu, tä­na­vu va­li­ti need lau­lu­peo re­per­tuaa­rist. C-ka­te­goo­ria koo­ri­del oli ko­hus­tus­lik Kad­ri Voo­ran­di „Ära mind lah­ti la­se“.

Han­ni­jög­gi osa­les Tul­ja­ku-võist­lu­sel teist kor­da, kaks aas­tat ta­ga­si päl­vis Ani­ja val­la koor erip­ree­mia sü­ti­ta­va ka­va ja mee­leo­lu­ka esi­ne­mi­se eest.
Koo­ri laul­ja Kül­li Kroon mär­kis: „Sel­li­sed võis­tu­laul­mi­sed on vä­ga head koo­ri ter­vik­li­kus­se aren­da­mi­sel ning pa­ne­vad proo­vi­le la­va­när­vi.“

Eelmine artikkelJaa­nua­ri lu­me­roh­kus läks val­da­de­le kal­liks
Järgmine artikkelMaaü­li­kool käi­vi­tab koos Öko­kul­le­ri­ga ko­ha­li­ku et­te­võt­lus­koo­li­tu­se