Sal­mis­tu kü­la­va­nem toob sõ­ja­põ­ge­nik­ke suu­re bus­si­ga

77
Ees­ti abis­ta­ja­te au­to­su­vi­lad ja ko­gu­tud kraam Me­dy­ka põ­ge­ni­ke­laag­ri juu­res. Foto Indrek Suits

Kuu­sa­lu val­las asu­va Sal­mis­tu kü­la­va­nem Ind­rek Suits sõi­tis pü­ha­päe­val, 20. märt­sil Tais­to Rei­si­de suu­re rei­si­bus­si­ga taas Poo­las­se, et tuua sealt Uk­rai­na sõ­ja­põ­ge­nik­ke Ees­tis­se. Esi­me­sel kor­ral oli ta põ­ge­ni­ke trans­por­ti­mi­sel bus­si­ju­hi­na abis eel­mi­se nä­da­la al­gu­ses, siis too­di Poo­last Me­dy­ka põ­ge­ni­ke­laag­rist Tal­lin­nas­se 46 uk­rain­last, kel­lest 23 olid lap­sed. Las­test 6 olid las­te­ko­dust, mil­le ve­ne sõ­du­rid pom­mi­ta­sid va­re­me­tes­se, rää­kis Ind­rek Suits Sõ­nu­mi­too­ja­le. Ka too­di siis Ees­tis­se kolm koe­ra ja kass.

Ind­rek Suits: „Mul on bus­si­ju­hi load, olen ai­da­nud bus­si­ju­hi­na Tais­to bus­si­fir­mat su­vis­tel vä­lis­rei­si­del. Tais­to lo­gis­ti­kud kut­su­sid nüüd ap­pi.“

Ta kin­ni­tas, et omaal­ga­tus­li­kult ja spon­taan­selt ei ole õi­ge enam Uk­rai­na sõ­ja­põ­ge­ni­ke­le jä­re­le min­na: „Meie sõi­da­me sin­na re­gu­lee­ri­tult, kaa­sas on koor­di­naa­tor-rei­si­saat­ja, kel on ni­me­kir­jad. Põ­ge­ni­ke­laag­ris on Ees­tis­se tu­li­jad täp­selt tea­da, nei­le on ja­ga­tud käe­pae­lad, mi­da­gi ju­hus­lik­ku seal po­le.“

Ind­rek Suits kir­jel­das, et esi­me­sel rei­sil olid Ees­ti poo­le sõi­tes kõik bus­sis esial­gu vä­ga vaik­sed: „Võt­sin mik­ro­fo­ni, tut­vus­ta­sin en­nast ja teist bus­si­juh­ti ning sel­gi­ta­sin, kui­das sõi­da­me. Põ­ge­ni­ke­laag­rist li­gi 400 ki­lo­meet­rit Ees­ti poo­le on toit­lus­tus­koht, po­lit­sei re­gu­lee­rib sis­se­pää­su. Tee­kon­na ede­ne­des muu­tu­ti soo­jas bus­sis ela­va­maks, ha­ka­ti rää­ki­ma oma põ­ge­ne­mis­test, kui­gi ka­he teis­me­li­se poi­si sil­mad jäid klaa­sis­tu­nuks ku­ni rei­si lõ­pu­ni.“

Me­dy­ka põ­ge­ni­ke­laag­ri koh­ta ju­tus­tas ta, seal­sed abis­ta­jad te­gid ka­tel­de al­la tu­le ju­ba va­ra­hom­mi­kul kel­la viie ajal, et ha­ka­ta põ­ge­ni­ke toi­tu val­mis­ta­ma. Seal oli te­ma sõ­nul ka nii-öel­da Ees­ti telk ehk kok­ku­lü­ka­tu­na kaks au­to­su­vi­lat, mil­le et­te oli ko­gu­tud kas­ti­de vii­si as­ju põ­ge­ni­ke­le and­mi­seks või Uk­rai­nas­se saat­mi­seks. Sin­na tõid abi­saa­de­ti­si ka saks­la­sed, kel en­da tel­ki pol­nud. Sel­gi­ta­ti, saks­la­sed usal­da­vad eest­las­te au­sust ja need as­jad jõua­vad kind­las­ti ad­res­saa­ti­de­ni.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 16. märtsil
Järgmine artikkelAla­ve­re las­teaed sai 55