RMK plaa­nib ehi­ta­da Vi­ru ra­ba juur­de suu­re park­la

1035
Liia­pek­si-Lok­sa ka­he­ta­san­dis­li­se rist­mi­ku es­kiis Tal­lin­na-Nar­va maan­teel. Vi­ru ra­ba park­la on pla­nee­ri­tud Lok­sa tee al­gu­ses­se, pa­re­ma­le poo­le teed.

Uus park­la tu­leb Tal­lin­na-Nar­va maan­tee Lok­sa teeot­sa ka­van­da­ta­va ka­he­ta­san­di­li­se rist­mi­ku lä­he­dus­se.

Eri­ti pal­ju on ra­ba juu­res ol­nud sõi­duau­to­sid ala­tes ko­roo­na­vii­ru­sest tin­gi­tud erio­lu­kor­ra väl­ja­kuu­lu­ta­mi­sest mul­lu märt­sis – roh­kem on ha­ka­tud loo­du­ses mat­ka­ma, lii­gu­tak­se pe­re­de kau­pa ja väik­se­ma­te selts­kon­da­de­ga. Vi­ru ra­bas oli si­se­tu­ris­te ehk ko­ha­lik­ke mat­ka­jaid pal­ju ka mul­lu su­vel ja sü­gi­sel ning on käe­s­ole­val tal­vel, ku­na vä­lis­maa­le puh­ka­ma ei saa sõi­ta.

Sot­siaal­mee­dias pos­ti­ta­tak­se vii­mas­tel aas­ta­tel sa­ge­li fo­to­sid ja vi­deoid, kui­das Vi­ru ra­ba väi­ke­se par­ki­misp­lat­si lä­he­du­ses on Lok­sa­le suun­du­va maan­tee äär­de par­gi­tud küm­neid kui mit­te sa­du au­to­sid. Vi­ru ra­bast on ku­ju­ne­nud tä­nu pea­lin­na lä­he­du­se­le, kor­ras­ta­tud laud­tee­de­le ja vaa­te­tor­ni­le üks ar­mas­ta­tu­maid mat­ka­koh­ti La­he­maal ning ka ko­gu Ees­tis.

Sot­siaal­mee­dia kom­men­taa­ri­des kor­dub sa­ge­li kü­si­mus, mil­lal te­hak­se Vi­ru ra­ba laud­tee al­gu­ses­se suu­rem nõue­te­ko­ha­ne park­la.

Vi­ru ra­ba mat­ka­ra­du hal­dab ja hool­dab Rii­gi Met­sa­ma­jan­da­mi­se Kes­kus (RMK). RMK La­he­maa kü­las­tu­sa­la juht Ti­mo Kan­gur kom­men­tee­rib, et park­la es­kiis on val­mis. Mil­lal ehi­ta­ma ha­ka­tak­se, sõl­tub koos­kõ­las­tus­te saa­mi­sest, han­ge­te tu­le­mus­test ja ra­has­tu­sest. Soov on asu­da park­lat ra­ja­ma veel käe­so­le­val aas­tal.

Ti­mo Kan­gur: „Au­to­de par­ki­mi­se olu­kord on Vi­ru ra­ba juu­res äär­mi­selt ni­gel. Ta­ha­me te­ha seal­set par­ki­mis­või­ma­lust koos­töös trans­por­dia­me­ti­ga olu­li­selt pa­re­maks.“

Trans­por­dia­me­ti tel­li­mu­sel on val­mi­nud Lok­sa-Liia­pek­si rist­mi­ku es­kiis­la­hen­dus. Park­la on ka­van­da­tud rist­mi­ku lä­he­dus­se rii­gi­le kuu­lu­va­le trans­por­di­maa­le. Kui kee­ra­ta Tal­lin­na-Nar­va maan­teelt Lok­sa tee­le, jääb tu­le­va­ne park­la-ala pa­re­ma­le, bus­si­pea­tu­se ta­ha. Seal­sa­mas lä­he­du­ses on ot­sem tee ra­bas­se – Vi­ru ra­ba mat­ka­tee aja­loo­li­ne al­gus­koht.

Ti­mo Kan­gur kin­ni­tab, et park­la ra­ja­mi­ne on prio­ri­teet. Vi­ru ra­ba prae­gust par­ki­mis­koh­ta ei ole või­ma­lik la­ien­da­da, see­tõt­tu tu­li oo­da­ta, ku­ni val­mis ko­gu Lok­sa rist­mi­ku pla­nee­ring. Esialg­se­te plaa­ni­de ko­ha­selt peaks uus park­la tu­le­ma ku­ni 90 sõi­duau­to­le.

Vas­ta­valt loen­du­sand­me­te­le kü­las­tas Vi­ru ra­ba 2019. aas­tal kok­ku li­gi 45 000 ini­mest. Kü­las­ta­jaid too­di bus­si­de­ga kruii­si­lae­va­delt ra­bas­se ja vii­di Tal­lin­na ta­ga­si, li­saks rii­gi­si­se­ne tu­rism.

Mul­lu oli RMK and­me­tel Vi­ru ra­ba kü­las­ta­jaid kol­man­di­ku võr­ra vä­hem – 31 800 ini­mest, sest ke­va­del suu­na­ti mat­ka­jaid ka vä­hem ka­su­tu­ses ol­nud mat­ka­ra­da­de­le.

Ees­ti-si­se­ne tu­rism on olu­li­selt kas­va­nud. Ku­na rin­gi sõi­de­tak­se paa­ri-kol­me­ke­si ja sõi­duau­to­de­ga, on par­ki­misp­rob­leem se­da ak­tuaal­sem, nen­dib kü­las­tu­sa­la juht.

Kuu­sa­lu val­la ehi­tuss­pet­sia­list En­no Tam­me­mäe üt­leb, et park­la koh­ta koos­ta­ti ne­li va­rian­ti, koos­kõ­las­tu­se sai maan­teea­me­tilt sel­li­ne, mis so­bis kõi­ge pa­re­mi­ni ka­he­ta­san­di­li­se rist­mi­ku pla­nee­rin­gu­ga. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on RMK-le väl­jas­ta­nud park­la pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed. Ko­gu ris­ti­mi­ku väl­jae­hi­ta­mi­ne tu­leb edas­pi­di – trans­por­dia­me­ti esialg­se­tel and­me­tel aas­tal 2025 või veel hil­jem.

En­no Tam­me­mäe li­sab, et RMK, trans­por­dia­me­ti ja val­la pla­nee­rin­gus­pet­sia­lis­ti­de ühis­tel aru­te­lu­del on rää­gi­tud ka tu­le­va­sest või­ma­li­kust sõi­da-par­gi park­last, ku­hu saak­sid lii­ni­bus­sid sis­se põi­ga­ta. Se­da park­lat ei saa ra­ja­de en­ne, kui ka­he­ta­san­di­li­ne rist­mik on väl­ja ehi­ta­tud.

Eelmine artikkelLaie­ne­nud Kol­ga muu­seu­mis on kor­ra­ga küm­me­kond väl­ja­pa­ne­kut
Järgmine artikkelPolitseiuudised