Riik os­tab Sood­la har­ju­tus­väl­ja­ku kin­nis­tuid

1124

Sõ­nu­mi­too­ja poo­le pöör­dus Kuu­sa­lu val­la ela­nik, kel­le lap­se­põl­ve­ko­du on Sood­la jär­ve­de lä­he­dal Koit­jär­ve kü­las. Ta tea­tas, et sai kir­ja et­te­pa­ne­ku­ga müüa riigile Sood­la har­ju­tus­väl­ja­ku ohut­soo­ni jääv kin­nis­tu suu­ru­se­ga 35 hek­ta­rit. Li­sa­tud on pa­ku­tav os­tu­hind. Maao­ma­nik pöör­dus kü­si­mu­se­ga es­malt Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se poo­le, et miks ja kui­das sel­list as­ja lu­ba­tak­se. Val­la­ma­jast vas­ta­ti, et os­tu­pak­ku­mis­te­ga ei ole val­laa­met­ni­kud kur­sis, kaitseministeerium sellist infot vallavalitsustele ei edas­ta.

Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tu­se­le kur­tis maao­ma­nik, et aas­ta ta­ga­si käis kait­se­jõu­du­de esin­da­ja ko­dus rää­ki­mas, et prob­lee­mi po­le, har­ju­tus­väl­ja­ku­tel kor­ral­da­ta­va­test õp­pus­test ha­ka­tak­se tea­da and­ma, et erai­si­kud sel ajal kin­nis­tu­le ei lä­heks.

Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus sel­gi­tust kait­se­mi­nis­tee­riu­milt. Pres­si­esin­da­ja And­res Sang vas­tas, et Koit­jär­ve kü­la ter­ri­too­riu­mi­le jää­vad nii kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni laien­da­tud ohua­la kui ka va­ba­rii­gi va­lit­su­se kor­ral­du­se­ga 9. juu­nil 2015 asu­ta­tud ning erip­la­nee­rin­gu­ga keh­tes­ta­tav Sood­la har­ju­tus­vä­li: „Väl­jaõp­pea­lad on in­ten­siiv­selt ka­su­tu­ses, mis seab seal paik­ne­va­te maaük­sus­te oma­ni­ke­le maa ka­su­ta­mi­seks olu­li­si pii­ran­guid. See­tõt­tu on kait­se­mi­nis­tee­riu­mi vo­li­ta­tud asu­tus Rii­gi Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus (RKIK) saat­nud nen­del ala­del asu­va­te kin­nis­tu­te oma­ni­ke­le os­tu­pak­ku­mi­si – et­te­pa­ne­ku maaük­su­se müü­mi­seks või müü­mi­se lä­bi­rää­ki­mis­te alus­ta­mi­seks.“

Ta sel­gi­tas, et os­tu­hin­na alu­seks on met­sa­maa pu­hul võe­tud pui­du väär­tus tak­see­ri­mis­and­me­te alu­sel ja li­saks maa väär­tus. Muu­del juh­tu­del on alu­seks võe­tud kut­se­tun­nis­tu­se­ga kin­nis­va­ra­hin­da­ja lei­tud tu­ru­väär­tus.

And­res Sang kin­ni­tas, et te­gu ei ole sund­võõ­ran­da­mi­se­ga: „Os­tu­pak­ku­mi­se vas­tu­võt­mi­ne ei ole kind­las­ti sun­dus­lik. Maao­ma­nik võib oma va­ra müüa vas­ta­valt teh­tud hin­na­pak­ku­mi­se­le, alus­ta­da lä­bi­rää­ki­mi­si, saa­vu­ta­maks tei­ne kok­ku­le­pe hin­nas, või siis müü­gist üld­se loo­bu­da. Al­ter­na­tiiv kin­nis­tu müü­gi­le oleks ka­su­tus­kor­ra kok­ku­le­pe kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni laien­da­tud ohua­lal paik­ne­va­te kin­nis­tu­te koh­ta.“

Sund­võõ­ran­da­mi­se koh­ta kir­ju­tas ta, et see on äär­mus­lik samm, mil­le ka­su­ta­mist kaa­lu­tak­se ju­hul, kui pool­te kok­ku­lep­pi­mi­se eri­ne­vad või­ma­lu­sed ei ole vii­nud soo­vi­tud tu­le­mu­se­ni: „Sea­dus­te­ga on pan­dud sel­ged alu­sed, mil­lal üld­se saab sund­võõ­ran­da­mist ka­su­ta­da, teist osa­poolt tea­vi­ta­tak­se vas­ta­va me­net­lu­se al­ga­ta­mi­sel. Kait­se­mi­nis­tee­rium on sund­võõ­ran­da­mi­se me­net­lust ra­ken­da­nud ühel kor­ral, ühe kesk­po­lü­goo­nil paik­ne­va kin­nis­tu suh­tes.“

Kesk­po­lü­goo­ni laien­da­tud ohua­las asu­va­te kin­nis­tu­te oma­ni­ke­le ei ole te­ma sõ­nul sel aas­tal uu­si os­tu­pak­ku­mi­si teh­tud.

Sood­la har­ju­tus­väl­ja ohu­alas­se jääb Kuu­sa­lu val­las val­la maa­kor­ral­dus­tee­nis­tu­se and­me­tel 60 era­kin­nis­tut ja kesk­po­lü­goo­ni­le 20. Tei­sel pool Sood­la jõ­ge ula­tub Sood­la har­ju­tus­väl­jak Ani­ja val­da, sel alal on veel paar­küm­mend era­kin­nis­tut.